logo yeni

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ HİZMET SINIFI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti : Davacının bitirdiği okula, 657 sayılı Kanun’un 36/A-5 maddesinde sınırlı bir şekilde belirlenen yükseköğrenim programları arasında yer verilmediği gibi anılan okulun, sözü edilen fıkra kapsamına alınmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı da bulunmadığından bu fıkra hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı hakkında.

Danıştay 2.Dairesinin 11.06.2015 tarihli ve Esas: 2012/12504, Karar: 2015/6441 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Gaziantep Valiliği Diğer Davalı : Şahinbey Kaymakamlığı

Karşı Taraf          :              ...

Vekili     :              Av. ...

İsteğin Özeti : Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen  23.05.2012  günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi :        Mahkeme kararının bozulması  gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi ABD mezunu olup Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen olarak görev yapan davacı, sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-5 maddesi uyarınca memuriyete giriş derecesine bir derece eklenmek suretiyle intibakının düzeltilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 27.12.2010 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nin 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanun’un 36/A-5 maddesinde yer alan "benzeri sağlık bilimleri lisansiyerlerinin" kimler olduğunu belirlemeye yetkili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca; davacının bitirmiş olduğu bölüm itibariyle "sağlık bilimleri lisansiyeri" sayıldığı anlaşıldığından tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde; "Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dâhil) Biyolog ünvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar" hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddenin (G) fıkrasında ise, bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetlerin; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunacağı hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Dayı Ahmet Ağa İlköğretim Okulunda Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev yapan davacının Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalından mezun olmasından dolayı sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığından bahisle 657 sayılı Yasanın 36/A-5 maddesi uyarınca memuriyete giriş derece ve kademesine bir derece eklenmesi yolundaki talebinin reddi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, sağlık alanında dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenim görmediği, bu nedenle de sağlık bilimleri lisansiyeri olmadığı açık olan davacının bitirdiği okula anılan maddede sınırlı bir biçimde belirlenen yükseköğrenim programları arasında yer verilmediği gibi, söz konusu okulun sözü edilen fıkra kapsamına alınmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu Kararı da bulunmadığından, Yükseköğretim Kurulu görüşüne dayalı olarak, anılan fıkra hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı kuşkusuzdur.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 23.05.2012 günlü, E:2011/193, K:2012/737 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11.06.2015 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.