logo yeni

RADYOAKTİF IŞINLARA MARUZ KALACAKLARA VERİLECEK İZİN

Aktif . Yayınlanma İzin

GÜNDE ORTALAMA 3 ADET DİŞ FİLMİ ÇEKEREK ÇALIŞAN VE BU NEDENLE SAĞLIK İZNİ VERİLMESİNİ GEREKTİRECEK ORANDA RADYOAKTİF IŞINLARA MARUZ KALMAYAN VE AYRICA İYONİZON IŞINLARLA ÇALIŞTIĞI ANLAŞILAN DAVACIYA 657 SAYILI YASANIN 103.MADDESİNE GÖRE YILLIK İZNİNE İLAVETEN BİR AYLIK SAĞLIK İZNİ VERİLMEMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.

KARAR METNİ

Sivas PTT Başmüdürlüğünde Diş Tabibi olarak görev yapan davacı, 657 sayılı Kanunun 103. maddesi uyarınca sağlık izninden yararlandırılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Sivas İdare Mahkemesinin 26.5.1994 günlü, 1994/627 sayılı kararıyla; davalı idarenin süre itirazının yerinde görülmediği, 657 sayılı Kanunun 103. maddesinin son fıkrasında; hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlere ilaveten bir aylık sağlık izni verileceği belirtilmiş, 3153 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca çıkarılan Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Nizamnamenin 24. maddesinde de, "Bu gibi müesseselerde her röntgen mütehassısının röntgen ve radyum ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir" hükmüne yer verildiği, mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ilgilinin sağlık izninden yararlanabilmesi için idarenin işleme gerekçe olarak gösterdiği gibi günde 5 saat bilfiil radyasyona maruz kalmak şeklinde bir süre sınırlaması getirilmediği, sadece hizmet sırasında röntgen ile iştigal etmesi veya radyoaktif ışınlara maruz kalması gerekeceği sonucuna varıldığı, dosyanın incelenmesinden davacının diş röntgen cihazı kullandığı ve günde ortalama üç adet röntgen filmi çektiği bu durumda diş hekimi olan davacının mesleği itibariyle fiilen radyasyona maruz kaldığı, radyoaktif ışınlara sebebiyet veren cihazlarda çalıştığı anlaşıldığından dava konusu işlemin sağlık izninden yararlandırılmamasına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Kanunun "yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesinin üçüncü fıkrasında "Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir ay sağlık izni verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 27.4.1939 tarihli "Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında ki Tüzük"ün 21. maddesinde röntgen ve radyum ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamayacağı, 19. maddesinde, diş muayenehanelerinde diş resmi almağa mahsus filmlerin bizzat hasta tarafından tutulacağı, 23. maddesinde de Röntgen ve Radyum laboratuarlarında çalışan bütün mütehassıs ve müstahdemlerin senede iki defa muayene edilerek küreyuatlarını saydırmaya ve elvesair açık yerlerinin cildini muayene ettirmeye mecbur oldukları, 24. maddesinde ise, bu gibi müesseselerde, her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyum ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapmasının mecburi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Dairemizin 6.3.1996 günlü, E:1995/4317 sayılı ara kararına verilen cevabının incelenmesinden, diş hekimlerinin radyoaktif ışınlar (AlfaBetaGama) ile çalışmayıp, iyonizan ışın olan X ışınları (röntgen ışını) ile film çektikleri, diğer yandan diş hekimlerinin radyasyondan korunmak için herhangi bir önlem alınmasa bile, maksimum dozu aşmadan yılda 5.000 adet diş filmi çekebileceği anlaşılmıştır.

Bu durumda röntgenle ortalama günde 3 adet diş filmi çekerek çalışan ve bu nedenle sağlık izni verilmesini gerektirecek oranda radyoaktif ışınlara maruz kalmayan ve ayrıca iyonizan ışınlarla çalıştığı anlaşılan davacıya, 657 sayılı Yasanın 103. maddesine göre yıllık iznine ilaveten bir aylık sağlık izni verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmayıp, bu yoldaki işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Sivas İdare Mahkemesinin 26.5.1994 günlü, 1994/627 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, karar verildi. (MT/NÇ)

(DANDER; SAYI:93)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.