logo yeni

MÜZE ARAŞTIRMACILARININ ARKEOLOG OLMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: Üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olup genel idare hizmetleri sınıfında müze araştırmacısı kadrosunda görev yapanların memuriyete bir derece ileriden başlatılmasının, bu personelin teknik hizmetler sınıfında arkeolog kadrosuna atanabileceği anlamına gelmeyeceği hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 28/06/2013 tarih ve E:2010/6580, K:2013/5601 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası

Vekili     : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Kültür ve Turizm Bakanlığı

İsteğin Özeti : Davacı sendikanın, 23.09.2008 günlü, 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, etnoloji, hititoloji, sümeroloji ve klasik filoloji bölümlerinden mezun olanların 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün A/4 numaralı bendine alınmasına karar verilmesi üzerine, bu karar uygulanarak Bakanlar Kurulu kararında sayılan bölümlerden mezun olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, genel idari hizmetler sınıfında, müze araştırmacı kadrosunda istihdam edilen personelin teknik hizmetler sınıfına geçirilip, arkeolog kadrosunda istihdam edilmeleri istemiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin 20.05.2009 günlü, 95365 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; 2008/14094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, arkeoloji ve sanat tarihi, sanat tarihi, arkeoloji, antropoloji, etnoloji, hititoloji, Sümeroloji ve klasik filoloji bölüm veya anabilim dallarından mezun olup, genel idari hizmetler sınıfında müze araştırmacısı kadrosunda görev yapan personelin, teknik hizmetler sınıfında arkeolog kadrosuna atamalarının yapılmasına ilişkin bir düzenleme olmayıp, sayılan bölüm mezunlarından teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmesine ilişkin olduğundan davacı istemi doğrultusunda işlem kurulabilmesine hukuken imkan bulunmadığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddi yolunda Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen 04/03/2010 günlü, E:2009/1195, K:2010/361 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Metin Gökdemir

Düşüncesi :        İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği

düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen 04/03/2010 günlü, E:2009/1195; K:2010/361 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 28/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.