logo yeni

399’A TABİ SÖZLEŞMELİ SÜRELERİN MEMURİYETTE İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti : 399 sayılı KHK'ye tabi olarak geçen hizmet süresinin, 657 sayılı Yasa uyarınca intibakının yapılamayacağı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili     :              Av. ...

Karşı Taraf          :  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Vekili     :              .

İstemin Özeti: Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen 16.12.2011 günlü, E:2011/634; K:2011/1731 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Davalı idarede bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapan davacının, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi istemli başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali isteminden doğan uyuşmazlıkta; 399 sayılı KHK'nın 5. maddesinin ikinci fıkrasında, kamu iktisadi teşebbüslerinde 1 sayılı cetvele yapılacak atamalarda geçmiş sözleşmeli hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği açıkça düzenlenmesine karşın, 1 sayılı cetvel dışındaki görevlere yapılan atamalara ilişkin bir düzenleme bulunmamakta ise de, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendi ile 399 sayılı KHK'nın 5. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kazanılmış hakların korunmasının asıl ilke olarak kabulü ile 1 sayılı cetvel haricindeki görevlere yapılan atamalarda da sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin değerlendirilerek, personelin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinin eşitlik ve hakkaniyete uygun düşeceği, bu sebeple, davacının bu yöndeki isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırı bulunan işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolunda verilen Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünde 28.12.2001-16.07.2010     tarihleri arasında geçen hizmetlerinin, kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 10.02.2011 günlü, 1623 sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığını ileri sürdüğü parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen kararla; Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü emrinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi II sayılı cetvelde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, KPSS 2010/1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlk Defa Atanacaklar İçin Yerleştirme sonucuna göre Yükseköğretim Kurulu'na bilgisayar işletmeni olarak atanan davacının, 657 sayılı Kanun'un 74. maddesinde düzenlenen, naklen atama ve muvafakat yoluyla kurumlar arası naklen geçiş şartlarını taşımadığı, istifa ederek ayrıldığı eski kurumunda çalıştığı süreler nedeniyle intibakının yapılması istemli başvurusunun reddine ilişkin davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin C/6 bendinde; "Bu Kanunun 4’üncü ve 237’nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almıştır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı olarak istihdam edilecek personelin kadro, unvan, derece ve sayılarının Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde gösterileceği ve sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayılarının da Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceği belirtilmiş; aynı Kararnamenin 3771 sayılı Yasayla değişik 3/b maddesinde, 1 sayılı cetvele bağlı personel hakkında bu Kanun

Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı; 5. maddesinin ikinci fıkrasında ise, 1 sayılı cetvele yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü emrinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken 16.07.2010 tarihinde bu görevinden istifa ederek KPSS 2010/1 sonucuna göre Yükseköğretim Kurulu'na bilgisayar işletmeni olarak atandığı ve  19.07.2010 tarihinde bu görevine başladığı, 07.02.2011 tarihinde davalı idareye başvurarak Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünde 28.12.2001-16.07.2010 tarihleri arasında geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesini istediği, davalı idarece Devlet Personel Başkanlığı'na sorulan görüşe verilen cevap uyarınca; 399 sayılı KHK'nın 1 sayılı cetvelinde yer alan bir kadroda görev yapmamış olması, 399 sayılı KHK'ya tabi hizmetlerinin sözleşmeli statüde geçmiş olması nedeniyle, bu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle 10.02.2011 günlü, 1623 sayılı dava konusu işlemle istemin reddedildiği anlaşılmaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yukarıda yer verilen ilgili hükümlerinde, bu Kararnameye ekli 1 sayılı cetvele tabi personel hakkında 657 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanacağı ve bu cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği hususlarının yer aldığı, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin C/6 bendinde ise; sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memuriyete geçirilen personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilebilmesi için 657 sayılı Kanun'un 4. veya 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşme ile istihdam edilmiş olma şartının bulunduğu görülmüştür.

399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüde görev yapmakta iken bu görevinden ayrılarak, Yükseköğretim Kurulu'na bilgisayar işletmeni olarak açıktan atanan davacının, 657 sayılı Kanun'un 4. veya 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmamış olması ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer verilen bir göreve de atanmamış olması nedeniyle bu maddelerden yararlanma imkânı bulunmamaktadır. Davacının intibakının yapılmasını zorunlu kılan başkaca bir mevzuat hükmünün de var olmaması karşısında Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde değerlendirilmemesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İdare Mahkemesince, belirtilen gerekçe ile karar verilmesi gerekirken, eski kurumundan istifa ederek ayrılan davacının 657 sayılı Kanun'un 74. maddesi uyarınca naklen atama ve muvafakat yoluyla kurumlar arası naklen geçiş şartlarını taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; bu husus sonucu itibarıyla yerinde bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin reddiyle, Ankara 13. İdare Mahkemesi'nce verilen ve hüküm fıkrası itibariyle hukuka uygun bulunan 16.12.2011 günlü, E:2011/634; K:2011/1731 sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 04.03.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, derece ve sayılarının Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde gösterileceğinin; 3/b maddesinde, 1 sayılı cetvele tabi personel hakkında bu KHK'da belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanacağının; 5. maddesinde de, 1 sayılı cetvele yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceğinin öngörüldüğü; diğer taraftan, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 9. maddesinde, "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanun'un 22’nci maddesi uyarınca 657 sayılı Kanun'a tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dâhil) geçen hizmet süreleri, aynı Kanun'un ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı KHK hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir..." hükmüne yer verildiği; anılan hükümlerden, KİT'lerde 1 sayılı cetvele yapılacak atamalarda geçmiş hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği net olarak anlaşılmakta ve 1 sayılı cetvel dışındaki görevlere yapılan atamalara ilişkin bir düzenleme bulunmamakta ise de, bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, kazanılmış hakların korunmasının asıl ilke olarak benimsendiği görüldüğünden, 1 sayılı cetvel haricindeki görevlere yapılan atamalarda da sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin değerlendirilerek, personelin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı; bu durumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşmeli statüde görev yapan ve daha sonra davalı idareye bilgisayar işletmeni olarak atanan davacının, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde değerlendirilmesi gerekeceğinden, bu isteminin reddi yolunda kurulan işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı, bu sebeple Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.