logo yeni

SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA AYLIKTAN KESME CEZASI UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

Danıştay 12. Dairesi Başkanlığının 16.2.2011 tarihli ve E:2008/1425, K:2011/767 sayılı Kararı.

Özeti : PTT Personel Yönetmeliğinin 113/c maddesi uyarınca aylıktan kesme cezasının uygulanmasında sözleşmeli personelin ücretinden 1/30 - 1/8 arası oranlarda kesinti yapılması mümkün olduğundan sözleşmeli personel olan davacının ücretinden 1/4 oranında kesinti yapılması işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

           Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

           Karşı Taraf                   : PTT Genel Müdürlüğü

           Vekili                           : Av. …

           İsteğin Özeti              : İzmir 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.9.2007 günlü, E:2006/222, K:2007/1247 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

           Savunmanın Özeti       : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

           Danıştay Tetkik Hakimi : Şevket Polat

           Düşüncesi                   : 399 sayılı K.H.K.'nin 44. maddesi gereği sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezasının uygulanacağı ve bu cezanın da aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanacağı açık olduğundan, PTT Personel Yönetmeliği'nin 113/c maddesi uyarınca aylıktan kesme cezasının uygulanmasında sözleşmeli personelin ücretinden 1/30 - 1/8 arası oranlarda kesinti yapılması mümkün olduğu halde davacının ücretinden 1/4 oranında kesinti yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, bu nedenle temyiz isteminin kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

           Danıştay Savcısı           : Nazmiye Kılıç

           Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

           Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

           Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

           Dava, sözleşmeli personel statüsünde bulunan davacının, İzmir - … PTT Merkezi Amiri olarak görev yapmaktayken gerçekleştirdiği öne sürülen fiili nedeniyle PTT Personel Yönetmeliği'nin 117/b maddesi uyarınca sözleşme ücretinden 1/4 oranında kesinti yapılarak uygulanmak üzere kademe ilerlemesinin uygulanması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 2.12.2005 gün ve 9720 sayılı işlemin iptali ile cezanın uygulanması amacıyla aylığından kesilen 401,94-TL'nın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

           İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin 13.9.2007 günlü, E:2006/222, K:2007/1247 sayılı kararıyla; davacıya isnat edilen fiillerin sabit olduğu, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

           Davacı, İdare Mahkemesi kararının hukuk ve usule aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

           Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan PTT Personel Yönetmeliği'nin 117/b maddesinde; "Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek" fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir disiplin suçu olarak düzenlenmiş, 113/c maddesinde ise aylıktan kesme cezası, kusuru nedeniyle kadrolu personelin brüt aylığından, sözleşmeli personelin ise sözleşme ücretinden 1/30 - 1/8 arası oranlarda kesinti yapılması olarak tanımlanmıştır.

           399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44. maddesinde; sözleşmeli personel için kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezasının uygulanacağı ve bu cezanın aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

           Dosyanın incelenmesinden, davacının İzmir - … PTT Merkezi Amiri olarak görev yapmaktayken, veznedarın 11.2.2005 tarihinde Merkeze ait 74.168,32-TL'sını soygun süsü vererek zimmetine geçirmesi ve kasada bulunan 16.657,20-TL değerindeki smart kartların veznedar ve diğer bir görevli tarafından usulsüz olarak satılarak menfaat sağlanması olayları çerçevesinde denetim ve kontrol görevini gereği gibi yapmadığı ve önleyici tedbirleri almadığı suçlamasıyla yapılan disiplin soruşturması sonucunda, PTT Personel Yönetmeliği'nin 117/b maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması gerekmekle birlikte, sözleşmeli personel olması nedeniyle bu cezanın 1/4 oranında sözleşme ücretinden kesme şeklinde uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılarak dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

           Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü gereği sözleşmeli personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezasının uygulanacağı ve bu cezanın da aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanacağı açıktır.

           Bu durumda PTT Personel Yönetmeliği'nin 113/c maddesi uyarınca aylıktan kesme cezasının uygulanmasında sözleşmeli personelin ücretinden 1/30 - 1/8 arası oranlarda kesinti yapılması mümkün olduğundan, davacının ücretinden 1/4 oranında kesinti yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde ve davanın reddinde hukuki isabet görülmemiştir.

           Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İzmir 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.9.2007 günlü, E:2006/222, K:2007/1247 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 16.2.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.