logo yeni

BAŞKA UNVANDA GÖREVLENDİRİLEN 399 SÖZLEŞMELİ PERSONELE SİCİL VERECEK AMİR

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Özeti : Görevlendirme yoluyla başka unvanda çalışan personelin sicilinin, 6 aydan uzun süre birlikte çalıştığı sicil amirince doldurulması gerektiği hakkında.

Danıştay 5.Dairesinin 26.05.2015 tarihli ve E:2014/9404, K:2015/5627 sayılı Kararı

Temyiz Eden (Davalı): ... Elektrik Dağıtım A.Ş.

Vekili     :

Karşı Taraf(Davacı) : ... adına Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası

Vekili     :

İsteğin Özeti : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 31.10.2013 günlü, E:2012/489; K:2013/2187 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince, Danıştay Dava Daireleri arasındaki işbölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulunun 22.12.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı kararı sonucu dosyanın Danıştay İkinci Dairesinden iletildiği görülerek, işin gereği düşünüldü:

Dava; ... Elektrik Dağıtım Anomim Şirketi Şanlıurfa İl Müdürlüğü emrinde sözleşmeli teknisyen olarak görev yapan davacı tarafından, 2011 yılı sicil ve başarı değerlendirmesi raporunun 88 puanla (B) olarak değerlendirilmesi işleminin iptali ve bu işlem nedeniyle uğradığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği'nin 4. maddesinde sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirlerinin ekli listede gösterildiğinin hükme bağlandığı, anılan Yönetmeliğin 15.12.2010 tarih ve 27786 sayılı Resmi Gazeteyle değişik Ek-2 sayılı Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Cetveli'nde Taşra Teşkilatında sicil verilecek "Başmühendis, Şef' unvanı için 1. Sicil Amirinin "Grup Başmühendisi, Müdür" olduğu, 2.Sicil Amirinin ise "Müdür, Grup Müdür Yardımcısı" olduğunun belirtildiği, davacının 2011 sicil döneminde "şef" olarak görev yaptığı ve sicil değerlendirme raporunun 1.sicil amiri sıfatıyla Grup Başmühendisi veya Müdürü tarafından düzenlenmesi gerekmekte iken, Halkla İlişkiler Şefi tarafından düzenlenen 2011 yılı yönetici durumundaki sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlendirme raporunda hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş; davacı hakkında yeniden sicil raporu düzenlenecek olduğundan parasal haklar bakımından karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının iptale ilişkin kısmı yönünden temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41’inci maddesinde, sicil vermeye yetkili amirlerin ve siciller ile ilgili diğer hususların Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirleneceği belirtilmiş, anılan hüküm esas alınarak hazırlanan ve 15.11.1990 günlü, 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde; Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine her sözleşmeli personelin birinci sicil amiri ilgili kişilerin bağlı olduğu birim amiri olacak şekilde birinci ve ikinci sicil amirlerini yönetim kurullarınca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit edecekleri belirtildikten sonra; 8. maddesinin üçüncü fıkrasında; yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen sözleşmeli personelin o yıla ait sicil ve başarı değerlemesi raporunun 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki sicil amiri tarafından doldurulacağı belirtilmiş, başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasında; haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmalarının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin 7’nci maddesine dayanılarak hazırlanan 14.09.2002 tarihli ve 24876 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin 4. maddesinde, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan sözleşmeli personel ile bu personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmakla görevlendirilen birinci ve ikinci sicil amirlerinin ekli listede gösterildiği açıklanmış; değişik Ek-2 sayılı Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Cetvelinde Taşra Teşkilatında sicil verilecek "Başmühendis, Şef' unvanları için 1 .Sicil Amirinin "Grup Başmühendisi, Müdür", 2. Sicil Amirinin ise "Müdür, Grup Müdür Yardımcısı" olduğu belirtilmiştir.

Değinilen bu düzenlemelerde görevlendirme suretiyle başka unvanlarda çalışan personelin sicillerini dolduracak amirlerin, görev unvanına göre mi, görevlendirildiği unvana göre mi saptanacağı konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle, yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen personelin o yıla ait raporunun 6 aydan fazla çalıştığı sicil amiri tarafından doldurulacağı yolundaki Yönetmelik hükmünden hareketle, görevlendirme suretiyle başka unvanda çalışan personelin sicilinin, 6 aydan fazla sürmesi halinde görevlendirme suretiyle çalıştığı unvana göre belirlenecek sicil amiri tarafından düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; 06.02.1985 tarihinde sözleşmeli teknisyen olarak göreve başlayan davacının 01.11.2010 tarihinde Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Gaziantep İl Müdürlüğü emrine naklen atandığı, 01.01.2011-31.12.2011 tarihlerini kapsayan 2011 yılı sicil döneminde Karkamış İlçe İşletme Şefliğinde "İşletme Şefi" olarak görevlendirildiği, 2011 döneminde hakkında düzenlenen "yönetici durumundaki sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlendirmesi raporu"nun (B) düzeyinde değerlendirilmesi üzerine temyizen incelenmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Temyiz edilen kararla, davacının 2011 sicil döneminde şef olarak görev yaptığı ve sicil değerlendirme raporunun 1. Sicil Amiri sıfatıyla Grup Başmühendisi veya Müdürü tarafından düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından Halkla İlişkiler Şefi tarafından düzenlenen 2011 yılı yönetici durumundaki sözleşmeli personel sicil ve başarı değerlendirme raporunda hukuka uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle söz konusu rapor iptal edilmiş ise de; davacının görevlendirildiği unvanda sicil dönemi içinde 6 aydan fazla çalışmış olması sebebiyle sicil amirlerinin bu unvana göre belirlenmesi gerektiği hususuna kararda değinilmemiş olması bozmayı gerektirir nitelikte bulunmamış; İdare Mahkemesi kararında, sonucu itibariyle hukuki isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 31.10.2013 günlü, E:2012/489; K:2013/2187 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına; temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 26.05.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.