logo yeni

BELEDİYELERİN, DOLU VE BOŞ KADROLARINI İPTAL YETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 24.12.2010 tarihli ve E: 2009/5668, K: 2010/7598 sayılı Kararı.

Özeti : 22.2.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "Kadro Değişikliği" başlıklı 11. maddesinde yer verilen hükümle belediyelere, ancak "boş" memur kadrolarını iptal edebilme yetkisinin tanındığı; "dolu" kadrolarda ise yalnızca derece değişikliği yapabilme yetkisi tanındığı hakkında.

                Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası

                Vekilleri               : Av. …, Av. …

                Karşı Taraf          : Mamak Belediye Başkanlığı

                Vekili                    : Av. …

                İsteğin Özeti      : Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 27.3.2009 günlü, E:2008/912, K:2009/591 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

                Cevabın Özeti   : İstemin reddi gerektiği yolundadır

                Danıştay Tetkik Hakimi  : Nurettin Yunus Uysal

                Düşüncesi                          : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

                Danıştay Savcısı                : Aylin Bayram

                Düşüncesi                          : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

                Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

                Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

                Dava, Mamak Belediye Meclisi'nin 6.6.2008 günlü, 355 sayılı kararının, kararda belirtilen bekçi kadrolarının hizmetli kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

                Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 27.3.2009 günlü, E:2008/912, K:2009/591 sayılı kararıyla; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, bu bağlamda belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıdaki personel istihdamının sağlanması amacıyla Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin çıkarıldığı; belediyelerce Yönetmeliğin ekinde yer alan kadro cetvellerinden dolu kadro değişikliğinde (III) sayılı cetvelin kullanılacağı ve ihtiyaç duyulan kadro değişikliklerinin belediye meclis kararı ile yapılacağı dikkate alındığında; davalı belediyenin, ihtiyaç olmayan bekçi kadrosunun, ihtiyaç bulunan yardımcı hizmetler sınıfı kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin dava konusu meclis kararında Yönetmeliğe aykırılık bulunmadığı gibi, dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından da hukuka uygun olduğu gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

                Davacı, Belediye Meclisince dolu kadroların iptal edilerek bu kadrolarda görev yapan personelin kadro ve unvanlarının değiştirilmesinin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

                22.2.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "Kadro Değişikliği" başlıklı 11. maddesinde; boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliğinin meclis kararı ile yapılacağı, boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvelin, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetvelin eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulacağı hükme bağlanmıştır.

                Bu hükümle belediyelere, ancak boş memur kadrolarını iptal edebilme yetkisi tanınmış olup, dolu kadrolarda ise yalnız derece değişikliği yapabilme yetkisi tanınmıştır.

                Dava dosyasının incelenmesinden, Mamak Belediye Meclisi'nin 6.6.2008 günlü, 355 sayılı kararıyla, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan 38 adet bekçiye ait dolu kadronun, ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle hizmetli kadrosu ile değiştirilmesine yönelik işlem tesis edildiği anlaşılmış olup, yukarda yer verilen Yönetmeliğin 11. maddesinde; belediye meclisine sadece boş memur kadrolarını iptal edebilme yetkisi tanınmış olduğundan, dolu bekçi kadroların iptal edilerek hizmetli kadrosuna dönüştürülmesi işleminde mevzuata ve hukuka uyarlık, davanın reddine dair kararda ise hukuki isabet görülmemiştir.

                Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 6. İdare Mahkemesi'nce verilen 27.3.2009 günlü, E:2008/912, K:2009/591 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 24.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.