logo yeni

calisanlar2 copy

MERKEZİ YERLEŞTİRME SONRASI MÜLAKAT NİTELİĞNDE OLMAYAN BİR DEĞERLENDİRME YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özeti : İtfaiye eri alımı mülakat sınavına ilişkin olarak, ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın doğrudan atanması gerektiği, ancak adayların kadrolar için ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla sınav veya mülakat niteliğinde olmayan bir değerlendirmeye tabi tutulabilecekleri hakkında.

Danıştay 12.Dairesinin 15.09.2015 tarihli ve E:2012/10327, K:2015/4801 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili     :             

Karşı Taraf (Davacı) :     

Vekili     :             

İstemin Özeti :  İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen 31/05/2012 tarihli ve E:2011/1035, K:2012/1037 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti          : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan itfaiye eri alımı sınavına katılan davacının, 16.03.2011 tarihinde yapılan mülakat sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; 28.02.2011-11.03.2011 tarihleri arasında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı sözlü sınavında, Yönetmelikte belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak, mülakat komisyonu üyelerince mülakat konularına ilişkin ayrı ayrı not takdir edilerek tutulması gereken mülakat sınav tutanaklarının tutulmadığı anlaşıldığından, Yönetmelikte belirtilen şekil kurallarına aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 16. maddesinde, " (1) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır. (3) Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin itfaiye biriminden olması şarttır. (4) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır. (5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir. (6) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir." kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, davalı idarece yapılan itfaiye eri alımı sınavına başvuruda bulunduğu ve KPSS puanı ile dayanıklılık testindeki başarı durumuna göre sözlü sınava girmeye hak kazandığı, 28.02.2011¬11.03.2011 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavda komisyonca yapılan değerlendirmede davacıya (50) puan takdir edildiği ve bu puanla Yönetmelikte belirtilen (70) puan barajını aşamayan davacının başarısız sayılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu sınavda başarısız sayılma işleminin dayanağı olan 21.10.2006 günlü ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin "yazılı ve sözlü sınav" başlıklı 16. maddesinin iptali istemiyle açılan bir davada, Danıştay Onikinci Dairesinin 21.09.2011 günlü, E:2011/5607 sayılı kararıyla; 16. maddesinin sözlü sınav yapılmasına ilişkin (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) fıkralarında belediye itfaiye memuru olarak atanacaklar için ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı dışında sözlü olarak gerçekleştirilebilecek ikinci bir sınavın yapılması ve yapılma usullerinin öngörüldüğü, nesnel yöntem olan merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın nesnel koşullarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi il özel idareleri ve belediyelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile kurdukları birliklere ait B grubu kadrolara merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılırken aynı hukuksal durumda bulunan belediye itfaiye eri kadrolarına atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunması nedeniyle yönetmeliğin bu maddeleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karara İçişleri Bakanlığınca yapılan itiraz üzerine İdari Dava Daireleri Kurulunun 09.03.2012 günlü, E:2011/1007 sayılı kararıyla, yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar yerinde bulunmakla birlikte, ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın doğrudan atanması gerektiği, ancak adayların kadrolar için ilgili mevzuatta öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla sınav veya mülakat niteliğinde olmayan bir değerlendirmeye tabi tutulabilecekleri belirtilerek itiraz reddedilmiş, Danıştay Onikinci Dairesinin 17.02.2014 tarihli ve E:2011/5607, 2014/787 sayılı kararıyla da anılan Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olan 16’ncı maddesinin 2 ila 9’uncu fıkraları yönünden iptal kararı verilmiştir.

Bu durumda, davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin dayanağı kalmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı açık olup, Mahkeme kararı sonucu itibariyle yerinde bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 15/09/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.