logo yeni

MEMURİYETE GEÇEN UZMAN ERBAŞIN DERECE İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti : 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi uzman çavuş olarak görev yapmakta iken bu görevinden ayrıldıktan sonra açıktan şoför kadrosuna atanan davacının, 657 sayılı Kanun’un 71. maddesi uyarınca fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 26.05.2015 tarihli ve Esas: 2012/10130, Karar: 2015/5800 sayılı kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı):Devlet Personel Başkanlığı Karşı Taraf : ...

İsteğin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen  12.04.2012 günlü, E:2011/1242, K:2012/554 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi :

Düşüncesi : Mahkeme  kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay ikinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle sözleşmesini feshedip görevinden ayrıldıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında 5. derecenin 3. kademesindeki şoför kadrosuna açıktan atanan davacının, halen bulunduğu derecede, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi, kademe ve derece ilerlemesi yapılmaması yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 12.04.2012 günlü, E:2011/1242, K:2012/554 sayılı kararıyla; davalı idarece 657 sayılı Yasa'nın 71. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca dava konusu işlem tesis edilmiş ise de, bu hükmün ancak, 657 sayılı yasaya tabi olarak sayılan sınıflardan birinde göreve başlayan ve sonra başka bir sınıfa geçerek memuriyete devam eden kişilerin terfii durumlarını saptamakta olduğu; davacının ise daha önce 657 sayılı Yasaya tabi olmayıp, uzman erbaş olarak 01.02.2008 tarihine kadar görev yaptıktan sonra bu tarihte görevden ayrıldığı ve 657 sayılı Yasaya tabi olan davalı kuruma 07.07.2008 tarihinde açıktan atandığı, bu nedenle sınıflar arası değişiklikten söz edilemeyeceği, kademe ilerlemesi yaptırılmaması yolunda anılan 71. maddenin son fıkrası hükmünün davacıya uygulanmasına olanak bulunmadığı gibi, 3269 sayılı Kanun'un 5/b maddesinin "uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 02.02.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir" hükmü karşısında da davacının 5. derecenin 3. kademesinde fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71. maddesinin son fıkrasında; "Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almış; Aynı Kanunu’nun 74. maddesinin son fıkrasında ise, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanun’a tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36’ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların, ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine, bu dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre memuriyette iken sınıf değiştirenlerin ya da 657 sayılı Yasa kapsamındaki bir göreve, başka kanunlara tabi bir görevden atananların, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinde belirlenen giriş derecesinden daha yüksek bir dereceyle göreve başlamış olmaları halinde, iki giriş derecesi arasındaki farka tekabül eden süre kadar terfisinin bekletilmesi gereklidir.

Dosyanın incelenmesinden, 01.02.1994 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak göreve başlayan ve 01.02.2008 tarihinde kendi isteğiyle sözleşmesini feshedip görevinden ayrıldıktan sonra 07.07.2008 tarihinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında bulunan 5. derecenin 3. kademesindeki şoför kadrosuna açıktan atanan davacının, bulunduğu derece ve kademede bekletilerek ilerleme yapılmaması üzerine 02.03.2011 tarihli dilekçe ile intibakının yapılması yolundaki başvurusunun, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinde öğrenim durumu itibariyle tespit edilen giriş derece ve kademenin üzerinde bir derece ve kademe ile uzman erbaşlık görevine başlatılmış olması nedeniyle daha sonra atanmış olduğu şoför kadrosundaki ilerleme süresinin, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesi gerektiği gerekçesiyle 08.04.2011 gün ve 4821 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olarak uzman çavuşluk görevine, 657 sayılı Kanunun 36. maddesinde öğrenim durumuna göre belirlenen başlangıç derecesinden, daha üst derece ve kademeden başlamış olan davacının, görevini sürdürdüğü kurumdaki emsallerine göre daha üst bir derece ve kademede bulunması nedeniyle, yukarıda yer verilen düzenlemelerin amacı göz önüne alındığında, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerinin gereği olarak bulunduğu derecede, fazladan kazanılan derece ve kademeye tekabül eden süre kadar bekletilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, bu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Ankara 11. İdare Mahkemesi'nce verilen 12.04.2012 günlü, E:2011/1242, K:2012/554 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 26.05.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

AZLIK OYU

İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.