logo yeni

68/B KADRONUN KAZANILMIŞ HAK SAYILMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özet: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca atama yapılan kadronun kazanılmış hak sayılmayacağı hakkında.

Danıştay İdari Dava Dairelerinin  13.10.2000 tarih ve E:2000/444, K:2000/1000 sayılı Kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) : Orman Bakanlığı

İstemin Özeti : Davalı idarede 1. dereceli kadrolu APK Uzmanlığında görev yapan davacının Teftiş Kurulu Başkanlığında 3. dereceli kadroya şef olarak atanmasına ilişkin 4.8.1997 günlü, 2314 sayılı işlemin iptali ve yoksun kaldığı maaş farklarının tazminine hükmedilmesi istemiyle açtığı davada, ... İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 30.11.1999 günlü, E:1999/3008, K:1999/3979 sayılı bozma kararına uyulmayarak davanın reddi yolundaki kararında ısrara ilişkin olarak verilen ... günlü, ... sayılı kararı, davacı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti : Davacının, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre 1. derece kadroda çalıştırıldığı, bu maddeye göre verilen derecenin kazanılmış hak olmadığı, davacının müktesebi olan 3. dereceli bir kadroya atanmasında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı öne sürülerek onanması gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi Adnan Zengin'in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Salih Er'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi ısrar kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca, davacının duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 17/2. maddesi uyarınca yerinde görülmeyerek, işin esası incelenerek gereği görüşüldü:

Davacının 1. dereceli kadroda APK Uzmanı olarak görev yapmakta iken Teftiş Kurulu Başkanlığına 3. derecenin 3. kademesine şef olarak atanmasına ilişkin 4.8.1997 günlü, 2314 sayılı işlemin iptali ve bu nedenle yoksun kaldığı maaş farklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açılmıştır.

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesiyle memurların naklen atanmaları konusunda idarelere tanınan takdir yetkisinin yargı denetimine tabii olduğu, 657 sayılı Yasanın 68/B maddesiyle ise memurların mükteseplerinden daha üst derecelerde görev yapmasına belli şartlar altında olanak tanındığı, ancak yine aynı maddede bu şekilde üst derecelerde görev yapmanın başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmayacağı kuralının yeraldığı; dosyanın incelenmesinden, davacının kazanılmış hak aylığı 3. derecenin 3. kademesi iken 1. dereceli kadroda 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre APK Uzmanı olarak görev yaptığı, Bakanlık Müşavirliği görevinde bulunan ve müktesebi 1. derece olan ...'in bu görevden alınması üzerine 1. dereceli boş kadro olmaması nedeniyle davacının üzerinde bulunan 1. dereceli kadronun alınarak ...'in bu kadroya ve davacının da kazanılmış hak aylık derecesine uygun 3. derecenin 3. kademesinde şef kadrosuna atandığının anlaşıldığı; bu durumda, davacıya 657 sayılı Yasanın 68/B maddesi uyarınca verilmiş bulunan kadronun yine aynı maddeye göre başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmayacağı kuralı karşısında ihtiyaca dayanılarak davacının 1. dereceli kadrodan müktesebine uygun 3. dereceli kadroya atanmasında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 30.11.1999 günlü, E:1999/3008, K:1999/3979 sayılı kararıyla; davacının 17.8.1994 tarihinde atandığı APK Uzmanlığı görevini sürdüğü dönemde herhangi bir başarısızlığından, olumsuzluğundan sözedilmediği, sadece 657 sayılı Yasanın 68/B maddesine göre atanması nedeniyle ve kadro açmak amacıyla tesis edilen işlemde takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığı sonucuna varıldığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

... İdare Mahkemesi ... günlü, ... sayılı kararıyla, Danıştay Beşinci Dairesince verilen bozma kararına uymayarak, davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, anılan ısrar kararını; kendisinin görevden alındığı tarihte boş 1. dereceli APK Uzmanı kadrosuna idarenin sahip olduğunu, boş kadro olmasa bile kendisiyle aynı durumda başka kişilerinde bulunduğundan bunlar arasında objektif bir değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesinin gerektiğini öne sürerek temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz dosyanın incelenmesinden bozulması istenen kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından davacının temyiz isteminin reddi ile ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı ısrar kararının ONANMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 13.10.2000 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Davalı idarede 1. derece kadrolu APK Uzmanı olarak görev yapan davacının 3. derecenin 3. kademesine şef olarak atandığı, idare tarafından davaya konu işlemin ihtiyaç nedeniyle tesis edildiğinin savunulduğu, dosya içerisinden anlaşılmıştır.

İdarelerin 657 sayılı Yasanın 68/B maddesine göre daha üst derecelere atadığı kişilerden herhangi birinin kadrosuna ihtiyacının bulunması halinde, hizmet süresi, müktesep dereceleri ve bu göreve atandığı tarihler değerlendirilerek objektif bir belirlemede bulunmak suretiyle tesbit edeceği kişiyi görevden alması gerekmekte olup; bu hususlarda herhangi bir tesbit yapılmadan davacının görevden alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması oyuyla, onammasına ilişkin karara katılmıyoruz.

KARŞI OY

Davalı idarede 1. derece kadrolu APK Uzmanı olarak görev yapan davacının 3. derecenin 3. kademesine şef olarak atandığı, idare tarafından davaya konu işlemin, Bakanlık müşaviri olan ve görevden alınan başka bir şahsın atanacağı 1.derecee bir kadroya ihtiyaç bulunması nedeniyle tesis edildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Yasanın 68 inci maddesinin B bendi eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3, ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmelerindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden atama yapılabileceği hükmünü getirmiştir. Bu hükmün getiriliş nedeni hizmetinde başarılı olan kişilerin maddede belirtilen kıstaslara uyulmak koşulu ile belli derece kadrolu görevlere atanabilme imkanı sağlamaktır. Nitekim davacı da anılan maddeye göre APK uzmanlığına atanmıştır. Davacının bu görevden alınması için hizmetinde başarısızlık, uyumsuzluk, kamu yararı gibi nedenlerin bulunması veya hizmet gereği olması gerekir. Olayımızda 17.8.1994 tarihinde APK uzmanlığına atanan davacının görevden alınmasına neden olabilecek hiçbir husus ileri sürülmediği gibi, ileri sürülen Bakanlık Müşavirliğinden alınan bir kişiye 1. derece kadro bulmak için işlemin tesis edildiği gerekçesi de 68 inci madde ile getirilen amaca aykırı olduğu gibi bu gibi uygulanmaların idareleri subjektif işlem tesis etmeye yönelteceğini de gözardı etmemek gerekir.

Açıklanan bu durum karşısında davacının görevden alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması oyuyla, onanmasına ilişkin karara katılmıyorum.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.