logo yeni

calisanlar2 copy

SÖZLÜ SINAVIN YARGI DENETİMİNE İMKAN TANIYACAK ŞEKİLDE YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ KRİTERLERİN DÜZENLENDİĞİ YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMASA DAHİ; SÖZLÜ SINAVIN NİTELİĞİ GEREĞİ, YARGI DENETİMİNE OLANAK TANIYACAK ŞEKİLDE, 
AYRINTILI SINAV TUTANAĞI DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HK.

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 09.06.2008 tarihli ve E:2008/3422 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ?
Karşı Taraf : Sayıştay Başkanlığı
İsteğin Özeti : Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 2.11.2007 tarih, E:2007/479, K:2007/1268 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Mustafa Kuş
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Nazmiye Kılıç
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:Dava, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sözlü sınavında başarısız sayılan davacı tarafından, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 14. İdare Mahkemesinin 11.2007 tarih, E:2007/479, K:2007/1268 sayılı kararıyla, davacı hakkında kurul üyelerince takdir edilen ve tutanakla kayıt altına alınan sözlü sınav puanına göre tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, her ne kadar davacı tarafından tüm soruları doğru olarak cevapladığı ileri sürülmekte ise de belirli bir zaman dilimi ve yerdeki görüşmeye ilişkin değerlendirmenin denetlenmesinin mümkün bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Davacı, mahkeme kararının usul ve kanuna aykırı olduğunu ileri sürmekte, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı Yönetmeliğinin "sözlü sınav" başlıklı 16. maddesinde, Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınava kompozisyon ve seçimlik grup konuları hariç olmak üzere 10. maddede belirtilen konular çerçevesinde yapılır. Sözlü sınav değerlendirmesinde adayların zeka intikal sürati, ifade ve temsil yeteneği de dikkate alınır....
Sözlü sınavda adaylara, kurul üyelerince takdir edilecek tek not verilir. Anlaşmazlık halinde, ayrı ayrı verilecek notların ortalaması alınır. Sınav sonuçları kurul üyelerinin imzasını havi bir liste halinde Birinci Başkanlığa verilir. hükmü yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı eleme sınavında 76,794; yazılı sınavında 96,00 puan alan davacının yapılan sözlü sınavda 45,00 puan alarak başarısız olduğu, sözlü sınavda başarısız sayılması işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Belirli bir yetişme dönemi sonunda yapılan sınav sonucunda atanılan kariyer mesleklere girişte yazılı sınavın yanı sıra mesleki ehliyet gibi özel niteliklerin tespiti amacıyla sözlü sınav yapılması da mümkündür.
Bunun yanısıra, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bir sözlü sınavın objektif olduğundan söz edilebilmesi için, dikkate alınan kriterlerin ve bunlara ilişkin ölçütlerin, değerlendirme esaslarının ve uygulanacak yöntemin belirlenmesi ve bu hususların ilgili yönetmelikte düzenlenmesi gerekmektedir.Aksine bir durum, idari işlem niteliğinde olan sözlü sınavların yargısal denetimini güçleştirecek hatta imkansız kılacaktır.Dolayısıyla, sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak altyapının ve buna dayanak düzenlemelerin yapılması hukuka bağlı ve hukuka saygılı bir idarenin görevleri arasındadır.
Her ne kadar davalı idare tarafından, sözlü sınava ilişkin olarak yargısal denetim aşamasında irdelenecek olan bazı unsurların tutanağa bağlanmasının ilgili yönetmelikte öngörülmediği bu nedenle bu şekilde bir tutanağın bulunmadığı, sadece adayların aldığı puanları gösterir toplu listenin olduğu ifade edilmekte ise de; yukarıda açıklanan hukuk devleti, hukuka bağlı ve saygılı idare anlayışı ve bunların yanı sıra sözlü sınavın niteliği gereği bir takım hususların tutanakla tespit edilmesi ve adayların başarısızlığına ya da yetersizliğine ilişkin tespitlerin açıkça ortaya konulması yargısal denetim açısından zorunludur.
Yukarıda metnine yer verilen yönetmelikte sözlü sınav konuları ve sözlü sınavda adayların hangi yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacağı hususları düzenlenmiş olduğundan, sorulara verilen cevaplar ve belirtilen hususlar yönünden adaylara komisyon üyelerince takdir edilen puanların ayrı ayrı belirtilmesi zorunluluğu anılan düzenlemenin doğal bir hukuki sonucudur.Kaldı ki 2577 sayılı Yasanın 7/4. maddesinin son cümlesi uyarınca, düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmayacaktır.Netice olarak, buraya kadar belirtilen bütün bu nedenlerle, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Ancak, bu durumun davacının sözlü sınavı kazanmış olması sonucunu doğurmayacağı, bozma kararımız üzerine İdare Mahkemesince yeniden verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacağı da açıktır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 2.11.2007 tarih, E:2007/479, K:2007/1268 kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, kullanılmayan 22,90.-YTL harcın istemi halinde davacıya iadesine 9.6.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.