logo yeni

ÜNİVERSİTE MEZUNU İKEN LİSE MEZUNU OLARAK İŞE GİRENLERİN İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 27.02.2008 tarihli ve E:2005/4966, K:2008/1042 sayılı Kararı. 

Özeti : Lise mezunu olarak çalışmayı kabul ettiği ve memuriyette iken üst öğrenimi bitirmediğinden bahisle, davacının memuriyete giriş derece ve kademesinin öğrenim durumuna uygun olarak belirlenmemesi yönünde kurulan işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. 

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

            Karşı Taraf        : Balçıkhisar Belediye Başkanlığı

            İsteğin Özeti    : Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin 3.5.2005 günlü, E:2004/89, K:2005/251 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Mahmut Ersert

            Düşüncesi         : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı : Kemal Bilecen

            Düşüncesi         : Uyuşmazlıkta, A.Ü Açık Öğretim Fakültesi mezunu olduğu halde lise mezunu olarak memuriyete atanmayı kabul ederek memuriyete başlayan davacının başvurusu üzerine, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında "A" bendine göre memuriyete girişte başlangıç derece ve kademesinin yeniden belirlenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde anılan yasa hükmüne uyarlık bulunmamış olup Mahkemece, davacının başvurusu anılan yasa maddesinin 12/d. fıkrası kapsamında değerlendirilerek verilen kararda da hukuksal isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, temyiz isteğinin kabulüyle, temyiz konusu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Davacı, davalı idarede memur olarak  görev yapmakta iken, yüksek öğrenim bitirdiğinden bahisle intibakının yapılmasına ilişkin başvurusunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin  işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

            Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin 3.5.2005 günlü, E:2004/89, K:2005/251 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin A/12-d maddesinde memuriyette iken üst öğrenimin bitirilmesi nedeniyle intibakın nasıl yapılacağının hükme bağlandığı, olayda ise dört yıllık yüksek öğrenim mezunu iken lise mezunu olarak işe başlayan davacının memuriyete başlamasından sonra öğrenim durumunda değişiklik olmadığı, başka bir ifade ile 657 sayılı Yasanın 36. maddesinin A/12-d bendi uyarınca memuriyette iken üst öğrenimi bitirmediğinden, adı geçenin dört yıllık lisans öğrenimi dikkate alınarak intibakının yapılmasına dair isteminin cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

            Davacı, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında yer alan (A) bendinde, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin 9. derecenin 1. kademesi giriş derece ve kademesinde göreve başlayacakları ve 1. derecenin son kademesine kadar yükselebilecekleri kurala bağlanmıştır.

            Bu hüküm uyarınca, dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete giriş derece ve kademelerinin 9. derecenin 1. kademesi olup, bu durumun kişilerin iradeleriyle değiştirilemeyeceği açıktır.

            Dosyanın incelenmesinden, 30.9.1987 tarihinde Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünden mezun olan davacının, 1991 yılında açılan ve ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olanların katılabileceği zabıta memuru sınavına katılmak için başvurduğu ve sınavı kazanması halinde üst öğrenim nedeniyle her hangi bir hak talep etmeyeceği yönünde dilekçe vermesi üzerine sınava kabul edildiği, katılmış olduğu sınavı kazanarak lise mezunu olarak işe girdiği ve 14.10.1991 tarihinde lise mezunu giriş derece ve kademesinde işe başlatıldığı, 23.12.1992 tarihinde asaleti tasdik edilerek asil memur olarak atandığı ve görevine devam ettiği, 3.5.2004 günlü başvurusu ile Açık Öğretim Fakültesini bitirmiş olması nedeniyle intibakının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, dört yıl süreli Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünden mezun olan davacının, memuriyete giriş derece ve kademesinin, yukarıda yer verilen 657 sayılı Yasa'nın 36/A maddesi uyarınca değiştirilmesi gerekirken, lise mezunu olarak çalışmayı kabul ettiği ve memuriyette iken üst öğrenimi bitirmediğinden bahisle, giriş derece ve kademesinin öğrenim durumuna uygun olarak belirlenmemesi yönünde kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın redi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Öte yandan, davacının işe, giriş sırasında verdiği ve "ilerde her hangi bir hak talebinde bulunmayacağı" yönündeki dilekçesi ise iş bulma aşamasında ve iş bulma baskısı altında verildiğinden, yasalarla verilen hakların daraltılması veya geri alınması sonucunu doğuracak nitelikte değerlendirilmesine de olanak bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nce verilen 3.5.2005 günlü, E:2004/89, K:2005/251 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine,  27.2.2008 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. 

KARŞI OY

            İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

KARŞI OY

            X- Davacının, dört yıl süreli Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünden mezun iken, lise mezunu olarak işe girmeyi kabul etmek suretiyle zabıta memurluğu sınavını kazanarak  14.10.1991 tarihinde işe başladığı anlaşılmakta olup, yaklaşık  olarak onüç yıl geçtikten sonra Açık Öğretim Fakültesi mezunu olduğundan bahisle giriş derecesinin yüksek öğrenimine uygun şekilde tesbiti ile hizmet sürelerinin buna göre değerlendirilmesi ve kazanılmış hak derece ve kademesinin belirlenmesi istemiyle 3.5.2004 tarihinde yaptığı başvurusunun zımnen reddi üzerine açılan davanın esasının, 2577 sayılı Yasa'nın 7. ve 11. maddeleri uyarınca süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığından, davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken işin esasına girilerek davanın reddi yolunda verilen ve fakat sonucu itibariyle yerinde olan İdare Mahkemesi kararının gerekçe değiştirilerek onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.