logo yeni

GÖREV UNVANINA UYGUN KADRO İFADESİNİN TAŞIDIĞI AMAÇ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 24.10.2008 tarihli ve E:2006/7083, K:2008/5144 sayılı Kararı. 

Özeti : 4046 sayılı Kanun'un 22 nci maddesinde yerini alan "görev unvanına uygun kadro" ifadesinin, müfettişler yönünden ulaşmış oldukları kariyer ve liyakatın, yeni atanmış olduğu kuruma hiçbir şekilde kayba uğratılmadan, aynı zamanda da kurumun teftiş kurulunun hiyerarşik yapısını bozmadan yansıtılması amacını taşıdığı hakkında. 

            Davacı              : …

            Davalılar           : 1- Ulaştırma Bakanlığı

                                      2- T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı

            Davanın Özeti  : Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 51 inci maddesinin ikinci fıkrası ile bu hüküm esas alınmak suretiyle Teftiş Kurulu Müfettişleri arasında yapılan 13.7.2006 günlü ve B.02.1.DHM/060/12076 kıdem sıralamasına ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

            Davalı İdarelerin Savunmalarının Özeti  : Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu'nun 491 sayılı KHK'nın Ek 6. maddesine göre oluşturulduğu, müfettişlerin 12'sinin 491 sayılı KHK'nın Geçici 1. maddesi uyarınca başka kurumlardan atandığı, bu kapsamda davacının kıdem sırasının da, müsteşarlığa atanma tarihine göre belirlendiği, 2002 yılında göreve başlayan müfettişler ile davacı arasında 4 yıllık zaman farkı bulunduğu, kıdem sıralamasının topluca girilen yarışma sınavları için geçerli olabileceği ileri sürülerek yasal dayanağı bulunmayan davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Hüseyin Mısır

            Düşüncesi         : Kariyer ve liyakat ilkeleri müfettişlik  ve teftiş hizmetlerinin hiyerarşik yapısına aykırı düzenlemeler içeren dava konusu Yönetmelik hükmü ile buna istinaden gerçekleştirilen kıdem sıralamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden, iptalleri gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı: Kemal Bilecen

            Düşüncesi         : Dava; Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin "Müfettişlerin Kıdemi" başlıklı 51. maddesinin ikinci bendinin ve bu hüküm uyarınca yapılarak duyurulan kıdem sıralamasının iptali istemiyle açılmıştır.

            4.11.2002 gün ve 24926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin dava konusu edilen 51. maddesinin ikinci bendinde; "Denizcilik Müsteşarlığına ataması yapılan Müfettişlerin kıdem sıralaması, Müfettiş olarak göreve atandıkları kararnamelerinin tarihi esas alınarak yapılır.Aynı kararnameyle Müfettişliğe atananlar, Müfettişlik mesleğinde geçen hizmet sürelerine, bunun da eşitliği halinde Müfettişlik yeterlik sınavındaki aldığı notlara göre sıralanır." kuralına yer verilmiştir.

            Müfettişlik gibi kariyer bir meslekte kıdemin, aynı tarihte yeterlik sınavına girerek aynı tarihte müfettişliğe atananlar bakımından yeterlik sınavındaki başarı derecesine göre, farklı tarihlerde müfettişliğe ve başmüfettişliğe atananlar yönünden ise,hizmet sürelerine göre belirlenmesi gerektiğinden; dava konusu yönetmelik hükmünde ve yönetmelik hükmü uyarınca, davalı kuruma atama tarihi esas alınmak suretiyle yapılan kıdem sıralamasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, dava konusu yönetmelik hükmünün ve bu hükme dayanılarak yapılarak duyurulan kıdem sıralamasının iptali gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Dava, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 51. maddesinin ikinci fıkrası ile bu hüküm esas alınmak suretiyle, Teftiş Kurulu Müfettişleri arasında yapılan 10.7.2006 günlü ve B.02.1/DNM/060/12076 sayılı kıdem sıralamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            Denizcilik sistem ve hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi, çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tahsisi ve geliştirilmesi için Başbakanlığa bağlı Denizcilik Müsteşarlığı'nın kurularak teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan 491 sayılı "Denizcilik Müsteşarlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 19.8.1993 günlü 21673 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 7.2.2002 günlü ve 4745 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 6 ncı madde ile Müsteşarlığın denetim hizmetlerini yerine getirmek amacıyla Teftiş Kurulu oluşturulmuştur.

