logo yeni

calisanlar2 copy

ATAMA YAPILDIĞI TARİHTE EĞİTİM ŞARTINI TAŞIMAYAN KİŞİNİN, FİİLEN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİNDE BU ŞARTA SAHİP OLMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

DAVACI; ATAMASININ YAPILDIĞI TARİHTE, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN MEZUN OLMA KOŞULUNU TAŞIMAMAKTA İSE DE, SÖZLEŞME İMZALAYARAK FİİLEN GÖREVE BAŞLADIĞI TARİHTE BU KOŞULU TAŞIDIĞINDAN, BU NEDENE DAYANILARAK SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLEMEYECEĞİ HK.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 12/06/2008 tarihli ve E:2007/655, K:2008/1620 sayılı Kararı.

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ?

Vekili : Av. ?

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Vekili : Av. ?

İstemin Özeti : Danıştay Onikinci Dairesinin 27.11.2006 günlü, E:2005/166, K:2006/5408 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması taraflarca karşılıklı olarak istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Taraflarca savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Muhsin Yıldız'ın Düşüncesi: Taraflar temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Esma Nur Necef'in Düşüncesi :Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda yerli uzman olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin 31.12.2004 tarihi itibariyle sona erdirilmesine ve sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 29.11.2004 günlü, 390/75 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının ve bu işlemin dayanağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "uzman personel" tanımı ile 26. maddesinin (c) fıkrasının iptali, yoksun kaldığı her türlü mali ve özlük haklarının faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onuncu Dairesi Başkanı ?'ın, Kurumun hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler dışında özel ihtisası gerektiren bir hizmet için istihdam edilecek personelin kamu hukuku statüsünde olmadığı, dolayısıyla dava konusu hizmet sözleşmesinin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu yolundaki karşı oyu kabul edilmeyerek işin esası incelendi.

Danıştay Onikinci Dairesi 27.11.2006 günlü, E: 2005/166, K:2006/5408 sayılı kararıyla ; dava konusu Yönetmeliğin 26/c maddesinin Dairelerinin 27.11.2006 günlü, E:2004/4927, K:2006/5405 sayılı kararıyla iptal edildiğinden, aynı maddenin iptali hakkında karar verilmesine yer olmadığı, öte yandan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5. ve 9. maddeleriyle 19.1.2002 günlü, 24645 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesine ve 12.2.2002 günlü, 24669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 4., 5. 15. ve 26. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütüleceği, istisnai olarak da özel ihtisası gerektiren hizmetler için sözleşmeli olarak yerli ve yabancı uzman istihdam edilebileceği ve bunların nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarının ayrı bir yönetmelikle düzenleneceği sonucuna ulaşıldığı, 4628 sayılı Kanunun 9. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Yönetmeliğin 4. maddesindeki "uzman personel" tanımında Yasaya aykırılık bulunmadığı, davanın davacının sözleşmesinin sona erdirilmesine ve yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkin kısmına gelince; Başbakanlık Makamının 8.3.2004 günlü, TEFTİŞ. M:039 sayılı oluru gereğince 4743 sayılı Kanunun 7. maddesine istinaden Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başdenetçisi, Maliye Başmüfettişi tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2003 yılı faaliyet ve işlemlerinin denetimi sonucunda düzenlenen 12.5.2004 günlü, EPDK. 2 sayılı Denetim Raporunda; 4628 sayılı Kanunun 9. maddesinde Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel eliyle yürütüleceğinin belirtildiği, ayrıca yerli ve yabancı uzman çalıştırılmasına imkan sağlandığı, yerli veya yabancı uzmanların Kurum personelinin sahip olduğu niteliklerin ve uzmanlığın yeterli olamadığı özel ihtisas, bilgi ve deneyim gerektiren belirli projelere münhasır olmak üzere geçici sürelerle çalıştırılması ve bunlarda deneyim aranması gerektiği, oysa hiçbir mesleki tecrübesi olmayan kişilerin hiçbir objektif kriter ve sınav uygulanmadan istihdam edildiği, geçici süreler için öngörülen istihdam şeklinin sürekli hale getirilmek suretiyle Kurumun ileride doğması muhtemel hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakıldığı, halen Kurumda çalışan 44 "yerli uzman"ın 4628 sayılı Kanunun 9. maddesi ile ilgili Yönetmeliğin öngördüğü şartları taşımadığı, sözleşmelerinin en kısa sürede feshinin gerektiği belirtildiğinden bahisle Başbakanlık Makamının 25.6.2004 günlü oluru ile bu hususun yerine getirilmesinin davalı idareden istenildiği, Denetim Komisyonunca tespit edilen ve yerine getirilmesi istenen önerilere ilişkin olarak davalı idarece Başbakanlığa 9.8.2004 günlü, 004430 sayılı yazının gönderildiği ve bu yazıda; yerli uzman statüsünde istihdam edilen personelin, Kurumun kuruluş aşamasından itibaren istihdam edilen, bu suretle Kurum politikasını ve işlerini kavrayan kişiler olduklarından bahisle bu personelin işlerine son verilmesi halinde yerlerine kısa sürede personel ikame edilemeyeceği ve Kurumca verilen hizmetin aksamasının kaçınılmaz olacağı belirtilerek bazı önerilerin yeniden değerlendirilmesinin istenildiği, aynı şekilde oluşturulan Komisyonca düzenlenen 11.11.2004 günlü, 32/04-36,4 sayılı inceleme raporunda; yerli uzmanlarla imzalanan tip sözleşmelerde Kurumda asli ve sürekli olmayan hangi görevleri yapacaklarına ve iş tanımlarına ilişkin belirli bir düzenlemenin bulunmadığı, tamamının Kurumun asli ve sürekli işlerinde Kurum personeli gibi çalıştırıldığı, yıllık sözleşmelerle istihdam edilen bu kişilerin sözleşmelerinin her yıl yenilenmek suretiyle uygulamanın sürekli hale getirildiği, bir çoğunun Kurumun görev alanıyla ilgili tecrübeye sahip olmadığı, bu itibarla Kurumda, Kurum personeli gibi asli ve sürekli hizmetlerin ifasında halen çalışan (42) yerli uzmanın sözleşmelerinin fesh edilmesi gerektiği, ancak sözleşmelerin 31.12.2004 tarihinde sona erdiği dikkate alındığında, dönem sonunda sözleşmelerinin yenilenmemesinin uygun olacağının belirtildiği, anılan inceleme raporunun Başbakanlık Makamının 24.11.2004 günlü oluruyla gereği yapılmak üzere davalı idareye gönderildiği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun dava konusu edilen 29.11.2004 günlü, 390/75 sayılı işlemiyle, Kurumda yerli uzman statüsünde istihdam edilen ve sözleşmelerinin feshi istenen 42 yerli uzmandan davacı ile birlikte 41 yerli uzmanın sözleşmelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca 31.12.2004 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, sözleşmelerinin yenilenmemesine karar verildiği, davacının Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 16.9.2002 tarihinde mezun olduğu, bu mezuniyetinden önce yerli uzman olarak atanmasına 28.8.2002 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca karar verildiği ve 1.10.2002 tarihinde sözleşme imzalayarak göreve başladığının anlaşıldığı, bu durumda, davacının yerli uzman olarak atanmasına karar verildiği tarihte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesi hükmünde belirtilen uzman personelde aranacak şartlardan "en az dört yıl eğitim veren fakülte, yüksekokul veya dengi yerli ya da yabancı okullardan mezun olmak" şartını taşımaması nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, öte yandan davacının sözleşme imzaladığı tarihten ve dava konusu işlemin tesisinden önce Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının atanmasına karar verildiği tarih itibariyle uzman personelde aranacak şartları taşıdığının kabulünü ve dava konusu işlemin iptalini gerektirir bir husus olarak görülmediği gerekçesiyle davacının hizmet sözleşmesinin 31.12.2004 tarihi itibariyle sona erdirilmesine ve sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin 29.11.2004 günlü, 390/75 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ve bu kararın tebliğine ilişkin 30.11.2004 günlü işlem ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan uzman personel tanımının iptali isteminin reddine, aynı Yönetmeliğin 26. maddesinin (c) fıkrasının iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.

