logo yeni

calisanlar2 copy

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

Aktif . Yayınlanma KPSS, Sınav ve Nitelikler

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANACAKLARDA, ASKERLİĞİNİ KOMANDO OLARAK YAPMA KOŞULUNUN ARANMASINDA HİZMET GEREKLERİNE AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

Danıştan 12. Dairesi Başkanlığının 29.11.2001 tarihli ve E:2001/3214, K:2001/4113 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): PTT Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. ...,

Karşı Taraf : ...

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Temyizi istenen kararın usul ve kanuna uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Fadime Var Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : E.Nur Necef Düşüncesi : ... İdare Mahkemesinin ...günlü, ... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Dava, 7.10.1999 tarihinde yapılan Devlet Memurluğu sınavını kazanan davacının, ... PTT Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve başladıktan sonra, askerliğini komando olarak yapmadığından bahisle hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı tüm parasal haklarının ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (B) fıkrasının 2.bendinde, Devlet memurluğuna alınacakların kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımaları gerektiği hükme bağlanmış olup, 2495 sayılı Kanunun 16/C maddesinde de; muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak personelde aranacak arasında sayılmıştır. İlk Defa Devlet Kamu Hizmet ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin Ek 1.maddesinde; merkezi sınavda başarılı olmanın Devlet kamu hizmetinde görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyeceği, kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi sınav sonucuna göre atama yapacakları kadroların sayısını, unvanını, sınıf ve derecesini ve atanacaklarda aranan şartların Devlet Personel Başkanlığınca bu Yönetmeliğin 8.maddesine göre duyurulacağı merkezi sınavda başarılı olup duyurulan boş kadrolara atanma şartlarını taşıyanların atanmak istedikleri kurumun adını ve kadro unvanını belirterek Devlet Personel Başkanlığına başvuracakları Devlet Personel Başkanlığının kurum ve unvan tercihleri ile kurumların aradıkları nitelikleride dikkate alarak başvuranlardan merkezi sınav başarı sırasına göre atanma hakkını elde edenleri tespit ederek ilgili kuruma ve adaya bildireceği kamu kurum ve kuruluşlarında teşkil edilen sınav komisyonlarının Devlet Personel Başkanlığınca bildirilen adayları değerlendirerek görevin gerektirdiği nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların gerekçeleri ile birlikte bu Başkanlığa bildirecekleri hükme bağlanmıştır. Olaydada; davalı idare tarafından anılan mevzuat hükümleri esas alınarak yürütülecek görevin ve görev yerinin fiziki ve coğrafi koşulları dikkate alınarak ... ilinde görev alacak koruma ve güvenlik görevlilerinin askerliğini komando olarak yapmaları öngörülmüş ve bu husus sınav ilanındabelirtilmiş olması nedeniyle askerliğini komando olarak yapmadığından davacının sözleşmesinin fesh edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından temyiz isteminin kabulü ile aksi yöndeki mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü: 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet memurluğu sınavını kazanan davacı, ... PTT Müdürlüğünde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak göreve başladıktan sonra, askerliğini komando olarak yapmadığından bahisle hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin 2.1.2001 günlü işlemin iptali, yoksun kaldığı tüm parasal haklarının ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır. ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; davacının 17.10.1999 tarihinde yapılan Devlet memurluğu sınavında başarılı bulunarak ... PTT Müdürlüğünde koruma ve güvenlik görevlisi olarak 16.10.2000 tarihinde göreve başlatıldığı, daha sonra yapılan inceleme sonucu, Devlet Personel Başkanlığınca yapılan sınav duyurusunda ... iline koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanacak erkek adayların askerliğini komando olarak yapmış olması şartı öngürüldüğü halde davacının askerliğini komando olarak yapmadığının saptandığı, bu nedenle özleşmesinin fesh edildiği, İlk Defa Devlet Kamu Hizmet ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin Ek.1.maddesinde, merkezi sınavda başarılı olmanın Devlet kamu hizmetinde görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyeceği, kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi sınav sonucuna göre atama yapacakları kadroların sayısını, unvanını, sınıf ve derecesini ve atanacaklarda aranacak şartları Devlet Personel Başkanlığına bildireceği,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bildirdiği atama yapılacak kadrolar ve atanacaklarda aranan şartların Devlet Personel Başkanlığınca bu Yönetmeliğin 8.maddesine göre duyurulacağı, merkezi sınavda başarılı olup duyurulan boş kadrolara atanma şartlarını taşıyanların atanmak istedikleri kurumun adını ve kadro unvanını belirterek Devlet Personel Başkanlığına başvuracakları, Devlet Personel Başkanlığının kurum ve unvan tercihleri ile kurumların aradıkları nitelikleri de dikkate alarak başvuranlardan merkezi sınav başarı sırasına göre atanma hakkını elde edenleri tesbit ederek ilgili kuruma ve adaya bildireceği kamu kurum ve kuruluşlarında teşkil edilen sınav komisyonlarının, Devlet Personel Başkanlığınca bildirilen adayları değerlendirerek görevin gerektirdiği nitelikleri taşımadıkları anlaşılanları gerekçeleri ile birlikte bu Başkanlığa bildireceklerinin hükme bağlandığı, 8.2.2001 günlü ara kararına verilen yanıtlarda, idarenin, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen nitelikler esas alınarak işlem yapıldığını, Devlet Personel Başkanlığınca da, kurum tarafından bildirilen niteliklere sınav duyurusunda yer verildiğinin belirtildiği, Yönetmeliğin Ek/1. maddesinin 4.fıkrası uyarınca sınav sonucuna göre atama yapılacak kadroların sayısını,unvanını, sınıf ve derecesini ve atanacaklarda aranılacak nitelikleri Devlet Personel Başkanlığına ilgili kurumların bildireceği ve bildirilen niteliklere sınav duyurusunda yer verileceğinin açık olduğu, uyuşmazlığın davalı idarece yapılacak koruma ve güvenlik görevlisi atamalarında 2495 sayılı Yasada belirlenen muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak koşulunun mu yoksa sınav kılavuzu ve duyurusunda erkek adaylar için belirtilen "askerliğini komando olarak yapmış olmak" koşulunun mu aranacağı noktasından kaynaklandığı, 2495 sayılı Yasa ve anılan yönetmelik hükümleri uyarınca idarece koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanacak personelde aranacak koşullar belirlenirken 2495 sayılı Yasada öngörülenin dışına çıkılarak erkek adaylar için askerliğini komando olarak yapmış olmak koşulu aranmasında ve buna dayalı olarak 2495 sayılı Yasada öngörülen tüm koşulları taşımasına karşın, askerliğini komando olarak yapmamış olması nedeniyle davacının hizmet sözleşmesinin feshinde hukuka uygunluk görülmediği, bu işlem hukuka aykırı bulunduğundan, mahrum kaldığı parasal haklarının ödenmesi gerektiği, dava dilekçesinde yer almadığı için 12.3.2001 tarihli dilekçe ile yapılan faiz talebinin kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı arasal haklarının davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, Devlet Memurları Sınavıyla ilgili tercih kitapçığının ... Başmüdürlüğüne Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklarda aranan şartlar bölümünde "erkek adaylar için askerliğini komando olarak yapmış olmak" şartının öngörüldüğünü, 399 sayılı KHK'nin 45/b ve sözleşmenin 15/a maddesinde de, sözleşmeli personelin işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması halinde sözleşmesinin feshedileceğinin hükme bağlandığı, Devlet Personel Başkanlığının 16.11.2000 günlü yazısında da "askerliğini komando olarak yapmış olmak" şartı aranan pozisyonları tercih ederek yerleştirilen ancak askerliğini komando olarak yapmamış olanların atamalarının yapılmaması gerektiği yolunda görüş bildirildiğini,2495 sayılı Kanunda askerliğini muvazzaf olarak yapmış olmak şartı bulunmakta ise de, komando olarak yapmış olmanın özel bir şart olarak tesbit edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 657 sayılı Yasanın 48.maddesinin (B) fıkrasının 2.bendinde, Devlet memurluğuna alınacakların kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımaları gerektiği hükme bağlanmış olup, 2495 sayılı Kanunun 16/C.maddesinde de, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak personelde aranacak şartlar arasında sayılmıştır.