            Anılan 4745 sayılı Kanun'un Geçici 1 inci maddesi ile de; bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük kadrolarında teftiş, inceleme ve soruşturma yetkilerine sahip olarak yardımcılıkta geçen süre dahil, en az beş yıl görev yapmış olan denetim elemanlarından, en geç üç ay içinde başvuranların, kurumlarının muvafakatı üzerine bu Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu'na müfettiş olarak atanabilmelerine olanak sağlanmış, aynı Kanunla bir Teftiş Kurulu Başkanı ve 12 Müfettiş kadrosu ihdas edilmiştir.

            4.11.2002 tarihli 24926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği" ile Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu'nun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmaları, özlük hakları ve Teftiş Kurulu Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usulleri kurala bağlanmış; "Müsteşarlık Müfettişliği'ne Giriş" başlığı altında düzenlenen 20. maddesinde "Müsteşarlık Müfettişliği'ne Müfettiş Yardımcısı olarak girilir." kuralına yer verildikten sonra, Müfettiş Yardımcılığı'na atanabilmek için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavı sonucunda geçerli ve yeterli puan almak ve Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda (KPSS) ve/veya Müsteşarlığın belirttiği koşulları taşımak ve bu koşulları taşıyanlar arasında yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı getirilmiş, maddenin devamında sınavın yapılma esasları ve müfettiş yardımcılığa atanma esasları kurala bağlanmış, 35, 36, 37 ve 38. maddelerde Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi, 39 - 39. maddeler arasında ise müfettişliğe atanma koşulları sıralanmıştır. Yönetmeliğin dava konusu edilen "Müfettişlerin Kıdemi" başlıklı 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Denizcilik Müsteşarlığı'na ataması yapılan müfettişlerin kıdem sıralaması, müfettiş olarak göreve atandıkları kararnamelerinin tarihi esas alınarak yapılır. Aynı kararnameyle müfettişliğe atananlar, müfettişlik mesleğinde geçen hizmet sürelerine, bunun da eşitliği halinde müfettişlik yeterlik sınavındaki aldığı notlara göre sıralanır." hükmüne yer verilerek söz konusu Yönetmelik kapsamında ataması yapılan müfettişlerin Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulundaki kıdem sıralamasının, atama kararnamelerinin tarihi esas alınmak suretiyle oluşturulması genel kural olarak belirlenmiştir.

            27.3.1981 tarihinde Türkiye Elektrik Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan, aynı Kurulda sırasıyla Müfettiş ve Başmüfettişliğe yükselerek 4046 sayılı Kanun hükümleri gereğince 23.6.2006 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na müfettiş olarak atanan davacı, Teftiş Kurulu'nda görev yapan toplam 22 müfettiş hakkında Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 51 inci maddesi esas alınarak kurulan 13.7.2006 günlü ve B.02.1/DNM/060/12076 sayılı işlemde, kıdem sıralamasında  21 inci sırada yer almış bulunmaktadır.

            657 sayılı Kanun'un 3. maddesinde de, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Yeterlik" ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarnına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek  derecelere kadar ilerleme olanağı sağlamak; yeterlik ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit olanaklarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

            Görüldüğü üzere Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme olanağı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, nesnel kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği tabiidir.

            Bir çok yargı kararında da belirtildiği üzere kariyer bir meslek olan müfettişlik mesleğinin, geçmiş dönem hizmetleriyle birlikte bir bütün halinde değerlendirilmesi kariyer ve liyakat ilkelerinin mutlak vazgeçilmez niteliğini oluşturduğu gibi, bu yönde bir yapılanma Teftiş Kurullarının oluşması ve işleyiş sistematiğine de uygun düşmektedir.

            Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 7.2.2002 günlü ve 4745 sayılı Kanun'un 7 nci maddesi ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 6 ncı madde ile oluşturulmuş, aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, ilk aşamada Teftiş Kurulu'nda görev yapacak müfettişlerin kamu kurumlarından nakli sağlanarak Ek (1) sayılı listede yer alan 12 adet kadroya atamalar yapılmıştır.

