logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MEMURİYET DERECE VE KADEMESİ

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 22.02.2011 tarihli ve E:2008/6842, K:2011/955 sayılı Kararı.

Özeti : Sözleşmeli personel statüsünde görev yapan davacının memuriyet derece ve kademesinin bulunduğundan öz edilemeyeceğinden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İlahiyat Programından mezun olması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 36-A 12/d maddesi uyarınca intibakının yapılması yönündeki davacı talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

Vekili : Av. …

Karşı Taraf : TCDD Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : Malatya İdare Mahkemesi'nce verilen 29.5.2008 günlü, E:2007/651, K:2008/648 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Bekir Şimşek

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü'nde 399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli personel statüsünde gişe memuru olarak görev yapan davacının, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İlahiyat Programından mezun olması nedeniyle intibakının yapılması yönündeki talebinin reddine ilişkin 1.2.2007 günlü, 50850 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Malatya İdare Mahkemesi'nce verilen 29.5.2008 günlü, E:2007/651, K:2008/648 sayılı sayılı kararla; davacının mezun olduğu bölümün, kamu kuruluşlarında din hizmetleri sınıfında çalışan memurların eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla açıldığı ve bu nedenle söz konusu diplomada "Diyanet işleri teşkilatında veya din hizmetleri sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz." ifadesinin konulduğu anlaşıldığından din hizmetleri ınıfında görev yapmayan davacının bu nedenle intibakının yapılması yönündeki talebinin reddine ilişkin işlemide hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte, Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli personel statüsünde görev yaptığı, 657 sayılı Yasa kapsamında memur statüsüne sahip olmadığı ve anılan Yasa uyarınca kadro karşılığı aylık almadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, sözleşmeli personel statüsünde görev yapan davacının memuriyet derece ve kademesinden söz edilemeyeceğinden, davacının Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü İlahiyat Programından mezun olması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 36-A 12/d maddesi uyarınca intibakının yapılması yönündeki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin reddiyle, Malatya İdare Mahkemesi'nce verilen 29.5.2008 günlü, E:2007/651, K:2008/648 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 22.02.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.