logo yeni

KADROYA GEÇİRİLEN SÖZLEŞMELİLERİN 4/C HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri arasında, memuriyet kadrolarına atanmadan önce, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirilen süreler dışında, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesine tabi olarak geçen hizmet sürelerinin de intibak hesabında değerlendirmeye alınacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y Beşinci Daire

Esas No :2013/7418 Karar No : 2013/8322

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Karşı Taraf (Davacı) : ...

İsteğin Özeti: Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 17/09/2012 günlü, E:2011/2311; K:2012/2387 sayılı kararın bozulmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 03/04/2013 günlü, E:2012/11218, K:2013/2660 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Serap Erkan

Düşüncesi: Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: Dava; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken 657 sayılı Kanun'a 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 37. Madde hükmünden yararlandırılmak suretiyle memur olarak atanan davacının, davalı kurum bünyesinde 4/C statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığının belirlenmesinde dikkate alınması yönündeki talebinin reddine ilişkin 21/09/2011 günlü, 25432 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 17/09/2012 günlü, E:2011/2311; K:2012/2387 sayılı kararıyla; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri arasında memuriyet kadrolarına atanmadan önce 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirilen süreler dışında 4/C statüsünde geçen hizmet sürelerinin de intibak hesabında değerlendirmeye alınacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği; 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün C-6 bendinde yer verilen hükümde de, 657 sayılı Kanunu'n 4. maddesinin (B) bendine göre sözleşme ile istihdam edilenlerin kastedildiği, bu durumda, davacının geçici personel olarak geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığı tespitinde değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 03/04/2013 günlü, E:2012/11218, K:2013/2660 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı bozulmuştur.

Davalı idare, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi suretiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesince verilen 03/04/2013 günlü, E:2012/11218, K:2013/2660 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 17/09/2012 günlü, E:2011/2311, K:2012/2387 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 22/11/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken 657 sayılı Kanun'a 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Geçici 37. madde hükmü uyarınca memur olarak atanan davacı, davalı kurum bünyesinde 4 (C) statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde dikkate alınması istemini içeren başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Mahkeme, 657 sayılı Kanunun 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Geçici 37. madde ile 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün C-6 bendinde yer alan hükümden bahisle dava konusu işlemin hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiştir.

Temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesi karar düzeltme istemine konu kararıyla, 4-C maddesi kapsamında geçen hizmet süresinin 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (C) bendinin 6. fıkrası hükmü uyarınca davacının intibakında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiş olup, davalı karar düzeltme isteminin kabul edilerek Mahkeme kararının onanmasını istemektedir.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Geçici 37. maddesinin son fıkrasında, bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile memur kadrolarına atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin saptanması bakımından getirilen bu özel düzenleme karşısında, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) bendinin 6. fıkrası hükmünün sözü edilen bu personel hakkında uygulanmasına olanak bulunmamaktır.

Belirtilen nedenlerle, davacının 657 sayılı Kanun'un Geçici 37. maddesi kapsamında bulunmayan 4 (C) statüsünde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görülmediğinden, Mahkeme kararında yer alan ve 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün C-6 bendi yönünden yer alan gerekçeye katılmıyorum.

Karar düzeltme isteminin kabul edilerek Mahkeme kararının yukarıda yer verilen gerekçe ile onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına gerekçe yönünden karşıyım.

KARŞI OY

Davalı idarenin karar düzeltme isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.