logo yeni

MEMURİYETTEN ÖNCE ÜSTÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti : Lise mezunu olarak girdiği KPSS sınavı sonucunda memuriyete atandığı tarihten önce yükseköğrenimi tamamlamış bulunan davacının, 657 sayılı Kanun’un 36/A- 12(d) maddesi uyarınca, memuriyette iken üst öğrenimi bitirmediğinden, intibakının yapılmasına olanak bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 11.06.2015 tarihli ve Esas: 2012/5662, Karar: 2015/6443 sayılı kararı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Vekili :        Hukuk Müşaviri       ...

Karşı Taraf : ...

Vekili  :        Av. ...

İsteğin Özeti : Kocaeli 2.   İdare  Mahkemesi'nce verilen 30.11.2011 günlü, E:2009/1595, K:2011/1317 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Asiye Değirmenci Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Kocaeli-Dilovası İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-A/12(d) maddesi uyarınca intibakının yapılması talebinin reddine ilişkin 20.03.2009 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nin 30.11.2011 günlü, E:2009/1595, K:2011/1317 sayılı kararıyla; ilgili mevzuatta memuriyetten önce bitirilen üst öğrenimin memuriyete girdikten sonra intibaktan sayılmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması ve davacının da üniversite mezunu olduğunun sabit olması karşısında, yapılan başvuru üzerine intibakının üniversite mezunu olarak yeniden belirlenmesi gerekmekte iken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürerek İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36-A/12(d) maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87’nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyasının incelenmesinden, davacının lise mezunu olarak 2006 yılında yapılan KPSS sınavına girdiği ve bu sınava göre 20.08.2008 tarihinde davalı idareye memur olarak yerleştirildiği, bu arada 15.06.2007 tarihinde Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğu ve bu mezuniyeti nedeniyle intibakının yapılması istemine yönelik 17.02.2009 günlü başvurusunun, davaya konu 20.03.2009 günlü işlemle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Hukuk düzenimizde ve yerleşik yargı içtihatlarında, memurluk statüsünün atama onayı ile başladığı kabul edilmektedir. Buna göre, atandığı tarihte yükseköğrenimi tamamlamamış bulunan davacının, 657 sayılı Yasa'nın yukarıda metnine yer verilen 36-A/12(d) maddesinin aradığı biçimde memuriyette iken üst öğrenimi bitirmediği anlaşıldığından, anılan hükümden yararlanarak intibakının yapılmasına olanak bulunmamakta olup, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 30.11.2011 günlü, E:2009/1595, K:2011/1317 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen on beş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 11.06.2015 tarihinde, oyçokluğuyla karar verildi.

AZLIK OYU

İdare Mahkemesince verilen karar hukuk ve usule uygun bulunduğundan anılan kararın onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.