logo yeni

calisanlar2 copy

İLAN EDİLEN KADROLAR İÇİN SPESİFİK ŞARTLAR ARANMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

Özeti : Üniversiteler tarafından ilan edilen bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak getirilen özel ve ilan edilen kadroya özgü spesifik koşulların, Yükseköğretim Kurulunun onayına tabi olmadığı ve atama işlemlerine karşı açılacak davalarda, ilanda yer alan koşulun ihtiyaç ve hizmet gerekleri amacıyla getirilip getirilmediğinin ve hukuka uygunluğunun denetiminin idare mahkemesince yapılması gerektiği hakkında.

Danıştay 8.Dairesinin 17.03.2015 tarihli ve Esas: 2013/2436, Karar: 2015/1926 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunanlar :  l-(Davalı) Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. ...

2-(Davalı Yanında Davaya Katılan) ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Denizli İdare Mahkemesinin 12.12.2012 gün ve E:2012/771, K:2012/1469 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Üniversiteler tarafından ilan edilen bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak getirilen özel ve ilan edilen kadroya özgü, spesifik koşulların, Yükseköğretim Kurulunun onayına tabi olmaması ve atama işlemlerine karşı açılacak davalarda, ilanda yer alan koşulun ihtiyaç ve hizmet gerekleri amacıyla getirilip getirilmediğinin ve hukuka uygunluğunun denetiminin idare mahkemesince yapılması gerektiğinden, idare Mahkemesince ilanda yer verilen "yakıtlar ve yanma alanında çalışma yapmış olmak" koşulunun ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilip getirilmediği hususu araştırılarak, gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalı idarece anılan koşul için Yükseköğretim Kurulundan onay alınmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde doçent olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında ilan edilen 1 (bir) kişilik profesörlük kadrosuna atanmak için yapılan başvurunun reddine ve anılan kadroya Doç. Dr. ...'nın atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, profesör atamalarında Yükseköğretim Kurulu'nun onayı alınmaksızın ek koşul getirilemeyeceğinin açık olduğu göz önüne alındığında, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Anabilim Dalına profesör ataması yapmak için "yakıtlar ve yanma alanında çalışma yapmış olmak" şeklinde ek koşul getirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Profesörlüğe Yükselme ve Atama" başlıklı 26/a maddesinde; "Profesörlüğe yükseltilerek atamada; 1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

2) Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak, gerekir.

Yukarıdaki (2) numaralı bentteki yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilir.

Üniversiteler, profesörlüğe yükseltilerek atama için aranan bu asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddenin gerekçesinde ise "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26’ncı maddesinde profesörlüğe yükseltilerek atamaya ilişkin esas ve usuller yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, üniversitelerin gelişmişlik düzeyi itibarıyla profesörlük kadrosuna atanabilmek için 26’ncı maddede aranan asgarî şartların yanında ek koşullar aranabilecektir." ifadesine yer verilmiştir.

28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin "Atama İçin Ön şart" başlıklı 2. maddesinin 2. fıkrasında; "İlgili Yasa ve Yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanı sıra; doçentliğe atama ile yardımcı doçentliğe ve profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri sağlamak zorunludur." düzenlemesi yer almıştır.

Anılan Yönetmeliğin geçici maddesinde ise; "Bu Yönetmeliğin yayımını takip eden üç ay içinde, yükseköğretim kurumlarının, öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda aranacak asgari kriterleri belirlemeleri ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayını alarak uygulamaya koymaları zorunlu olup, yeni kriterler uygulamaya konuluncaya kadar daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kriterlerin uygulanmasına devam edilir." hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalında doçent olarak görev yapan davacı ile Doç. Dr. ...'nın 25.05.2011 tarihinde Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalı için ilan edilen ve "yakıtlar ve yanma alanında çalışma yapmış olmak" şeklinde ek koşulun yer aldığı 1 (bir) kişilik profesörlük kadrosuna atanma istemiyle başvuruda bulunmaları üzerine, bilimsel durumlarını incelemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile jüri üyesi olarak seçilen 5 (beş) profesörün tamamının açık bulunan kadroya Doç. Dr. .'nın atanmasını uygun gördüğü, söz konusu jüri raporlarının Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilmesi sonucu Doç. Dr. .'nın profesörlük kadrosuna atanmasına karar verildiği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, Denizli İdare Mahkemesinin 08.12.2011 tarih ve E:2011/1313 sayılı kararıyla, "jüri üyelerinin tamamının enerji anabilim dalından seçilmesi gerekirken iki jürinin Makine Mühendisliği Bölümünden olduğu, ancak bilim alanlarının mekanik ve otomotiv olduğu dikkate alındığında jürinin oluşum biçiminin mevzuata uyarlık taşımadığı" gerekçesiyle işlemin yürütmesinin durdurulduğu, bu gerekçe doğrultusunda davalı Üniversite tarafından oluşturulan yeni jüri tarafından yapılan değerlendirme neticesinde de, açık bulunan kadroya Doç. Dr. .. ,'nın atanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, profesörlüğe atamaya ilişkin asgari koşulların ilgili mevzuatta belirlendiği; üniversitelere bunların haricinde Yükseköğretim Kurulu'nun onayını almak şartıyla ek koşullar belirleme yetkisi tanındığı; 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde yer alan "bilim disiplinleri arasındaki farklılık" maddenin gerekçesinde yer alan "üniversitelerin gelişmişlik düzeyleri" ifadesi dikkate alındığında, bahsedilen ek koşulların genel nitelikteki koşullar olduğu; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nde de buna paralel bir şekilde, profesörlüğe atamaya ilişkin üniversitelerce belirlenecek asgari kriterlerin Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi tutulduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar için 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulların dışında, üniversitelerin senatoları tarafından, anılan kadrolara yapılacak atamalar için belirlenen ve yasada yer almayan genel ve objektif nitelikteki ek kriterler için Yükseköğretim Kurulu'nun onayının alınması zorunludur.

Ancak, üniversiteler tarafından ilan edilen bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak getirilen özel ve ilan edilen kadroya özgü, spesifik koşulların ise, Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olmadığı kuşkusuzdur.

Bununla birlikte, atama işlemlerine karşı açılacak davalarda, ilanda yer alan koşulun ihtiyaç ve hizmet gerekleri amacıyla getirilip getirilmediğinin ve hukuka uygunluğunun denetiminin idare mahkemesince yapılacağı da açıktır.

Bu durumda, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Enerji Anabilim Dalında 1 (bir) kişilik profesörlük kadrosu için verilen ilanda yer alan "yakıtlar ve yanma alanında çalışma yapmış olmak" şartının, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilen özel ve ilan edilen kadroya özgü, spesifik bir koşul olması ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayına tabi olmaması nedeniyle, İdare Mahkemesince ilanda yer verilen "yakıtlar ve yanma alanında çalışma yapmış olmak" koşulunun ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilip getirilmediği hususu araştırılarak, gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, davalı idarece anılan koşul için Yükseköğretim Kurulundan onay alınmadığı gerekçesiyle ilanın iptaline karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Denizli İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.