logo yeni

ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARIN BELİRLENMESİ

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti : Anadolu liseleri öğretmenlerinin kendi aralarında hizmet puanı üstünlüğüne göre norm kadro ile ilişkilendirilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 25.06.2014 tarihli ve Esas No : 2012/12855 Karar No : 2014/6512 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili    :              Av. ...

Karşı Taraf : 1- Milli Eğitim Bakanlığı Vekili         :              Hukuk Müşaviri ...

2- Ankara Valiliği

İsteğin Özeti : Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.09.2012 günlü, E:2011/1430, K:2012/2079 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Davalı Milli Eğitim Bakanlığı

Cevabının Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Davalı Ankara Valiliği

Cevabının Özeti           : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Asiye Değirmenci

Düşüncesi                    :        Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Biyoloji Öğretmen olan davacı, görev yaptığı Ankara-Çankaya İlçesi, Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesinde, norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin işleme yaptığı itirazın reddine dair 13.06.2011 günlü işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 21.09.2012 günlü, E:2011/1430, K:2012/2079 sayılı kararıyla; her ne kadar, 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin "Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamalarına ilişkin usul ve esasları kapsar." şeklindeki "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin; Danıştay İkinci Dairesi'nin 12.07.2011 tarih ve E:2010/1488 sayılı kararıyla yürütülmesi durdurulmuş ise de, bakılmakta olan davanın, Ankara/Çankaya Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi'nde Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin işleme kaşı açıldığı, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin genel lise (düz lise) bölümünün kapatılması sebebiyle bu okulda görev yapan Biyoloji öğretmenlerinin sınavsız olarak Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi'ne atanmasına ilişkin işlemlerin dava konusu edilmediği, bu sebeple söz konusu işlemlerin hukuki denetiminin, işbu davada yapılmasına olanak bulunmadığı, öte yandan, bu kararın, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin genel lise (düz lise) bölümünün kapatılması sebebiyle bu okulda görev yapan Biyoloji öğretmenlerinin sınavsız olarak Cumhuriyet Anadolu Öğretmen Lisesi'ne atanmasına ilişkin işlemleri kendiliğinden hükümsüz hale getirmeyeceği, sadece ilgili yönetmelik maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin olduğu, bu sebeple hizmet puanı ve görev yaptığı okulun norm kadrosu uyarınca davacının norm kadro fazlası olarak belirlenmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek bozulmasını istemektedir.

19.12.2010 günlü, 27790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2. maddesinin, Danıştay İkinci Dairesi'nin 12.07.2011 günlü, E:2011/1488 sayılı kararıyla; "Öğrencilere bir yabancı dil öğretmek, yurt içinde ve yurt dışında yabancı dilden faydalanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmek, öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve öğrencileri özel yöntemle seçilen Anadolu liselerinde görev yapacak öğretmenlerin de, emsalleri içinde temayüz etmiş olanlar arasından seçilmesi gerektiği tabii olup, öğrencileri aynı yöntemle seçilen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile Anadolu liseleri arasında öğretmen atamaları yönünden ayrıma gidilerek dava konusu Yönetmelikte her türdeki Anadolu lisesi öğretmenlerine yer verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre yargı kararıyla yürütülmesi durdurulan Anadolu liseleri öğretmenlerinin seçme sınavının kaldırılması sonucunu doğuran anılan Yönetmelik maddesine dayalı olarak Norm Kadro Modülündeki Norm Bilgileri ekranının birleştirilerek tek sütuna dönüştürülmesi ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde aynı alan derslerinin birlikte değerlendirilmesi yolundaki Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan ''Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine'' başlıklı yazıda yer alan "Anadolu Lisesi öğretmenleri seçme sınavının kaldırılması ve buna bağlı olarak sadece Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liselerinin öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin (beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alanlarının) öğretmenlerinin seçimine ilişkin sınav yapılacağından, Norm Kadro Modülündeki Norm Bilgileri ekranı birleştirilerek tek sütuna dönüştürülmüştür." şeklindeki 2. maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2011 günlü, 23018 sayılı ''Norm Kadro Uygulaması'' konulu genel yazılarının da hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu durumda, Anadolu liseleri öğretmenlerinin kendi aralarında hizmet puanı üstünlüğüne göre norm kadro ile ilişkilendirilmesi gerekeceği açık olup, genel lise iken anadolu lisesine dönüştürülen anılan okulun Biyoloji dersleri birlikte değerlendirilerek ilgili branşta görev yapan tüm öğretmenler arasında norm kadronun belirlenmesi suretiyle, sınavla Anadolu Lisesine atanan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuku uyarlık, aksi yöndeki mahkeme kararında ise yasal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce verilen 21.09.2012 günlü, E:2011/1430, K:2012/2079 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 34,80 TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 25.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.