logo yeni

KADROSU KALDIRILAN MEMURLARIN DERECELERİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

KADROSU KALDIRILAN MEMURLARIN 657 SAYILI YASANIN 91.MADDESİNE GÖRE SADECE DERECELERİNİN KORUNMASI ŞART OLUP, BU MEMURLARIN ESKİ SINIFLARINDAKİ VEYA 71.MADDE ESASLARINA UYULMAK KAYDIYLA DİĞER BİR SINIFTAKİ KADROLARA ATANMALARININ MÜMKÜN OLDUĞU HK.

KARAR METNİ

... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Ankara ... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 76. maddesiyle idarelere memurların naklen atanmaları konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olarak takdir yetkisi tanındığı; davacının ilki ... tarihinde olmak üzere daha önce 3 kere anılan görevden alınarak APK Uzmanlığına atandığı; Bakanlar Kurulunun 30.12.1993 gün ve 5220 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Sağlık İşleri Daire Başkanı kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı kadrosunun ve yine Sosyal Hizmetler Daire Başkanı kadrosunun iptal edilerek yerine Eğitim ve Kültür Daire Başkanı kadrosunun verildiği; bu durumda davacının aynı veya eşdeğer bir göreve atanması gerekirken tekrar APK Uzmanlığına atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının ... tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare; işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Yasanın "Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları" başlıklı 91. maddesinde; "Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu Kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına uyulmaz kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler" hükmüne yer verilmektedir.

Aynı Yasanın 33. maddesinin 1. fıkrasında kadrosuz memur çalıştırılamayacağı; 3. fıkrasında İl Özel İdareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadrolarının yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanacağı; 4. fıkrasında kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişikliklerin de aynı usule tabi olduğu; 34. maddesinin 2. fıkrasında da 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadro ihdası için Bakanlar Kurulu kararı alınmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Bakanlar Kurulunun 30.12.1993 günlü, 5220 sayılı kararıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı kadrosu ile davacının görev yaptığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kadrosunun birleştirilerek Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kadrosu ve ayrıca Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı kadrosunun ihdas edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, kadrosu kaldırılan memurun 91. maddeye göre sadece derecesinin korunması şart olup, bu memurların eski sınıflarındaki veya 71. madde esaslarına uyulmak kaydıyla diğer bir sınıftaki kadrolara atanmaları mümkündür.

Öte yandan 657 sayılı Yasanın 33. ve 34. maddelerinde belirtilen usule uyularak kaldırılan ve ihdas edilen kadroların gerek unvan gerekse görevin gerektirdiği nitelikler bakımından birbirinden farklı olduğu tartışmasız olup, bu kadrolara yapılacak atamalarda idarenin takdir yetkisine sahip bulunduğu açıktır.

Buna göre, kadrosu kaldırılan davacının derecesi korunarak APK uzmanlığına atanmasında hukuka aykırılık bulunmayıp, yeni oluşturulan kadrolara atanmasını gerektiren emredici bir hüküm olmadığı gibi, bu konuda takdir yetkisine sahip bulunan idarenin yargı kararıyla davacıyı sözkonusu daire başkanlığı kadrolarına atamak konusunda zorlanamayacağı da açık bulunduğundan, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 9. İdare Mahkemesinin ... günlü, 1996/77 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, karar verildi. (MT/ES)

(DANDER; SAYI:96)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.