logo yeni

SÖZLEŞME ÜCRETİNE AYLIKTAN KESME CEZASI UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma KİT Personeli

AYLIKTAN KESME CEZASININ VERİLME TARİHİNİ TAKİP EDEN AYBAŞINDA UYGULANACAĞI, SÖZLEŞME ÜCRETİNDEN 1 YIL SÜRE İLE 1/8 ORANINDA AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.

Danıştay 8 inci Dairesi Başkanlığının 25.11.1996 tarihli ve E:1994/4699, K:1996/3386 saylı Kararı

Davacıya kazanç getirici faaliyette bulunmak ve ticaret yapmaktan 399 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin değişik 44. maddesine dayanılarak 657 sayılı Yasanın 125.maddesinin D/h fıkrası uyarınca verilen 1 yıl süre kademe ilerlemesinin durdurulması ve sonuç olarak sözleşme ücretinden bir yıl süre ile 1/8 oranında aylıktan kesinti yapılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı; olayda davacı eylemine uyan disiplin cezasının verildiğinin ve zaman aşımı süresinin dolmadığının anlaşıldığı, davacının diğer iddiaları ile savunmasının soruşturmacı tarafından alındığı yolundaki iddiasının ise işlemin iptalini gerektirecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle reddeden Adana 2.İdare Mahkemesinin 13.10.1994 gün ve 1065 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Uyuşmazlık, ... TEKEL Y.Tütün İşletme Müdür Vekili olan davacı- nın, 657 sayılı Yasanın değişik 125. maddesinin D/h fıkrası uyarınca 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıl- masına, ayrıca sözleşmeli personel olması nedeniyle, 399 sayılı K.H.K. nin 3771 sayılı Kanunla değişik 44. maddesi delaletiyle 657 sayılı Yasanın değişik 125 ile 132. maddeleri çerçevesinde, 1 yıl süre ile brüt sözleşme ücretinden 1/8 oranında aylıktan kesinti yapılmasına ilişkin işlemden doğmuştur.

Dosyanın incelenmesinden, davacının ticari kullanımlı ...tipi kamyonun Temmuz 1993 de amcasıyla birlikte adına tescil edildiği, dolayısıyla ticaret yapmak veya Devlet Memurlarına yasaklanın diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunması nedeniyle açılan soruşturma sonunda anılan ceza ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125. maddesinin 3. fıkrasında, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanın uygulanabileceği kuralı yer almaktadır.

Olayda, davacının kusurlu eylemi nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık yok ise de, eylem ile verilen ceza arasında adil bir denge bulunması disiplin hukukukun gereğidir. Davacıya verilen disiplin cezasının, ceza verilmesine neden olan eylemin oluş biçimi, samimi ikrar ve ifadeleri, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup, olmadığı ve sicilleri değerlendirilerek daha alt bir cezanın verilip verilemeyeceği hususu dikkate alınmaksızın davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararında hu- kuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, 657 sayılı Yasanın 132. maddesinde, disiplin cezalarının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceği ve derhal uygulanacağı, aylıktan kesme cezasının, cezanın verilme tarihini takip eden aybaşında uygulanacağı hükmünün yeraldığı, davacının sözleşme ücretinden bir yıl süre ile 1/8 oranında aylıktan kesinti yapılmasına ilişkin işlemde bu yönüyle de hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Adana 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.