logo yeni

SÖZLEŞMELİ SUBAYLIKTA GEÇEN SÜRELERİN MEMURİYETTE İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Kadro, Hizmet ve İntibak

Özeti : Dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinde, 657 sayılı Kanun kapsamında Devlet memurluğuna atananların, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında geçirdiği hizmet sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, davacının bu yöndeki talebinin reddine dair işlemde hukuka aykırılık görülmediği hakkında.

Danıştay 5. Dairesinin 12/02/2014 tarih ve Esas No : 2011/6411, Karar No : 2014/985 sayılı Kararı.

KARAR

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

İsteğin Özeti : Sakarya İli, Karapürçek Tapu Sicil Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi olarak geçirdiği hizmet süresinin kazanılmış hak aylık derecesi yönünden değerlendirilmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 24.11.2010 gün ve 30807 sayılı işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açtığı davada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarının gösterildiği 36. maddesinin C bendinde, bu bentte sayılan hizmet sınıflarına atanan devlet memurlarından, memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin buralarda geçen hizmet sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesindeki değerlendirilme esaslarının belirlendiği, 6. alt bendinde, "Bu Kanun'un 4 üncü ve 237'nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne yer verildiği; anılan yasal düzenleme uyarınca 657 sayılı Kanun'un 4. maddesi ve 237. maddesinin (e) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlardan memuriyete geçenlerin sözleşmeli statüde geçirdikleri hizmet sürelerinin değerlendirilmesi öngörülmekte iken, 4678 sayılı Yasa kapsamında sözleşmeli statüde çalışanlardan 657 sayılı Yasa kapsamında memuriyete geçenler için bu yönde herhangi bir düzenleme bulunmadığı; uyuşmazlıkta, davacının İstanbul İl Jandarma Komutanlığında 4678 sayılı Yasa kapsamında sözleşmeli astsubay olarak 01.03.2004-29.08.2007 tarihleri arasında 3 yıl 5 ay 28 gün süreyle görev yaptığı, sözleşmesini yenilememek suretiyle görevinden ayrıldıktan sonra KPSS-2007/5 sonuçlarına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yerleştirildiği ve 13.09.2007 tarihinde Sakarya İli, Karapürçek Tapu Sicil Müdürlüğünde 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsünde göreve başladığı; bu durumda, kamu kurumlarında sözleşmeli statüde veya sürekli işçi statüsünde çalışmakta iken memuriyete geçenlerin bu sürelerinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinde, 657 sayılı Kanun kapsamında Devlet memurluğuna atananların 4678 sayılı Yasa kapsamında geçirdiği hizmet sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığı anlaşıldığından, davacının bu yöndeki talebinin reddine dair 24.11.2010 tarih ve 30807 sayılı dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; öte yandan, dava konusu işlem hukuka uygun bulunduğundan, bu işlem nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen parasal hakların tazmin talebinin de yerinde görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolunda Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 18/04/2011 günlü, E:2010/1241, K:2011/413 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Yamak

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'unun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 18/04/2011 günlü, E:2010/1241, K:2011/413 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 12/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.