logo yeni

BİTİRİLEN ÜST ÖĞRENİMİN MEMURUN GÖREVİYLE İLGİLİ OLMASI HALİNDE İNTİBAK

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 5.7.2010 tarihli ve E:2008/1220, K:2010/5076 sayılı Kararı 

Özeti : Yeni bitirilen üst öğrenimin, memurların bulundukları görevle ilgili olması gerektiği; bitirilen üst öğrenime uygun bir kadroda görev almadıkça, intibaklarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-12-d maddesi uyarınca yapılamayacağı hakkında.

             Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı)     : Maliye Bakanlığı

            Diğer Davalı     : Ordu Valiliği

            Karşı Taraf        : …

            İsteğin Özeti    : Ordu İdare Mahkemesi'nin 27.11.2007 günlü, E:2007/847, K:2007/1642 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

            Cevabın Özeti   : Cevap verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi: Vecdi Karanfil

            Düşüncesi        : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

            Danıştay Savcısı: Mehmet Akkaya

            Düşüncesi        : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, idare Mahkemesi kararının, davacının üst öğrenim intibakının yapılması isteminin reddine ilişkin işlemin iptali ile parasal hakların ödenmesiyle ilgili kısmının dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

            Davanın faize ilişkin kısmına gelince;

            Yargısal içtihatlara göre işlem tarihinden itibaren hesaplanacak maddi zarara dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerektiğinden, yasal faizinin başvuru tarihi itibariyle işletilmesinde isabet görülmemiştir.

            Belirtilen nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının işlemin iptali ile parasal hakların ödenmesine ilişkin kısmının onanmasının, faize ilişkin kısmının bozumasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

            Dava; Ordu Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü'nde muhakemat şefi olarak görev yapan davacının, Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Programını bitirerek önlisans diploması alması üzerine, üst öğrenim intibakının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 19.6.2007 tarihli işlemin iptali ve yoksun kaldığı maddi zararın tazminine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

            Ordu İdare Mahkemesi'nin 27.11.2007 günlü, E:2007/847, K:2007/1642 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasa'nın 36/A-12-d. maddesinde, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak yeni bir öğrenimi bitirenlerin intibak işleminin yapılabilmesi için bu öğrenimin önceki öğrenim düzeyine göre "üst öğrenim" niteliğinde olmasının gerekli görüldüğü; lise dengi okul mezunu olarak memuriyete başlayan ve memuriyette iken 2 yıl süreli Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Programı'nı bitirerek önlisans diploması alan davacının bitirdiği 2 yıllık yüksek okulun, halen bulunduğu öğrenim düzeyine göre üst öğrenim niteliğinde olduğunun açık olması ve yukarıda anılan Yasa hükmü uyarınca üst öğrenim intibakının yapılabilmesi için başkaca bir koşulun aranmaması karşısında, kanunun amacına aykırı olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu kararı ile diplomaya konulan ibareye dayanılarak davacının üst öğrenim intibakının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş; işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

            Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

            657 sayılı Yasa'nın 36/A-12-d. maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir.

            Yeni bitirilen üst öğrenimin memurların bulundukları görevle ilgili olması gerektiği, aksi halde bitirilen üst öğrenime uygun bir kadroda görev almadıkça bunların intibaklarının yapılamayacağı Dairemizin yerleşik içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

            Davacının Ordu Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü'nde genel idare hizmetleri sınıfında muhakemat şefi olarak görev yaptığı; 5.6.2006 tarihinde Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü'nün 2 yıl süreli İlahiyat Programı'nı bitirerek önlisans diploması almaya hak kazandığı; söz konusu önlisans diplomasında, "Diyanet İşleri Teşkilatında veya Din Hizmetleri Sınıfında çalışanlar için geçerlidir. Başka amaçla kullanılamaz." açıklamasına yer verildiği anlaşılmakta olup; davacının yeni bitirdiği 2 yıllık İlahiyat Programı, bulunduğu memurluk görevi ve genel idare hizmetleri sınıfı ile ilgili bir üst öğrenim olmadığından ve son öğrenim durumuna uygun bir kadroda görev almadıkça bu yeni öğrenim durumuna göre intibakı yapılamayacağından, davacının intibakının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların davalı idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Ordu İdare Mahkemesi'nce verilen 27.11.2007 günlü, E:2007/847, K:2007/1642 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 5.7.2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

            İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle, İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği oyu ile karara karşıyım.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.