            Daha sonra, 4046 sayılı Yasa uyarınca özelleştirme kapsamında alınan kuruluşlardan aralarında davacının da bulunduğu müfettişlerin Teftiş Kurulu'na atanmaları sağlanmış, bu kapsamda verilen toplam 10 Müfettiş kadrosu ile birlikte toplam Müfettiş sayısı 22 kişiye ulaşmıştır. Bu evrede, ilk aşamada gerçekleştirilen atamalar arasında yer almayan ve 4046 sayılı Kanun kapsamında 23.6.2006 tarihinde atanan davacıya, anılan Geçici 1 inci maddenin uygulanma olanağı kalmamış olduğundan, uyuşmazlığın çözümünde, 4046 sayılı Yasa'nın ilgili hükümlerinin irdelenmesi öne çıkmış ve bu bağlamda değerlendirme yapılması gerekli görülmüştür.

            4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun"un dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan, 3.7.2005 günlü, 5398 sayılı Kanun'un 8 inci maddesiyle değişik 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "... Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur." hükmü yer almıştır.

            Bu hükme göre, mesleğe özel bir yarışma sınavı ile girilen ve belli aşamalardan geçildikten sonra ulaşılan Müfettişlik unvanının bu hüküm kapsamında  değerlendirilmesi yasal bir zorunluluktur. Buna göre davacının durumunun bu madde kapsamında değerlendirilerek, Teftiş Kurulu içerisindeki kıdemi, geçmiş dönemdeki bütün mesleki kazanımları da göz önüne alınmak suretiyle belirlenmesi temel esas olmalıdır.

            Başka bir anlatımla, 4046 sayılı Kanun'un 22 nci maddesinde yerini alan "görev unvanına uygun kadro" ifadesini, müfettişler yönünden ulaşmış oldukları kariyer ve liyakatın, yeni atanmış olduğu kuruma hiç bir şekilde kayba uğratılmadan, aynı zamanda da kurumun Teftiş Kurulunun hiyerarşik yapısını bozmadan yansıtılması amacını taşıdığını kabul etmek gerekir.Kaldı ki bu yönde bir değerlendirme ve yapılanmanın, teftiş hizmetlerinin sistematik yapısıyla da örtüşeceği açıktır.

            Oysa, davalı idarece bu kapsamın dışına çıkılarak Müfettişlerin kıdemlerinin saptanmasında; Kurumdaki müfettişlik mesleğine yarışma sınavı ile giren ve müfettiş yardımcılığında geçen başarılı bir dönem sonrasında yeterlik sınavına girerek başarılı olan ve müfettişliğe atamaları yapılan denetim elemanlarının kıdeminin belirlendiği, "Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği"nin davacı hakkında uygulanması olanağı bulunmayan 51 inci maddesi esas alınmak suretiyle kıdem sıralaması yapılmış ve söz konusu işlemde 4046 sayılı Yasa hükümleri ve personel hukukunun kariyer ve liyakat ilkeleri ile teftiş hizmetlerinin gerekleri gözardı edilmiştir.

            Belirtilen nedenlerle, Teftiş Kurulu Müfettişlerinin kıdem sıralamasına ilişkin 13.7.2006 günlü, B.02/DNM/060/12076 sayılı işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

            Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin dava konusu edilen 51 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne gelince; söz konusu düzenlemenin Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişliği yarışma sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı olarak atanan ve girdikleri yeterlilik sınavı sonrasında başarılı olarak Müfettişliğe ataması yapılanların kıdem sıralamasında esas alınacak ölçütlerle ilgili olduğu, bu ölçütlerin teftiş hizmetlerinin mutlak vazgeçilmez niteliği olan kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı unsurlar taşımadığı anlaşıldığından hukuka uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            Açıklanan nedenlerle, davanın; Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının iptalinin istemine yönelik kısmı yönünden reddine, bu hüküm esas alınmak suretiyle Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Müfettişleri arasında yapılan 13.7.2006 günlü, 060/12076 sayılı kıdem sıralamasına ilişkin işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 89,20.-YTL. yargılama giderinin yarısının davacı üzerinde bırakılmasına, diğer yarısının davalı idarelerden eşit oranda alınarak davacıya verilmesine, artan 14,50.-YTL. posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, 24.10.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.