logo yeni

MEMURİYETE GİRİŞ DERECESİNİN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN EĞİTİM

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

DAVACININ BAŞLANGIÇ DERECE/KADEMESİNİN MEMURİYETE GİRİŞTEN ÖNCEKİ ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SAPTANMASI GEREKTİĞİ HK.<

KARAR METNİ

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ?

Karşı Taraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı (Turizm Bakanlığı) - ANKARA

İsteğin Özeti : Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 20.9.2000 günlü, E:1999/1433, K:2000/1047 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Vecdi Karanfil

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : Davacının yüksekokul öğrenimine göre intibakının yapılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün "A" bendinde, lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin girişinin 12. derecenin 2. kademesi olduğu, 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin girişinin 10. derecenin 2. kademesi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, meslek yüksekokulu mezunu olmasına rağmen meslek lisesi mezunları için açılan sınava meslek lisesi mezunu olduğunu beyan ederek katılan ve başarılı olması üzerine 12. derecenin 2. kademesinden göreve başlatılan davacının, meslek yüksekokulu öğrenimine göre intibakının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının meslek yüksekokulu mezunu olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmadığına göre, memuriyete giriş derece ve kademesinin yükseltilmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Antalya İl Turizm Müdürlüğü'nde Teknisyen olarak görev yapan davacının başvurusu üzerine, lise dengi mesleki öğrenimine göre belirlenmiş olan başlangıç derece/kademesinin, memuriyete başlamadan önce yüksekokul mezunu olduğu gerekçesiyle bu hususun dikkate alınması suretiyle mevcut derece ve kademesinin yeniden belirlenmesine ilişkin Antalya Valiliği'nin 10.6.1999 günlü olurunun iptal edilmesi gerektiğine dair Turizm Bakanlığı'nın 14.7.1999 günlü, 2982-19520 sayılı işleminin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 20.9.2000 günlü, E:1999/1433, K:2000/1047 sayılı kararıyla, Antalya İl Turizm Müdürlüğü'nde Tekniker olarak görev yapan davacının, lise muadili meslek lisesi mezunlarının katılabileceği sınava meslek lisesi mezunu olarak müracaatta bulunduğu, yüksek öğrenim mezunu olduğunun ise taraflar arasında tartışmasız olduğu, memuriyete girişte yüksekokul mezunu olduğunu gizlediği için başlangıç derecesinin beyanı doğrultusunda lise dengi mesleki öğrenimi bitirenlere göre saptanmasından sonra, yüksek öğrenim mezuniyetinin memuriyete girdikten sonra oluşmaması nedeniyle davacı hakkında 657 sayılı Yasanın 36/A-12/d maddesi hükmüne göre intibak uygulanma olanağı bulunmadığı, uyuşmazlığın davacının memuriyete başlangıç derecesinin yanlış uygulandığına ilişkin olmadığı, öğrenim değişikliğinden bahisle intibak hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olduğu, Antalya Valiliği'nce yapılan iki intibak onayının da 657 sayılı Yasa'nın 36/A-12/d maddesi hükmüne göre yapıldığı, bu duruma göre dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, yüksekokul mezunu olduğunu gizlemediğini, memuriyete öğrenim durumuna göre daha aşağı seviyede başlayanların durumuyla ilgili Maliye Bakanlığının 1997/12 sayılı genelgesinin olanak tanıdığını, intibakının yapılmamasının hakkaniyete aykırı olacağını öne sürerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün "A" bendinde, lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin girişinin 12. derecenin 2. kademesi olduğu, 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin girişinin 10. derecenin 2. kademesi olduğu kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 16.10.1989 tarihli iş talep formu üzerine katıldığı sınavı kazanarak Antalya İl Turizm Müdürlüğü'nde Teknisyen olarak 7.12.1989 tarihinde göreve başladığı, yüksekokul mezunu olduğu halde memuriyeti ve hizmetlerinin lise dengi mesleki öğrenimi bitirenlere göre değerlendirildiği bu suretle terfilerinin yapıldığı, 25.12.1998 tarihli dilekçesiyle, yüksekokul mezunu olduğunu ve intibakının buna göre yapılması isteminde bulununca, Antalya Valiliği'nin 12.1.1999 günlü 137 sayılı oluruyla, 7/3 derece/kademede görev yaptığı, 657 sayılı Yasa'nın 36/A -12/d maddesi hükmünden bahsedilerek ve giriş derecesi 10/2 derece/kademe olarak değerlendirilmek suretiyle 6/6 derece/kademesine getirildiği, bu işlemin Turizm Bakanlığı'na sunulması üzerine, 12.5.1999 günlü, 12672 sayılı işlem ile yüksekokul mezunu olmasına rağmen lise mezunu olarak sınava giren ve ataması yapılan bu kişinin öğrenim değişikliği nedeniyle intibakının yapılamayacağı vurgulanarak bu yöndeki düzeltme onayının gönderilmesinin belirtildiği, bu kez davacının 9.6.1999 tarihli dilekçesi üzerine, Antalya Valiliği'nin 10.6.1999 günlü 1959 sayılı oluruyla memuriyet giriş derecesi yüksekokul giriş derecesine göre (10/2) değerlendirilmek suretiyle 6/6 derece/kademesine yeniden getirildiği, bu işlemin Turizm Bakanlığına sunulması üzerine Valiliğin terfi onayının iptal edilmesine ilişkin Turizm Bakanlığı'nca tesis edilen 14.7.1999 günlü, 19520 sayılı işlemin iptalinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, uyuşmazlığın kaynağı davacının yüksekokul mezunu olduğu halde memuriyete girişte başlangıç derece/kademesinin lise dengi mesleki öğrenimi bitirenlere göre saptanmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Davacının memuriyete başlangıç derece/kademesinin lise dengi mesleki öğrenimi bitirenlere göre saptanmış ise de, memuriyete girişten önce yüksekokul mezunu olduğu ve bu hususun da taraflar arasında ihtilafsız olduğu görülmektedir.

Hal böyle olunca; davacının memuriyete başlangıç derece/kademesinin yüksekokul mezuniyetine göre belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla davacının terfisininde bu husus dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, dava konusu işlemde ve davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Antalya 1. İdare Mahkemesi'nin 20.9.2000 günlü, E:1999/1433, K:2000/1047 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 19.4.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:110)

BŞ/ŞGK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.