logo yeni

399 SAYILI KHK’YA TABİ SÖZLEŞMELİLERİN EŞ ÖZRÜ ATAMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özeti : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi 2 sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan davacının, eş durumu özrü nedeniyle atanmasına olanak bulunmadığı; öte yandan, 399 KHK'nın 58. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmün; bu KHK'nın 3. maddesinin b/2 bendi dikkate alındığında, 1 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli kapsadığının açık olduğu hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 11.10.2012 tarihli ve E:2009/6690, K:2012/6136 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Kırıkkale İdare Mahkemesinin 24.07.2009 günlü, E:2009/249, K:2009/505 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Fatih Gürgen

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava; Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Mühendislik Hizmetleri Müdürlüğü'nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi 2 sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde makine mühendisi olarak görev yapan davacının, eş durumundan Ankara İli'ne Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Ankara Fabrikalarından birine atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 02.01.2009 tarih ve 13 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Kırıkkale İdare Mahkemesi temyize konu kararıyla; davacının, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel statüsünde bulunan davacının Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne atanmasına engel bir hususun ileri sürülmediği, eşlerin coğrafi bakımdan aynı ya da aile bütünlüğünün bozulmasına yol açmayacak kadar yakın bir yere atanmasının hem Anayasal ve yasal düzenlemelerin amacına uygun olacağı; hem de kamu hizmetinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde sunulmasını sağlayacağı açık olup, baskın kamu yararı ve haklı beklenti ilkesi göz önüne alınarak davacı isteminin kabulü gerekirken, aksi yönde kurulan işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; öte yandan, her ne kadar yönetimce davacının 399 sayılı KHK'ye bağlı sözleşmeli personel olarak görev yaptığı ve sözleşmesinde naklen atanma isteminde bulunabileceğine ilişkin bir kural olmadığı ileri sürülmekte ise de; anılan KHK'nin 58/2. maddesinde, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu KHK'de hüküm bulunmayan durumlarda Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralı yer aldığından, sözleşmeli personelin naklen atanması hususunda 657 sayılı Yasanın ilgili hükümlerinin uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, hukuka uygun olmadığını öne sürdüğü İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "İstihdam Şekilleri" başlıklı 3. maddesinin (a) fıkrasında, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği; 3771 sayılı Kanun ile değişik (b) fıkrasının 1. bendinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerin, genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürüleceği; 2. bendinde, bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kuralına yer verilmiş, c fıkrasında da, (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personelin, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olduğu belirtilerek, 2 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Kanun’un uygulanacağı yönünde bir hükme yer verilmemiş, diğer taraftan anılan Kararnamede eş durumu özrü de düzenlenmemiştir.

Öte yandan, 399 KHK'nin 58. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmün; yukarıda sözü edilen 3. maddenin b/2. bendi dikkate alındığında, 1 sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli kapsadığı da açıktır. Bu durumda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi 2 sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan davacının, eş durumu özrü nedeniyle atanması mümkün bulunmadığından, eşinin çalıştığı Ankara iline atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 24.7.2009 günlü, E:2009/249, K:2009/505 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 11.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.