logo yeni

calisanlar2 copy

ÖĞRETMENLİĞE ATAMADA YAŞ KOŞULU GETİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 22.12.2009 tarihli ve E:2009/4210, K:2009/7313 sayılı Kararı. 

Özeti : Öğretmenliğe alınmada yaş koşulu getirilmesinde hukuka aykırılık görülmediği hakkında. 

            Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı

            Karşı Taraf                   : …

            Vekili                           : Av. …

            İsteğin Özeti                : Elazığ İdare Mahkemesince verilen 29.5.2008 günlü, E:2007/157, K:2008/1067 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 23.1.2009 günlü, E:2008/5450, K:2009/207 sayılı kararının, davalı idare tarafından dilekçede yazılı nedenlerle düzeltilmesi istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Zuhal Öztaş

            Düşüncesi                    : Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından karar düzeltme isteminin  kabul edilerek Dairemiz kararının kaldırılması ve İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           :  E.Nur Necef

            Düşüncesi                    : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

            657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğretici olarak görev yapmakta iken 30.6.2006 tarihinde sözleşmesi sona eren davacı, aynı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmesinin yenilenmesi istemiyle 18.7.2006 tarihinde yaptığı başvurunun "40 yaş koşulunu" taşımadığından bahisle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

            Elazığ İdare Mahkemesinin 29.5.2008 günlü, E:2007/157, K:2008/1067 sayılı kararıyla, sözleşmeli (kısmi zamanlı) öğretmen olarak atandığı tarihte yaş koşulunu yerine getirmiş olan davacının sözleşmesinin yenilenmesi için yaptığı başvurusunun mevzuat hükümlerinin yaş ile ilgili özel koşullarının değiştiği belirtilerek reddedilmesi işleminde, sözleşmelerin dönemsel olarak yapıldığı ve idarenin sözleşmeyi yenilememe konusunda takdir yetkisi olduğu hususu açık olmasına rağmen bu serbestinin kişilerin hukuki durumlarını kısa dönemler içerisinde değiştirme yetkisi vermediği, idarenin hukuki istikrar sağlayacak şekilde uygulamalar sergilemesinin hukuk devleti ilkesinin zorunlu bir sonucu olduğu hususları göz önüne alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

            Davalı idare tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesinin 23.1.2009 günlü, E:2008/5450, K:2009/207 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

            Davalı idare, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve Dairemiz kararının kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

            Kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesinin (c) bendinde uygun görüldüğünden Dairemizce verilmiş olan 23.1.2009 günlü, E:2008/5450, K:2009/207 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esası yeniden incelendi:

            Dosyanın incelenmesinden; davacının 2005-2006 öğretim yılında 1.3.2006 tarihinde kısmi zamanlı geçici öğretici olarak atamasının yapıldığı, 11.3.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5473 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) bendinde değişiklik yapılarak Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında norm kadro uygulaması sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılmaması hallerinde sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine imkan sağlandığı, bu kapsamda, 26.8.2005 tarih ve 2005/9345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 2005-2006 öğretim yılında 657 sayılı Kanunun 4/C kapsamında görev yapmakta iken 30.6.2006 tarihinde sözleşmesi sona eren kısmi zamanlı geçici öğreticilerin örgün eğitim kurumlarında görev yapmak üzere anılan Kanunun 4/B madesi kapsamında istihdamlarına ilişkin hizmet sözleşmelerinin öğretmenler ile İl veya İlçe Mili Eğitim Müdürlükleri arasında karşılıklı olarak 4 Temmuz 2006-31 Temmuz 2006 tarihleri arasında imzalanması hususu 4.7.2006 tarihli 2006/58 sayılı Genelge ile Valiliklere bildirildiği, 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken 30.6.2006 tarihinde sözleşmesi sona eren davacının "40 yaşından gün almamış olmak" şartını taşımadığı gerekçesiyle davacı ile sözleşme yapılmadığı anlaşılmıştır.

            Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6.maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde, "öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibariyle kırk yaşından gün almamış olmak" öğretmenliğe atanacaklarda aranan özel şartlar arasında sayılmıştır.

            657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken 30.6.2006 tarihinde sözleşmesi sona eren kısmi zamanlı geçici öğreticilere, anılan Yasanın 4/B maddesi kapsamında istihdam olanağı tanınmış, bu kapsamda sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar 4.7.2006 günlü, 2006/58 nolu Genelge ile duyurulmuş olup, anılan Genelgede, öğrenim durumu ve diğer yönlerden Bakanlık kadrolarında halen görev yapan emsali kadrolu öğretmenlerde aranan genel ve özel şartların aranacağı, özel şartlar arasında da "kırk yaşından gün almamış olmak" şartı öngörülmüştür.

            Bu durumda, 1.3.2006 - 30.6.2006 tarihleri arasında kısmi zamanlı geçici öğretici olarak görev yapan ve farklı bir statüsü olan 657 sayılı Yasanın 4/B kapsamında görev yapmak üzere sözleşme imzalanması için başvuran davacının 1962 doğumlu olması nedeniyle yukarıda anılan Yönetmelik ve Genelgede açıkça belirtilen yaş şartını taşımadığı gibi, anılan Kanunun 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğretici olarak göreve başladığı 1.3.2006 tarihinde de anılan şartı taşımadığı açık olduğundan davacının  başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Elazığ  İdare Mahkemesince verilen 29.5.2008 günlü, E:2007/157, K:2008/1067 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 22.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.