logo yeni

399 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE VEKALET AYLIĞI ÖDENMESİ

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Danıştay 11. Dairesi Başkanlığının 22.10.2008 tarihli ve E:2008/9790, K:2008/8479 sayılı Kararı

 Özeti : 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, elektrik mühendisi kadrosunda şube müdürü ve il müdür yardımcısı olarak görevlendirilen davacıya, yürüttüğü bu görevler nedeniyle, vekalet aylığı ödenmesi gerektiği hakkında. 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

            Karşı Taraf (Davalı)       : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

            İsteğin Özeti                : Dava, Bayburt TEDAŞ Müessese Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi elektrik mühendisi olarak görev yapan davacı tarafından, şube müdürü ve il müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle vekalet aylığı ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemin iptali ile hakettiği vekalet aylığının idareye başvurduğu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. Trabzon İdare Mahkemesi 4.4.2007 gün ve E:2006/1421, K:2007/753 sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden, Bayburt TEDAŞ Müessese Müdürlüğünde elektrik mühendisi olarak görev yapan davacının, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 5.7.2002 tarih ve 6569 sayılı oluru ile 1.8.2002 tarihinden itibaren Proje ve Tesis Şube Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirildiği, sonrasında 9.12.2005 tarih ve 1603 sayılı olur ile 20.12.2005 tarihinden itibaren İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütmek üzere görevlendirildiği, davacının vekaleten yürüttüğü bu görevler nedeniyle tarafına vekalet aylığı ödenmesi istemiyle 19 1.2006 tarihinde yaptığı başvurunun 14.2.2006 tarih ve 1000/3870 sayılı dava konusu işlem ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, olayda, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. maddesi hükmü uyarınca, sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılmayacağının belirtilmesi karşısında, Şube Müdürlüğü ve İl Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmek üzere görevlendirilen ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan davacıya vekalet ücreti ödenmeyeceği açık olduğundan, fiilen yürütülen görev karşılığında vekalet aylığına eşdeğer tutarda bir meblağın ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Ahmet Pesen

            Düşüncesi         : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı: Mehmet Ali Samur

            Düşüncesi         : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

            Dava, Bayburt TEDAŞ Müessese Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi elektrik mühendisi olarak görev yapan davacı tarafından, Şube Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle vekalet aylığı ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemin iptali ile hakettiği vekalet aylığının idareye başvurduğu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 18. maddesinde, hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve angaryanın yasak olduğu hükmü yer almaktadır.

            Davalı idare personeli hakkında uygulanan 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde, personelin görevlendirilmesi ve bu görevlendirme karşılığı ücret ödenip ödenmeyeceği konularında herhangi bir düzenleme getirilmeyip, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58. maddesine 453 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkrada ise; "Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır." hükmü yer almıştır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinin birinci fıkrasında, memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği, dördüncü fıkrasında ise, aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara, vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı ödeneceği, anılan Yasanın 174. maddesinde de, vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, Bayburt TEDAŞ Müessese Müdürlüğünde elektrik mühendisi olarak görev yapan davacının, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 5.7.2002 tarih ve 6569 sayılı oluru ile 1.8.2002 tarihinden itibaren Proje ve Tesis Şube Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirildiği, sonrasında 13.12.2005 tarih ve 1603 sayılı olur ile 20.12.2005 tarihinden itibaren İl Müdür Yardımcılığı görevini yürütmek üzere görevlendirildiği, davacının vekaleten yürüttüğü bu görevler nedeniyle tarafına vekalet aylığı ödenmesi istemiyle 19 1.2006 tarihinde yaptığı başvurunun 14.2.2006 tarih ve 1000/3870 sayılı dava konusu işlem ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            Davacı 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi sözleşmeli personel olarak görev yapmakta olduğundan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede vekalet görevi ve aylığı konusunda hüküm bulunmadığından yukarıda anılan mevzuat hükmündeki genel atıf nedeniyle uyuşmazlıkta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hususunda kuşku bulunmamaktadır.

            Bu durumda, yürüttüğü görev ve üstlendiği sorumluluk ile Anayasanın angaryayı yasaklayan 18. maddesi hükmü dikkate alındığında, davacıya vekalet görevinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince vekalet aylığı ödenmesi gerekeceğinden aksi yöndeki mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulü ile Trabzon İdare Mahkemesinin 4.4.2007 gün ve E:2006/1421, K:2007/753 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 22.10.2008 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

 KARŞI OY

            Temyize konu edilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek neden bulunmadığından, istemin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.