İlk Defa Devlet Kamu Hizmet ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin Ek.1.maddesinde, merkezi sınavda başarılı olmanın Devlet kamu hizmetinde görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyeceği, kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi sınav sonucuna göre atama yapacakları kadroların sayısını, unvanını, sınıf ve derecesini ve atanacaklarda aranacak şartları Devlet Personel Başkanlığına bildireceği,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bildirdiği atama yapılacak kadrolar ve atanacaklarda aranan şartların Devlet Personel Başkanlığınca bu Yönetmeliğin 8.maddesine göre duyurulacağı, merkezi sınavda başarılı olup duyurulan boş kadrolara atanma şartlarını taşıyanların atanmak istedikleri kurumun adını ve kadro unvanını belirterek Devlet Personel Başkanlığına başvuracakları, Devlet Personel Başkanlığının kurum ve unvan tercihleri ile kurumların aradıkları nitelikleri de dikate alarak başvuranlardan merkezi sınav başarı sırasına göre atanma hakkını elde edenleri tesbit ederek ilgili kuruma ve adaya bildireceği kamu kurum ve kuruluşlarında teşkil edilen sınav komisyonlarının Devlet Personel Başkanlığınca bildirilen adayları değerlendirerek görevin gerektirdiği nitelikleri taşımadıkları anlaşılanların gerekçeleri ile birlikte bu Başkanlığa bildirecekleri hükme bağlanmıştır.

Davalı idarece de belirtilen mevzuat hükümleri esas alınarak ve yürütülecek görevin ve görev yerinin fiziki ve coğrafi koşulları dikkate alınarak ... ilinde görev alacak koruma ve güvenlik görevlilerinin askerliğini komando olarak yapmaları öngörülmüş ve bu husus sınav ilanında da belirtilmiş olduğundan, askerliğini komando olarak yapmadığı saptanan davacının bu nedenle sözleşmesinin fesh edilmesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığından, bu işlemin iptali parasal haklarının tazmini yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3.fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 29.11.2001 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Davacının göreve atanmasına engel teşkil eden genelgede hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte, işe alınıp bir süre görev yapan davacının görevine son verilmesinde isabet bulunmadığından bu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyım.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.