logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KAZANILMIŞ HAK AYLIĞININ TESPİTİNE GEREK OLMADIĞI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

ÖZET :399 Sayılı KHK'ye ekli I sayılı cetvel dışında kalan ve 657 sayılı Yasaya tabi olmayan, aylık ve ücreti kararname ile belirlenen davacının bu statüde kaldığı sürece kazanılmış hak aylığının tespitine gerek bulunmamaktadır.

Danıştay 5. Dairesinin 31.05.1995 tarihli ve E:1992/2782, K:1995/1957 sayılı Kararı

İstemin Özeti : Samsun İdare Mahkemesinin 26.5.1992 günlü. E:1991/1013. K.-1992/512 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : M.A.

Düşüncesi : 1 sayılı cetvel dışında kalan sözleşmeli personelin kazanılmış hak aylığının tespiti konusunda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bir hükme yer verilmemiş olup, bu statüde görev yapan personelin aylık ve ücretleri kazanılmış hak aylıkları ile ilgilendirilmeksizin kararnamenin 25. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Olayda, 1 sayılı cetvel dışında kalan sözleşmeli personel olarak görev yapan ve aylık ve ücreti kazanılmış hak aylığı ile ilgilendirilmeksizin tespit edilen davacının bu kararname kapsamında ve 1 sayılı cetvel dışında kaldığı sürece kazanılmış hak aylığının idarece tesbiti konusunda yasal zorunluluk bulunmadığından, tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık görülmemektedir. Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : N.Gönenç

Düşüncesi : Davacının Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak geçen hizmet süresinin kademe ve derece terfiinde değerlendirilmemesine ilişkin işlemin iptali yolunda Samsun İdare Mahkemesince verilen kararın davalı idarece temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 5 ncı derecenin 1. kademesinden maaş almakta iken 15.3.1988 tarihinde sözleşmeli statüye geçtiği, tekrar Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesi üzerine 14.3.1990 tarihinde intibakı yapılarak kazanılmış hak aylığının 5 nci derecenin 1. kademesi olarak tespit edildiği. Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak sözleşmeli statüde geçen hizmet süresinin değerlendirilmediği, adı geçenin bu tarihten itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11 nci maddesinde öngörülen altmış günlük idari dava açma süresi geçtikten sonra 18.11.1991 günlü dilekçesi ile davalı idareye başvurarak bu işlemin düzeltilmesini ve kazanılmış hak aylığının 5 nci derecenin 3. kademesine yükseltilmesini talep ettiği anlaşılmış olup, bu talebine verilen olumsuz cevap üzerine açtığı davanın süreaşımı yönünden incelenmesine imkan bulunmamaktadır.

Açıklanan bu nedenlerle, davanın süreaşımı yönünden reddi gerekirken dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Davacı, sözleşmeli statüde 15.3.1988-14.3.1990 tarihleri arasında geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığından sayılarak derece ve kademe ilerlemesinin sağlanması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Samsun İdare Mahkemesinin 26.5.1992 günlü, E:1991/1013, K:1992/512 sayılı kararıyla; dava dosyasının incelenmesinden, davacının, ... Posta Telgraf Müdürlüğünde 5. derecenin 1. kademesinde kadrolu olarak görev yapmakta iken 233 sayılı KHK uyarınca 15.3.1988 tarihinde sözleşmeli statüye geçtiği, sosyal güvenlik kuruluşu olarak da Sosyal Sigortalar Kurumunu ( S.S.K. )seçtiği, 233 sayılı KHK.'nin bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine çıkarılan 399 sayılı KHK ile sosyal güvenlik kuruluşu olarak Emekli Sandığına aktarıldığı ve bu sürede geçen hizmetleri değerlendirilerek emekli müktesebinin 5. derecenin 3. kademesine getirildiği; maaş göstergesinin ise 5. derecenin 1. kademesinde tutulduğu; bu durumun düzeltilmesi yolunda yaptığı başvurusunun dava konusu işlemle reddedildiğinin anlaşıldığı; davacının sözleşmeli statüye geçmeden önce ve sözleşmeli statüye geçtikten sonra yaptığı görevde bir değişikliğin sözkonusu olmadığı; adı geçenin, 233 sayılı KHK.'nin tanıdığı bir hakla sosyal güvenlik kuruluşu olarak S.S.K.'nü seçtiği ve daha sonra mevzuatta yapılan değişiklikle yeniden Emekli Sandığına aktarıldığı; davacının SSK.na tabi olarak geçen hizmet süresinde de kamu görevi yaptığının, bir başka ifadeyle, eski görevini aynen sürdürdüğünün tartışmasız olduğu; sözleşmeli olarak geçen sürenin kadro yönünden değerlendirilmesinde, sosyal güvenlik yönünden S.S.K.'na tabi olan sürelerin de dikkate alınması gerektiği; bir memurun hizmetinin kadro derecesi ve kademesi yönünden değerlendirilmesinde, görülen hizmetin esas olduğu; sosyal güvenlik kuruluşu olarak Emekli Sandığını seçen kişiler yönünden geçirilen sürelerin müktesep maaşta dikkate alınıp. S.S.K.'nü seçenlerin bu haktan yoksun bırakılmalarının düşünülemeyeceği; bu nedenle davalı idarece tesis edilen işlemde hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, sigortalı personelin 14.3.1990 tarihi itibariyle Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sırasında 1425 sayılı Yasanın ek 3. maddesi dikkate alınarak intibaklarının yapıldığını, emekli keseneklerinin tespit edildiğini: öte yandan, davacının durumunun 241 sayılı KHK kapsamında da değerlendirilemeyeceğini; kaldı ki, davada süre aşımı bulunduğunu öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Sürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 29.1.1990 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 4. maddesinde 657 sayılı D. Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, unvan derece ve sayılarının kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde gösterileceği ve sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayılarının da Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edileceği hükme bağlanmış, aynı Kararnamenin geçici 1. maddesinde de, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli statüde çalışanlardan sosyal güvenlikleri bakımından Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olanların iki ay içinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilecekleri belirtilmiştir.

