logo yeni

YAŞ DÜZELTMESİ SONUCU 18 YAŞIN ALTINDA KALAN HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

YAŞ TASHİHİ NİTELİĞİ TAŞIMAYAN NÜFUS KAYDI DEĞİŞİKLİKLERİNİN EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE ESAS ALINMASI GEREKLİ OLMAKLA BİRLİKTE; MAHKEME KARARIYLA YAPILAN YENİ NÜFUS KAYDININ İLERİYE DÖNÜK UYGULANMASI ASIL OLUP, YENİ NÜFUS KAYDI ESAS ALINARAK İLGİLİNİN, YILLAR ÖNCE, O TARİHTEKİ NÜFUS KAYDINA GÖRE 18 YAŞIN ÜSTÜNDE GEÇTİĞİ TARTIŞMASIZ HİZMETLERİNİN, 18 YAŞIN ALTINDA KALDIĞI GEREKÇESİYLE İDARECE EMEKLİLİK FİİLİ HİZMET SÜRESİNE DAHİL EDİLMEMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<

KARAR METNİ

İlkokul öğretmeni iken isteği ile emekliye ayrılan davacıya, fiili hizmeti 28 yıl 8 ay kabul edilip, 2.derecenin 3.kademesi üzerinden emekli aylığı bağlanmış ve ikramiye ödenmiştir. Ancak daha sonra T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu 1964 yılında Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararla nüfus kaydında değişiklik meydana geldiğinin, o tarihe kadar 1933 doğumlu görünen davacının 1964 yılında mahkeme kararı gereği 1936 doğumlu olarak nüfusa kaydedildiğinin saptandığı gerekçesiyle, yaş tashihi niteliği taşımayan bu nüfus kaydı değişikliğinin davacının emeklilik işleminde dikkate alınması gerektiğine karar vermiştir. T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan ikinci kararla da, 1936 doğumlu olarak emeklilik işlemi yapılması gereken davacının 18 yaşın altında geçen 2 yıl 2 ay hizmetinin emeklilik tahsisinde dikkate alınamıyacağından bahisle, 2 yıl 2 ay süre düşülerek fiili hizmetinin 26 yıl 6 ay kabul edilip yine 2.derecenin 3.kademesi üzerinden davacıya emeklilik tahsisi yapılmasına ve daha önce fiili hizmeti 28 yıl 8 ay kabul edilmesi nedeniyle fazla ödenen aylık ve ikramiye farkı tutarı 48.954 TL.nın davacıdan geri alınmasına karar vermiştir.

Davacı, nüfus kaydı değişikliği gerekçe gösterilip, 18 yaşın altında geçtiğinden bahisle 2 yıl 2 ay hizmeti dikkate alınmadan emeklilik tahsisi yapılmasına ve kendisine 48.954 TL borç çıkartılmasına ilişkin yukarıda anılan T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararlarının mevzuata aykırılığından bahisle iptalini istemektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara sosyal güvenlik hakkı tanınmasını amaçlayan 5434 sayılı yasada, kamu görevlisi olarak atanmada aranan 18 yaşını tamamlama şartı dikkate alınıp, yasanın 12.maddesinde, maddede belirtilen daire kurum ve ortaklıklarda çalışanlardan 18 yaşını bitirmiş bulunanların bu yasadan yararlanabileceği hükmüne yer verilmiştir. Daha sonra 1425 sayılı Yasayla 5434 sayılı Yasaya eklenen ek 7.maddede, 657 sayılı Yasanın 40.maddesi hükmünde öngörüldüğü biçimde bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden kazai rüşt kararı alıp öğrenimleri ile ilgili görevlere atananlarda, 5434 sayılı Yasadan yararlanma yönünden 18 yaşını bitirmiş olma şartı aranmıyacağı hükme konmuştur.

Öte yandan, 5434 sayılı Yasanın 105.maddesine göre, emekli sandığı iştirakçilerinin 18 yaşından sonra mahkeme kararıyla yaptırdıkları yaş tashihlerinin dikkate alınmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Fakat yaş tashihi niteliği taşımayan nüfus kaydı değişikliklerinin emekli işlemlerinde dikkate alınması gerekmektedir.

Davacının açtığı dava sonunda Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla da yaş tashihi yapılmayıp; 1933 doğumlu olarak nüfusa kayıtlı kişinin davacı değil, davacının kardeşi olduğu, davacının ise 1936 yılında doğduğu saptanmıştır. Mahkeme kararı üzerine, davacı, 1964 yılında 1936 doğumlu olarak nufusa kaydedilmiştir. Bu haliyle davacının yaş tashihi niteliği taşımayan bu yeni nüfus kaydının emeklilik işlemlerinde esas alınması zorunludur.

Ancak 1964 yılında yapılan bu yeni nüfus kaydı esas alınıp davacının 1964 yılına kadar geçmiş bir kısım hizmetlerinin, 18 yaşın altında kaldığından bahisle emeklilik tahsisinde dikkate alınmaması kabul edilemez. Davacının 1933 doğumlu olarak ve o tarihte geçerliliği tartışmasız olan bu nufüs kaydına göre 18 yaşını bitirdikten sonra ilkokul öğretmeni olarak atandığı ve 5434 sayılı Yasa kapsamına girdiği açıktır.

Yıllar sonra mahkeme kararıyla 1964 yılında yapılan yeni nüfus kaydıesas alınıp, davacının bu hizmetlerinin bir kısmının, 18 yaşın altında geçtiği gibi bir gerekçeyle emeklilik tahsisinde dikkate alınması, Anayasa ile güvence altına alınmış olan sosyal güvenlik hakkıyla bağdaştırılamaz.

Mahkeme kararına göre yapılan yeni nüfus kaydının, ileriye dönük uygulaması asıl olup, yıllar önce, o tarihteki nüfus kaydına göre 18 yaşınüstünde geçtiği tartışmasız olan hizmetleri etkilemesi düşünülemez.

Kaldı ki, 1425 sayılı Yasayla 5434 sayılı Yasaya eklenen 7.madde ile, yukarıda belirtildiği gibi, meslek ve sanat okulu mezunu olan 657 sayılı Yasanın 40.maddesine göre 18 yaşını bitirmemekle birlikte kazai rüşt kararı alarak öğrenimleri ile ilgili olarak görevlere atananların da, 5434 sayılı Yasadan yararlandırılması öngörülmüş; böylece kamu görevlilerinin tüm çalışma süreleri için sosyal güvenlik hakkından yararlanmaları amaçlanmıştır.

Yasayla güdülen bu amaç karşısında da, davacının, yeni nüfus kaydına göre 18 yaşın altında kalan, mecburi hizmet olarak yaptığı hizmetlerinin emeklilik tahsisinde dikkate alınması zorunlu görülmektedir.

Bu itibarla, davacının 1964 yılında yapılan nüfus kaydına göre 18 yaşın altında geçen 2 yıl 2 ay hizmetinin emeklilik tahsisinde dikkate alınmaması, davacıya 26 yıl 6 ay fiili hizmet üzerinden emeklilik tahsisi yapılması ve 28 yıl 8 ay fiili hizmet üzerinden ödeme yapılması nedeniyle 48.954 TL. borç çıkarılması yolundaki davalı idare işlemlerinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacı hakkındaki T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun yasaya aykırı bulunan kararlarının iptaline karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.