logo yeni

İNTİBAKTA DEĞERLENDİRİLEN SİGORTALI HİZMETLERİN HİZMET PUANINA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 2.11.2009 tarihli ve E:2008/286, K:2009/3916 sayılı Kararı.

Özeti : Öğretmen olan davacının, yargı kararı üzerine memuriyet intibakında değerlendirilen sigortalı hizmet süresinin; ilgili Yönetmelik maddesi hükmü gereğince hizmet puanı hesabında dikkate alınmasının mümkün olmadığı hakkında.

             Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...

            Karşı Taraf                   : Ordu Valiliği

            İsteğin Özeti                : Öğretmen olan davacının, daha önce sigortalı olarak çalıştığı sürenin, hizmet puanının hesabında dikkate alınması için ilsis kayıtlarında görev kaydı, hizmet süresi ve hizmet puanı bölümlerine işlenmesi yönünde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 19.10.2006 günlü işlemin iptali istemiyle açtığı davanın; davacının öğretmenlik mesleğinden önceki sigortalı hizmet süresinin memuriyet intibakında değerlendirilmeyerek derece ve kademe ilerlemesi yapılmaması yolundaki işlemin iptaline karar verildiği, yargı kararına istinaden de davacının bu hizmet süresinin öğretmenlik mesleğindeki hizmet puanı hesabında dikkate alınması için bilgisayar kayıtlarındaki görev kaydı, hizmet süresi ve hizmet puanı bölümlerine işlenmesi talebinin reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmakta ise de, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 49. maddesi hükmü uyarınca, sigortalı hizmet süresinin hizmet puanı hesabında değerlendirilmesinin mümkün olmadığının açık olması karşısında, bu hizmet süresinin, görev kaydı bölümlerine işlenmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddi yolunda Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 15.5.2007 günlü, E:2006/2385, K:2007/792 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti               : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi : Asiye Değirmenci

            Düşüncesi                    :İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı           : Ahmet Çobanoğlu

            Düşüncesi                    : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması  gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 15.5.2007 günlü,

E:2006/2385, K:2007/792 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 2.11.2009tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.