logo yeni

4 YILLIK LİSENİN LİSANS MEZUNİYETİ SONRASI İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti : Davacıya, daha önce lise mezunu olarak intibakı yapıldığı sırada "dört yıllık" lise mezunu olduğundan bahisle, 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6-b maddesine göre verilen bir kademenin; daha sonra dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmesi nedeniyle, yeniden yapılan intibakı sırasında dikkate alınmayacağı hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 2.7.2008 tarihli ve E:2007/5592, K:2008/4093 sayılı Kararı.

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davacı) : …

Karşı Taraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı

İsteğin Özeti : Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.1.2007 günlü, E:2006/6177, K:2007/140 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle düzeltilmesi isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Kararın düzeltilmesi yolundaki davacı isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mahmut Ersert

Düşüncesi : Davacının kararın düzeltilmesi yolundaki isteminin reddi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu

Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:  Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacı, dört yıllık imam-hatip lisesini bitirdiği halde intibakının üç yıllık lise mezunu olarak yapıldığından bahisle Nisan/2004 tarihi itibariyle derece-kademesinin 5/2'den 5/3'e ilerletilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 3.6.2004 günlü, 8537 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Kocaeli İdare Mahkemesi'nin 2.5.2006 günlü, E:2004/1083, K:2006/507 sayılı kararıyla; dört yıllık imam-hatip lisesini dışardan normal öğrenim süresinden önce bitirdiği tartışmasız olan davacıya, 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6/b maddesi hükmü uyarınca bir yıl fazla olan süresi için bir kademe ilerlemesi uygulanması gerekirken, öğrenimini dışardan bitirmiş olduğundan bahisle üç yıllık lise öğrenimini bitirenlere uygulandığı şekilde kademe ilerlemesi uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idarenin anılan karara karşı yapmış olduğu temyiz başvurusu Danıştay Beşinci Dairesi'nin 26.1.2007 günlü, E:2006/6177, K:2007/140 sayılı kararıyla kabul edilerek; davanın 2577 sayılı Yasa'da öngörülen süre içerisinde açılmadığı, bu nedenle süre aşımı yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Davacı, üst öğrenim nedeniyle yapılan intibak işlemine kadar 4 yıllık lise mezunu olması nedeniyle yapılan intibakının doğru yapıldığını, başlangıç giriş derece ve kademesinin belirlenmesi için yapılacak başvurular üzerine her zaman dava açılabileceğinin Danıştay kararlarıyla kabul edildiğini, başlangıç derecesinin değiştirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine yasal süresi içerisinde dava açtığını, davada süre aşımı bulunmadığını öne sürmekte ve Danıştay Beşinci Dairesi'nce verilen kararın düzeltilmesi suretiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin  kabulü ile Dairemizce verilen 26.1.2007 günlü, E:2006/6177, K:2007/140 sayılı karar kaldırılarak işin esasına geçildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan (A) bendinde, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin 9. derecenin 1. kademesi giriş derece ve kademesinde göreve başlayacakları ve 1. derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri, A/6-b bendinde ise, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanacağı, bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verileceği kurala bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademeleri 9. derecenin 1. kademesi olup, bu durumun, kişilerin iradeleriyle değiştirilemeyeceği açıktır. Lisans öğrenimini bitirerek üniversite mezunu olarak intibakı yapılan kişilerin, 657 sayılı Yasanın 36-A/12-d maddesi uyarınca bulunacak derece ve kademeye intibaklarının yapılması gerekmekte olup, artık lise mezunu olarak yapılan intibaklar nedeniyle almış oldukları derece ve kademeleri ile ek olarak verilen haklarınuygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ilkokul mezunu olarak 5.10.1992 tarihinde göreve başladığı, 2.9.1993 tarihinde ortaokulu bitirdiği ve daha sonra da Bakırköy İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olması nedeniyle 1995 yılında 12. dereceli kadroda 11. derecenin 4. kademesine intibakının yapıldığı; bu intibakına süresinde itiraz etmeyen ilgilinin kademe ve derece terfilerinin düzenli olarak yapıldığı, 3.6.2002 tarihinde dört yıllık yüksekokulu bitirmesi dolayısıyla yine üst öğrenim intibakının yapıldığı; bakılan davanın ise 1995 yılında imam-hatip lisesini bitirmesi nedeniyle yapılan intibakta 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6-b. maddesi uyarınca verilen bir kademenin 2002 yılında dört yıllık yüksek öğrenim nedeniyle yapılan intibakında değerlendirilmemesi nedeniyle, yapılan intibakının düzeltilerek söz konusu kademenin verilmesi istemiyle başvurduğu; bu başvurusunun 3.6.2004 günlü, 8537 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yüksek öğrenim nedeniyle yapılan intibak nedeniyle yeni bir statüye giren ve lise mezunu olarak işe başlayanlara göre daha üst bir derece ve kademeye intibakı yapılan davacıya, lise mezunu olarak intibakı yapıldığı sırada dört yıllık lise mezunu olduğundan bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-6-b. maddesine göre verilen bir kademenin, dört yıllık yüksek öğrenim nedeniyle yapılan intibakta dikkate alınması gerekmediğinden, davacının, anılan madde uyarınca bir kademe verilmesi yolundaki başvurusunun reddine dair işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Kocaeli İdare Mahkemesi'nin 2.5.2006 günlü, E:2004/1083, K:2006/507 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 2.7.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.