Davacı, fiilen göreve başladığı tarih itibariyle mezun olduğu için bu tarihin esas alınmasının gerektiğini; davalı idare ise, kısmen karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olmasının aleyhlerine vekalet ücretine hükmedilmesini gerektirmediğini, ayrıca Kurumun harçtan muaf olduğunu ileri sürerek kararı vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesindeki "uzman personel" tanımının reddine ilişkin kısmı ile davalı idare aleyhine vekalet ücretine ve yargı harçlarına hükmedilmesine ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu, davacı ve davalı idarece dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bu kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Davanın davacının hizmet sözleşmesinin 31.12.2004 tarihi itibariyle sona erdirilmesine ve sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin 29.11.2004 günlü, 390/75 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile ilgili kısmına gelince;

Davacının Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 16.9.2002 tarihinde mezun olduğu, henüz mezun olmadan önce 28.8.2002 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yerli uzman olarak atanmasına karar verildiği ve ilgilinin 1.10.2002 tarihinde Kurum ile sözleşme imzalamak suretiyle göreve başladığı, Daire tarafından ise davacının yerli uzman olarak atanmasına karar verildiği tarihte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen uzman personelde aranacak şartlardan "en az dört yıl eğitim veren fakülte, yüksekokul veya dengi yerli ya da, yabancı okullardan mezun olmak" koşulunu taşımadığı nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, davacının Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nca atamasının yapıldığı tarihte henüz 4 yıllık yükseköğrenim kurumundan mezun olmadığı açık ise de, Kurum ile sözleşme imzalayarak fiilen göreve başladığı 1.10.2002 tarihinde 4 yıllık yükseköğrenim kurumundan mezun olduğu, sözleşmesinin feshedildiği tarihte de bu koşulu taşıdığı anlaşıldığından, bu nedene dayanılarak ilgilinin sözleşmesi feshedilemez. Nitekim davalı idare de davacının uzman personel olmadığından bahisle sözleşmeyi sona erdirerek yenilememiştir.

Bu durumda, Dairece işin esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken sebep ikamesi yapılarak verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz istemi ile davacının temyiz isteminin kısmen reddine, Danıştay Onikinci Dairesince verilen 27.11.2006 günlü, E:2005/166, K:2006/5408 sayılı kararın dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesine yönelik iptal isteminin reddi ile davalı idare aleyhine vekalet ücretine ve yargı harcına hükmedilmesine ilişkin kısmının onanmasına oybirliğiyle, davacının temyiz isteğinin kısmen kabulü ile kararın davacının hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesine ve yenilenmemesi işlemine ilişkin kısmının bozulmasına oyçokluğu ile, kullanılmayan 21.40,- YTL yürütmenin durdurulması harcının isteği halinde davacıya iadesine, 12.6.2008 gününde karar verildi.

KARŞI OY

Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın, davacının sözleşmesinin yenilenmemesi ve sona erdirilmesine ilişkin kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile kararın bu kısmının da onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.