logo yeni

SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİN UNVANLAR İÇİN FARKLI BELİRLENMESİ

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Danıştay 11 inci Dairesi Başkanlığının 30.11.2010 tarihli ve E:2008/6210, K:2010/9600 sayılı Kararı.

Özeti : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 26. maddesi uyarınca, sözleşmeli personelin sözleşme ücretini belirlemeye yetkili olan idarenin, personelin unvanı, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartlarını dikkate alarak taşra teşkilatı içerisinde yer alan personel ve idari işler müdür yardımcısı unvanı için, merkez teşkilatı içerisinde yer alan yol dairesi başkanlığı şube müdür yardımcısı ve mali işler dairesi başkanlığı şube müdür yardımcısından farklı temel ücret belirlemesinde, hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Vekili : Av. …

Karşı Taraf (Davacı) : …

İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesinin 31.12.2007 günlü, E:2007/999, K:2007/1732 sayılı kararının; davalı idare tarafından, iptal ve kabule ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Sibel Kaya Saçmalı Düşüncesi : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 26. maddesi uyarınca, sözleşmeli personelin sözleşme ücretini, personelin unvanı, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartlarını dikkate alarak belirlemeye yetkili olan idarenin, taşra teşkilatı içerisinde yer alan Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı unvanı için, merkez teşkilatı içerisinde yer alan Yol Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısından farklı temel ücret belirlemesinde hukuka aykırılık bulunmadığından, anılan işleme karşı açılan davada dava konusu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Şenol Bolat Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürlüğü'nde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli personel statüsünde Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşme temel ücretinin Yol Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısından düşük belirlendiğinden bahisle sözleşme ücretinin düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı ücret farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 26. maddesinde, sözleşme temel ücretinin personelin unvanı, iş gerekleri ve çalışma şartları dikkate alınarak tespit edileceğinin kurala bağlanması ve anılan maddede öğrenim düzeyi kriterine yer verilmemesi karşısında, görev, yetki ve sorumlulukları yönünden fark bulunmayan, aynı unvanla aynı yerde görev yapanların sözleşme ücretinin farklı olarak tespitinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, 15.12.2006 tarihinden itibaren eksik ödenen ücret farklarının yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, önceki döneme ilişkin istemin ise süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. Davalı idare tarafından, İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptaline ve tazminat isteminin kabulüne ilişkin kısmının bozulması istenilmektedir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin, olay tarihinde yürürlükte bulunan "temel ücret " başlıklı 26. maddesinde, temel ücret tutarlarının, sözleşmeli personelin unvanı, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edileceği, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığı'na gönderecekleri, bu tekliflerin Devlet Personel Başkanlığı'nca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliğini sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Yüksek Planlama Kurulu'nun onayına sunulacağı kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Demiryolu Fabrikası Müdürlüğü'nde Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, sözleşme temel ücretinin Yol Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısından düşük belirlendiğinden bahisle sözleşme temel ücretinin düzeltilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işleme karşı davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 26. maddesi uyarınca, sözleşmeli personelin sözleşme ücretini belirlemeye yetkili olan idarenin, personelin unvanı, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartlarını dikkate alarak taşra teşkilatı içerisinde yer alan Personel ve İdari İşler Müdür Yardımcısı unvanı için, merkez teşkilatı içerisinde yer alan Yol Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısından farklı temel ücret belirlemesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı idare temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkemeye gönderilmesine, 30.11.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.