logo yeni

DENKLİĞİ KABUL EDİLMEYEN YÜKSEK LİSANS NEDENİYLE KADEME İLERLEMESİ UYGULANMASI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

 Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 8.3.2011 tarihli ve E:2008/4676, K:2011/1109 sayılı Kararı.

Özeti : Ülkemizde denkliği tanınmayan bir yüksek lisans programından mezun olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9. maddesi uyarınca yüksek lisans mezunlarına verilen bir kademe ilerlemesinden yararlandırılmasının hukuken mümkün olmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Ünye Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. Mine …

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 24.6.2008 günlü, E:2008/171, K:2008/715 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : M. Emin Kaçar

Düşüncesi : Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı dosyanın incelenmesinden anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Mehmet Akkaya

Düşüncesi : Ünye Belediye Başkanlığı’nda şef olarak görev yapan davacının, 3.9.2007 tarihinde mezun olduğu Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programının denkliğinin 2007-2008 öğretim yılından itibaren tanınması yolundaki Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22.6.2007 gün ve 2688 sayılı kararının iptali istemiyle açtığı davanın Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 6.11.2009 günlü, E:2009/5845, K:2009/6450 sayılı kararıyla reddedilmiş olması nedeniyle, davacının üst öğrenim intibakının yapılmamasına ilişkin işlemde belirtilen yönü ile hukuka aykırılık bulunmamakla, işlemin iptali yolundaki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü: Ünye Belediye Başkanlığı’nda şef olarak görev yapan davacı, yüksek lisans öğrenimini tamamlaması nedeniyle bir kademe verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 1.2.2008 tarihli işlemin iptali istemiyle dava açmıştır. Ordu İdare Mahkemesi'nin 24.6.2008 günlü, E:2008/171, K:2008/715 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9. maddesinde, memuriyete girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlara bir kademe ilerlemesi uygulanacağının öngörüldüğü; öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma'nın 31.9.1992 tarihinde imzalandığı ve bu anlaşmanın 4.5.1993 tarih ve 2157 sayılı Kanun’la uygun bulunarak yürürlüğe girdiği; daha sonra 30.6.1993 tarihinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi İşbirliği Sözleşmesi'nin imzalandığı; bu sözleşmeye göre hazırlanan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü’nün 19. maddesinde, ''Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin diplomaları, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliğine eşdeğerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlar. / Üniversitenin verdiği diplomaların başka devletlerde geçerli olabilmesi, bu devletlerle yapılacak anlaşmalara bağlıdır.“ hükmüne yer verildiği; İşbirliği Sözleşmesi ile buna dayanılarak hazırlanan Tüzüğün 24.9.1993 tarih ve 93/4848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak yürürlüğe girdiği; dosyanın incelenmesinden, Ünye Belediye Başkanlığı’nda şef olarak görev yapan davacının, 3.9.2007 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olması üzerine, üst öğrenim intibakının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun 1.2.2008 tarihli işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı; her ne kadar davalı idarece, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.7.2007 tarih ve 17626 sayılı yazılarına atıfta bulunularak, anılan üniversitenin yüksek lisans programının denkliğinin 2007-2008 öğretim yılından itibaren tanınmasına karar verildiğinden bahisle, 2006-2007 öğretim yılında mezun olan davacının diplomasının denkliğinin bulunmadığı, dolayısıyla intibakının yapılamayacağı gerekçesiyle işlem kurulmuş ise de, yukarıda anılan anlaşma ve bu anlaşmanın TBMM’nce onaylanmasıyla kurulmuş olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin bir devlet üniversitesi olması ve Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Üniversite Tüzüğü’nün yukarıda aktarılan 19. maddesine göre, bu üniversite diplomalarının Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eşdeğerde olmak kaydıyla sahiplerine aynı hakları sağladığının açık olması karşısında, davacının bitirdiği yüksek lisans programının Türkiye’de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına denk olduğu; bu nedenle, 657 sayılı Yasa’nın 36/A-9. maddesi uyarınca davacının intibakının yapılması gerekirken talebinin reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9. maddesinde, "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi ... uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Davacının 2006-2007 öğretim yılı sonunda 3.9.2007 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olduğu; Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 14.4.1998 tarih ve 98.13.1027 sayılı kararı uyarınca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sonucunda vermiş olduğu diplomaların denkliğinin tanınmadığı; ilgilinin, yüksek lisans programını bitirmiş olduğundan bahisle bir kademe verilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun 1.2.2008 tarihli dava konusu işlemle reddedildiği; Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22.6.2007 gün ve 2688 sayılı kararının iptali ve geçici mezuniyet belgesinin denkliğinin tanınması istemiyle açtığı başka bir davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2008 günlü, E:2007/1602, K:2008/1847 sayılı kararıyla, bu üniversiteden alınan diplomaların 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren denkliklerinin tanınmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle Yükseköğretim Genel Kurulu kararının iptal edildiği; ancak, söz konusu iptal kararının, Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 6.11.2009 günlü, E:2009/5845, K:2009/6450 sayılı kararıyla, "... yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmenin Yükseköğretim Kurulu’nun görevleri arasında olduğu; kişilerin her ne ad altında olursa olsun açık, ekstern, gıyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir eğitim-öğretim sonunda aldıkları diplomalara denklik belgesi verilmeyeceği; davacının lisansüstü eğitime başladığı tarihte Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sonucunda vermiş olduğu diplomalara denklik belgesi verilmediği ve burada okuyan öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmadığı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın 15.4.2007 tarihli başvurusu üzerine, 22.6.2007 tarihli kararla, uzaktan eğitim sonucunda verilmiş olan diplomaların denkliğinin tanındığı; Bakanlar Kurulu’nun 24.9.1993 tarih ve 93/4848 sayılı kararı ile kabul edilen Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü’nün 19. maddesinde, açık, ekstern, gıyabi eğitime ve eğitimin niteliğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bu madde hükmüyle, normal, yüz yüze eğitim sonucu alınan diplomaların eşdeğerde olduğunun amaçlandığı sonucuna ulaşıldığı; bu itibarla, yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından alınmış lisansüstü diplomaların denkliğini tespit etmekle görevli olan Yükseköğretim Kurulu tarafından, söz konusu kararın alındığı tarihe kadar tanınmayan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nce uzaktan eğitim sonucunda verilmiş olan diplomaların, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren denkliklerinin tanınmasında hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle bozulduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yüksek lisans öğrenimi dolayısıyla davacıya bir kademe verilmeyeceğine ilişkin dava konusu işlemin kurulduğu 1.2.2008 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22.6.2007 tarihli kararı hakkında verilmiş bir iptal kararı bulunmadığı gibi, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nce verilen iptal kararının da Danıştay Sekizinci Dairesi’nin 6.11.2009 günlü, E:2009/5845, K:2009/6450 sayılı kararıyla bozulduğu anlaşılmakta olup; gerek yüksek lisans öğrenimine başladığı tarihte, gerekse 2006-2007 öğretim yılında davacının mezun olduğu yüksek lisans programının denkliğinin Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilmemiş olması ve daha sonra münhasıran 2007-2008 öğretim yılından itibaren denklik belgesi verilmesini öngören Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22.6.2007 günlü işlemi hakkında verilen iptal kararının Danıştay Sekizinci Dairesi’nce bozulmuş olması karşısında, ülkemizde denkliği tanınmayan bir yüksek lisans programından mezun olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-9. maddesi uyarınca yüksek lisans mezunlarına verilen bir kademe ilerlemesinden yararlandırılması hukuken mümkün bulunmadığından, davacının bu istemle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık ve işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalının temyiz isteminin kabulüyle, Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 24.6.2008 günlü, E:2008/171, K:2008/715 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 8.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.