logo yeni

İNTİBAK HESAPLAMASINDA EMSALİN HİZMET SÜRESİNE EKLENECEK SÜRELER

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 10.06.2008 tarihli ve E:2006/1973, K:2008/2789 sayılı Kararı. 

Özeti : 657 sayılı Yasa’nın 36-A/12-(d) maddesine göre yapılacak intibak hesaplaması sırasında, emsalinin hizmet süresine varsa davacının sigortalı çalıştığı sürenin ekleneceği, ancak sigortalı hizmetinden emsalinin öğrenim yaptığı süre içinde kalan kısmın emsalinin hizmet süresinden düşülmesi, ayrıca davacının memuriyete girmeden önce yaptığı askerlik hizmetinin, emsalinin hizmet süresinden sayılması gerektiği hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Taraflar) : 1- (Davalı) : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

            Vekili : Av. ...

                                                                        2- (Davacı) : …

            İsteğin Özeti    : Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 31.10.2005 günlü, E:2005/312, K:2005/1900 sayılı  kararının  dilekçede  yazılı  nedenlerle temyizen incelenerek  bozulması isteminden ibarettir.

            Taraflar Cevabının Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Asiye Değirmenci

            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı : S. Sema Kabukçu

            Düşüncesi         : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacı tarafından; intibak işinden dolayı açılan davada Bursa 3.İdare Mahkemesince verilen 31.10.2005 günlü, E:2005/312, K:2005/1900 sayılı kararının davacı ve davalı idare tarafından karşılıklı olarak temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Davacının dava konusu işlemle ilgili olarak temyiz dilekçesinde öne sürdüğü hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından isteminin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının bu kısmının onanmasının uygun olacağı,

            Davanın ret ile sonuçlanması karşısında davalı idarenin vekille temsil edildiği halde lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31.maddesiyle yollama yapılan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 417.maddesine uyarlık bulunmadığından davalı idarenin vekalet ücreti yönünden temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bu kısmının bozulmasının gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce 26.3.2008 günlü ara kararı cevabının geldiği görülerek işin gereği düşünüldü:

            Davacı, memuriyette iken bitirdiği üst öğrenimin 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d maddesi uyarınca intibakında değerlendirilmesi için yaptığı 6.5.2004 günlü başvurusunun reddine ilişkin 21.12.2004 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

            Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin 31.10.2005 günlü, E:2005/312, K:2005/1900 sayılı  kararıyla; davacı emsalinin 1980'de ortaokul, 1983'de lise, 1987 yılında iki yıllık yüksek okul mezunu kişi olup, 21.12.2004 tarihi itibariyle 21 yıl 8 ay 20 gün hizmeti bulunduğu, 2182 sayılı Yasa uyarınca verilen bir derecede eklendiğinde, 2. derecenin 2. kademesinde 8 ay 20 gün kıdemli olduğu, davacının hizmetleri değerlendirildiğinde ise sigortalı hizmet süresinin 241 sayılı KHK uyarınca dikkate alınması gerektiğinden 30 yıl 8 ay 20 gün hizmeti bulunmakta olup, 1 yıl 8 ay askerlik süresi ile 2182 sayılı Yasa uyarınca verilen bir derece de eklendiğinde 11 derece 2 kademe 4 ay 20 gün hizmet süresine tekabül eden hizmeti bulunduğundan ve emsalini de geçemeyeceğinden 2. derecenin 2. kademesine ilerletilmesi gerektiği, işlem tarihi itibariyle zaten anılan derece ve kademede olan davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

            Davalı idare, lehine vekalet ücreti hükmedilmesi gerektiğini, davacı ise mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek bozulmasını istemektedirler.

            Dosyanın incelenmesinden, davacının askerlik hizmetinden sonra  1.6.1974 tarihinde Erzurum Yurt Müdürlüğünde İlkokul mezunu sigortalı işci olarak göreve başladığı, 1980 yılında ortaokulu bitirdiği, 31.3.1983 tarihinde memuriyete geçtiği, davacıya ait hizmet cetvelinden sigortalı hizmet süresinin yapılan intibakında değerlendirildiğinin görüldüğü, memuriyette iken 1.6.1984 tarihinde lise, 29.6.2000 tarihinde ise 2 yıllık önlisans mezuniyeti üzerine intibakının yapılması isteminin reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memuriyette iken bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılmasına ilişkin esasları düzenleyen 36. maddesinin A/12-d. fıkrasında yer alan hükmün uygulanmasında, öncelikle, üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle intibakı yapılacak kişinin emsalinin belirlenmesi gerekmektedir. Maddeye göre üst öğrenimi bitiren kişinin emsali, öğrenimine ara vermeden aynı üst öğrenime başlayıp normal süresi içinde tamamlayan ve mevcut uygulamaya göre normal eğitim süresinin sona erdiği haziran ayı sonu itibariyle kamu görevine başlayan kişidir. Yapılacak intibak işleminde önce emsalinin, maddede belirtilen biçimde, ulaşabileceği derece ve kademe belirlenmeli; bilahare  ilgilinin sadece başarılı değerlendirilen hizmet yılları, ifa etmiş olduğu askerlik hizmet süresi ve yararlanmış  ise  2182 sayılı Yasa veya 458 sayılı K.H.K. gereğince kazandığı bir derece esas alınmak suretiyle ve yeni öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademeyi geçmemek kaydıyla ulaştığı derece ve kademe saptanmalıdır. İlgilinin bu şekilde saptanan derece ve kademesi emsalini geçiyor ise, intibakının, emsalinin ulaştığı derece ve kademeye yapılması gerekmektedir.

            Buna göre yapılacak intibak hesaplaması sırasında emsalin hizmet süresine davacının sigortalı çalıştığı sürenin ekleneceği, ancak davacının 1.6.1974-31.3.1983 tarihleri arasındaki sigortalı hizmetinden emsalinin öğrenim yaptığı süre içinde kalan 3 yılın emsalinin hizmeti süresinden düşülmesi gerektiği, başka bir deyişle, bu sürenin emsalinin hizmetinde değerlendirilmesine olanak bulunmadığı da açıktır.

            Memurluğa girmeden önce askerliğini yaptığı anlaşılan davacının 657 sayılı Yasanın 36/A/12 (d) maddesine göre emsali, 30.6.1985 tarihinde yüksek öğrenimini bitirip memuriyete giren, ancak 20 aylık askerlik hizmetini de yapmış olan kişidir.

            Bu durum karşısında, yukarıda yapılan tüm açıklamalar gözönünde bulundurularak dava konusu uyuşmazlık hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca; İdare Mahkemesince dava reddedildiğine göre, davalı idare lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesiyle yollama yapılan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 417. maddesine uyarlık görülmemiş ise de; Mahkeme kararı, esastan bozulmuş olduğundan bu aşamada davalı idarenin temyiz isteminin incelenme olanağı bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Bursa 3. İdare Mahkemesi'nce verilen 31.10.2005 günlü, E:2005/312, K:2005/1900 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı  maddenin  3622 sayılı  Kanun'la  değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen  Mahkeme'ye gönderilmesine, 10.6.2008  tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.