Anılan kararnamenin geçici 2. maddesiyle, 1 sayılı cetvele dahil olanlar ile ilgili düzenlemeler getirilmiş ve bu kanun hükmünde kararname uyarınca Sözleşmeli Statüden 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilenlerin intibaklarının, sözleşmeli statüde geçen hizmetleri memur statüsünde geçmiş kabul edilerek öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavam aşmamak kaydıyla 657 sayılı D. Memurları Kanununun değişik ek geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri hükümleri çerçevesinde yapılacağı hükme bağlanmış olup, bu hükümle, sözleşmeli statüden 1 sayılı cetvele atanan personelin aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Yasaya tabi olacağı ve kazanılmış hak aylığının da bu yasa çerçevesinde tespit edileceği açıkça belirtilmiştir.

Kararnameye ekli 1 sayılı cetvel dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücretinin, temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşacağı ve sözleşme ücretlerinin tavanının her yıl bütçe kanunları ile belirleneceği kararnamenin 25. maddesinde kurala bağlanmış ve devamı maddelerinde bu ücretlerin ödeme usul ve esasları kazanılmış hak aylığı ile ilgilendirilmeksizin düzenlenmiş; ancak, 1 sayılı cetvel dışında kalan ve bu Kararnamenin yürürlüğe girmesinden iki ay sonra T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilen ve aylık ve ücretleri kararnamenin 25. ve devamı maddelerinde belirlenen sözleşmeli personelin kazanılmış hak aylıklarının tespiti ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş ve ek geçici 2. maddede bu yolda bir atıf yer almamıştır.

Belirtilen hukuksal durum karşısında, 1 sayılı cetvel dışında görev yapan ve aylık ve ücretleri bu kararname ile tespit edilen ve aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin bu statüde kaldığı sürece kazanılmış hak aylığının tespitine esasen gerek olmadığı gibi, yasal bir zorunluluk da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, bu kapsamdaki personelin ( 1 sayılı cetvel dışında kalan sözleşmeli personel )1 sayılı cetvelde yer alan bir göreve veya 657 sayılı Kanuna tabi bir hizmete girdiğinde sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin yasal çerçevede değerlendirilerek kazanılmış hak aylıklarının tespit edileceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 657 sayılı Yasaya ve T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmakta iken 15.3.1988 tarihi itibariyle 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçtiği ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olduğu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 14.3.1990 tarihi itibariyle tekrar T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirildiği, davacının sözleşmeli personel statüsünde 15.3.1988-14.3.1990 tarihleri arasındaki sigortaya tabi olarak geçen hizmet süresinin, 1425 sayılı Kanunun ek 3. maddesine göre emekli keseneğine esas aylığında değerlendirildiği, ancak bu süre esas alınarak kazanılmış hak aylığının tespit edilmediği, adı geçenin, 18.11.1991 tarihinde bu durumun düzeltilmesi ve sözleşmeli statüde geçen süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddedilmesi üzerine bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 1 sayılı cetvel dışında kalan ve 657 sayılı Yasaya tabi olmayan, aylık ve ücreti kararname ile belirlenen davacının, bu statüde kaldığı sürece kazanılmış hak aylığının tespit edilmesine esasen gerek olmadığı gibi, bu aşamada idareyi zorlayacak bir hükmün de bulunmaması karşısında, tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından idare mahkemesince verilen iptal kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Samsun İdare Mahkemesinin 26.5.1992 günlü, E.-1991/1013, K:1992/512 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 31.5.1995 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.