logo yeni

calisanlar2 copy

YÜKSEKOKUL MEZUNU İKEN LİSE MEZUNLARININ GİRDİĞİ SINAVA GİREN KİŞİNİN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 8.12.2009 tarihli ve E:2007/5172, K:2009/6759 sayılı Kararı 

Özeti : Meslek Yüksekokulu mezunu olduğu halde lise mezunlarının girdiği sınava katılarak başarılı olan davacının mezuniyet durumu dikkate alınarak atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

            Vekili                           : Av. …

            Karşı Taraf                   : 1-Maliye Bakanlığı

                                                 2-Erzincan Valiliği

            İsteğin Özeti                : Lise mezunu olarak girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre Maliye Bakanlığı'nın 23.8.2005 tarih ve 39289 sayılı işlemi ile Erzincan Defterdarlığı emrine atanan davacının, sınav tarihinden önce meslek yüksekokulu mezunu olması nedeniyle öğrenim şartını taşımadığından bahisle görevine başlatılmamasına ilişkin Erzincan Defterdarlığı'nın 31.8.2005 tarih ve 1503 sayılı işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada, 1999 yılında Maliye Meslek Lisesinden, 15.7.2002 tarihinde ise … Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Maliye Programından mezun olarak önlisans diploması alan davacının, aynı yıl dikey geçiş sınavı ile … Üniversitesi … İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne kaydını yaptırarak 23.6.2005 tarihinde lisans diploması aldığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince 10-11 Temmuz 2004 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına, önlisans mezunu olduğu halde lise mezunu olarak girerek başarılı olduğu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince 10.8.2005 tarihinde Ortaöğretim KPSS P94 puanı ile Erzincan Defterdarlığı emrine memur olarak yerleştirildiği, ancak atamasının yapılması için sunduğu belgelerden 15.7.2002 tarihinde meslek yüksekokulu mezunu olduğunun anlaşılması üzerine, atama komisyonunun 31.8.2005 tarihli toplantısında alınan karar ile önlisans mezunu olduğu halde Maliye Meslek Lisesi mezunlarının girdiği sınava katılarak, bu sınavdan aldığı puana göre yerleştirilmesi yapılan davacının Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31.8.2005 tarih ve 39896 sayılı yazısına istinaden açıktan atamasının yapılamayacağına karar verildiği, bu halde 2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunun 2-1 maddesindeki "sınav tarihinden önce mezun olmuş olan adayların, bir alt öğrenim düzeyindeki sınava girmeleri halinde bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir." hükmü uyarınca 15.7.2002 tarihinde meslek yüksekokulu mezunu olan davacının 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına bir alt öğrenim düzeyinden girdiği için atamasının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.3.2007 günlü, E:2006/38, K:2007/351 sayılı kararının davacı tarafından dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Erzincan Valiliğinin Savunmasının Özeti          : Savunma verilmemiştir.

            Maliye Bakanlığının Savunmasının Özet          : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Leyla Aktaş

            Düşüncesi                    : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olmadığından, temyiz isteminin kabul edilerek kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı           : Nazmiye Kılıç

            Düşüncesi                    :İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen  incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin  bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 12. İdare Mahkemesinin 22.3.2007 günlü, E:2006/38, K:2007/351 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 8.12.2009 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 

KARŞI OY

            Olayda, davacının 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına Maliye Meslek Lisesi mezunu olarak girdiği, 2005 yılında yapılan yerleştirme sonucunda memur olarak yerleştirmesinin yapıldığı, gerek sınav tarihi itibariyle gerekse yerleştirme ve başvuru tarihleri itibariyle … Üniversitesi … İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, 2004 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda, sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların bir alt öğrenim düzeyinde sınava giremeyecekleri belirtilmiş olmasına karşın, dikey geçiş yapmak suretiyle lisans öğrenimine devam eden lisans öğrencilerinin durumu hakkında bir düzenlemeye yer verilmediği, sınav tarihi ve yerleştirme başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle lisans öğrencisi olduğu tartışmasız olan davacının öğrenim durumu bakımından atanmaya engel bir durumunun bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile, Ankara 12. İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği oyu ile aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.