logo yeni

ÖZEL DERSHANELERDE GEÇEN HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

DAVACININ, ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU NİTELİĞİNDE OLAN ÖZEL DERSHANEDEKİ HİZMETİNİN, 657 SAYILI KANUNUN 36/C MADDESİ UYARINCA İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ; ANILAN MADDEDE YER ALAN "ÖZEL OKUL" İBARESİNİN GENİŞ ANLAMDA YORUMLANMASI GEREKTİĞİ HK.<

KARAR METNİ

... İlinde öğretmen olarak görev yapan davacı, özel öğretim kurumlarında geçen tüm hizmetlerinin derece ve terfiinden sayılarak intibakının buna göre yapılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin ...günlü işlemin iptali ve başvuru tarihinden itibaren doğacak parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 5 inci fıkrasında, özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin, özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceğinin öngörüldüğü; dava dosyasının incelenmesinden, davacının ... İli Merkez ... Lisesinde Kimya Öğretmeni olarak görev yapmakta iken ... tarihinde istifa ettiğinin ve ... tarihinde Özel ... Dersanesinde öğretmen olarak göreve başladığının, ...tarihine kadar burada, ... tarihinden sonra ise; Özel ... Dersanesinde çalıştığının, ... tarihinde dersaneden ayrıldıktan sonra ... tarihinde açıktan atanması yapılarak öğretmenlik görevine başladığının, özel dersanede geçen hizmet sürelerinin derece terfiinden sayılarak intibakının buna göre yapılması yolunda ... tarihinde idareye başvurduğunun, davalı idarece talebinin, ilgilinin hizmetlerinin özel okullarda geçmediğinden 657 sayılı Yasanın 36/5C maddesi uyarınca işlem yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedildiğinin anlaşıldığı; yukarıdaki maddeyi diğer intibak hükümleri ile birlikte değerlendirmek ve yasa koyucunun amacını saptamak gerektiği; maddenin devamında sürenin azami sınırı saptanırken "özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez" denilmiş olup, "özel okul" ibaresinden daha kapsamlı bir ibarenin kullanıldığı; 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (C) bendinin 1, 2, 3 üncü fıkralarında, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin, memurluğa girmeden önce "özel kurumlarda" geçen hizmetlerinin değerlendirileceğinin; aynı Yasanın intibaka ilişkin ek geçici 2 nci maddesinin C/1 bendinde ise, özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin maddede belirlenen kısmının intibakta değerlendirileceğinin öngörüldüğü; 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine Ortak Hükümler başlığı altındaki maddelerin eklenmesine dair 1897 sayılı Kanunun gerekçesinde, evvelce intibakı yapılanlarla sonradan göreve alınacakların intibakı arasında mutabakat sağlamak amacının açıkça belirtildiği; bütün bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, C/5 fıkrasındaki "özel okul" ibaresinin kelime anlamında değil, özel öğretim kurumlarını da kapsayan biçimde geniş anlamda anlaşılması gerektiği; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun ... gün ve ... sayılı kararında da bu hususun vurgulandığı; davacının ... tarihinde öğretmenlik görevinden istifa ettiği, ... tarihleri arasında da, özel dersanede öğretmen olarak çalıştığı ve ... tarihinde açıktan ataması yapılarak yeniden öğretmenliğe başladığı anlaşılmakta olup; davacının SSK'ya tabi hizmet süresinin 657 sayılı Yasanın 36/C5. maddesi uyarınca intibakında değerlendirilmesi gerekirken, bu hizmet süresinin kanunda belirtilen özel okulda değil, özel eğitim kurumu niteliğinde olan dersanede geçmesi nedeniyle intibakında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, başvuru tarihinden itibaren doğan parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, özel dersanelerde geçen hizmetlerin özel okullarda geçen hizmetler olarak değerlendirilemeyeceğinin 657 sayılı Yasanın 36/AC5. maddesinde belirtildiğinden, istemin reddedildiğini; dava konusu işlemin dayanağının Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15.7.1993 tarihli Personel Mevzuat Bültenindeki açıklamalara dayanılarak yapıldığını; bu düzenleme ülke genelini ilgilendirdiğinden davanın ... Valiliğinden alınarak Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılması gerektiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DANDER; SAYI:104) YÖ/NÇ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.