logo yeni

EMEKLİ İKEN ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRİP MEMURİYETE DÖNENLERİN İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

EMEKLİ İKEN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRİP MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ 5.5.1992 GÜNLÜ, 62990 SAYILI İŞLEMİ İLE YENİDEN ÖĞRETMENLİĞE ATANARAK 10.8.1992 GÜNÜNDE GÖREVE BAŞLATILAN DAVACININ ÜST ÖĞRENİM NEDENİYLE İNTİBAKININ YAPILMASI YOLUNDAKİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM HUKUKEN UYGUN BULUNDUĞUNDAN DAVANIN REDDİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARININ ONANMASI HK.<

KARAR METNİ

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

İstemin Özeti : Emekli iken bir üst öğrenimi bitirip, Milli Eğitim Bakanlığının 5.5.1992 günlü, 62990 sayılı işlemi ile yeniden öğretmenliğe atanarak, 10.8.1992 tarihinde göreve başlatılan davacının; üst öğrenimi nedeniyle intibakının yapılması yolundaki talebinin, öğretmenliğe başladığı tarihte 65 yaşını doldurmuş olduğu gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin 22.12.1992 günlü, 220844 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı dava sonucunda; Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen ve Danıştay Beşinci Dairesinin 27.4.1998 günlü, E:1995/3908, K:1998/1172 sayılı bozma kararına uyulmayarak, davanın reddine ilişkin bulunan 7.10.1999 günlü, E:1999/835, K:1999/980 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Varlı'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Salih Er'in Düşüncesi : Emekli konumunda iken yeniden öğretmeliğe atanma süreci Bakanlık onayı ve Valilik oluru ile 15.5.1992 tarihinde tamamlanan davacının, kamu göreviyle hukuki ilişkisi anılan tarihte başladığına ve ilgilinin göreve 65 yaşını doldurduktan sonra başlatılmasına yol açan bildirimlerdeki gecikmelerde bir kusuru bulunmadığına göre, emekli konumunda iken bitirilen üst öğrenimin intibaka konu olması hakkaniyet gereğidir.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüyle idare mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava; emekli iken bir üst öğrenimi bitirip, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5.5.1992 günlü, 62990 sayılı işlemi ile yeniden öğretmenliğe atanarak, 10.8.1992 tarihinde göreve başlatılan davacının, üst öğrenimi nedeniyle intibakının yapılması yolundaki başvurusunun, yeniden öğretmenliğe başladığı tarihte 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle reddedilmesine ilişkin 22.12.1992 tarih ve 220844 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 7.İdare Mahkemesi 22.12.1994 tarih ve E:1996/173; K:1994/1934 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanunun 36/A-12 (d) maddesinde memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bir üst öğrenimi bitirenlerin emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla intibaklarının yapılacağının öngörüldüğü, diğer yandan T.C. Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde "İştirakçilerin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir... Bu vazifelerde 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen tayinleri caiz değildir." hükmünün yer aldığı, davacının 1.7.1992 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle, bu tarihten sonra Devlet memurluğuna atanmasına olanak bulunmayıp, yaş haddini tamamladığı tarihten sonra, 10.8.1992 tarihinde göreve başladığı anlaşıldığından intibakının yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Anılan karar temyiz incelemesi sonucunda; Danıştay Beşinci Dairesinin 27.4.1998 günlü, E:1995/3908; K:1998/1172 sayılı kararıyla; davacının öğretmen olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle 3.9.1973 tarihinde emekli olduğunun, emekli iken 31.10.1991 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi önlisans programını bitirdiğinin, intibakının yapılabilmesi amacıyla öğretmenliğe atanmak için yaptığı başvuru üzerine Bakanlığın 5.5.1992 günlü, 62990 sayılı işlemiyle ... Valiliği emrine açıktan öğretmen olarak atandığının ve ... Valiliğinin 15.5.1992 günlü işlemiyle de görev yerinin ... İlköğretim Okulu depo öğretmenliği olarak belirlendiğinin, 10.8.1992 tarihinde göreve başlayan ilgilinin, emekli iken bitirdiği üst öğrenim nedeniyle intibakının yeniden yapılması için yaptığı başvurunun, davaya konu 22.12.1992 günlü, 220844 sayılı işlemle; davacının 1.7.1992 tarihinde 65 yaşını doldurduğunun, yaş haddini tamamladığı 1.7.1992 tarihinden sonra emekli dönüşü 10.8.1992 tarihinde göreve başladığının, yaş haddini tamamladığı tarihten sonra göreve başlayan ilgilinin intibakının yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek reddedildiği ve bunun üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı; bu durumda davacının emekli iken tekrar öğretmenliğe atanmasına ilişkin Bakanlık Onayı 5.5.1992 tarihinde, Valilik Oluru ise 15.5.1992 tarihinde çıktığına göre, bu tarihler itibariyle memuriyetle hukuki ilişkisi yeniden kurulmuş olduğu ve atama işleminin tebligatındaki gecikmelerden davacının sorumlu tutulmayacağı, üst öğrenimi bitirmiş olmasından dolayı 657 sayılı Kanunun 36/A-12(d) maddesi gereğince intibakının yeniden yapılması gerektiği, yaş haddini tamamladığı 1.7.1992 tarihinden sonra 10.8.1992 tarihinde göreve başlatıldığından bahisle intibakının yapılmamasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de, İdare Mahkemesi ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 7.10.1999 günlü, E:1999/835; K:1999/980 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplerinin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 7.10.1999 günlü, E:1999/835; K:1999/980 sayılı kararının onanmasına 15.11.2002 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Temyizen incelenen ısrar kararının, Danıştay Beşinci Dairesinin 27.4.1998 günlü, E:1995/3908; K:1998/1172 sayılı bozma kararı doğrultusunda bozulması oyuyla karara karşıyız.

(DAN-KAR-DER; SAYI:1)

YÖ/ÖEK

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.