logo yeni

ÖZEL SEKTÖRDE GEÇEN SÜRELERİN YILLIK İZİN SÜRESİ HESABINA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma İzin

ÖZEL ŞAHSA AİT BİR FABRİKADA İŞÇİ STATÜSÜNDE GEÇEN HİZMET SÜRESİ İLGİLİ MEMURUN EMEKLİ İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE, YILLIK İZİN SÜRESİNİN TAKİBİNDE DİKKATE ALINMAYACAĞI HK.

KARAR METNİ

Dava, davalı idarede memur olarak görev yapan davacının toplam oniki yıl hizmeti bulunduğundan bahisle yıllık izin hakkının otuz gün olması gerektiği yolunda yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 8.İdare Mahkemesinin 24.11.1993 günlü, 1993/1523 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 102.maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için otuz gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." kuralına yer verildiği, bu yasal duruma göre, Devlet memurlarının yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınacak hizmet sürelerinin tesbitinde, 657 sayılı Yasaya tabi kurumlarda geçen hizmet sürelerinin, bu Yasaya tabi olmayan bir kurumda geçmekle birlikte, bu Yasanın ek ve geçici maddeleriyle getirilen intibak hükümleri ile 657 sayılı Yasaya tabi kurumlarda geçmiş gibi kabul edilen hizmet sürelerinin dikkate alınacağının açık olduğu, dosyanın incelenmesinden, davacının 1.7.198027.7.1985 tarihleri arasında bir ekmek fabrikasında işçi statüsünde çalıştığı, 26.10.1986 tarihinden sonra da, davalı idarede, dava takip memuru olarak çalışmaya başladığı, 9.12.1992 günlü dilekçesi ile, ekmek fabrikasında işçi statüsünde geçirdiği sürelerinin de memuriyette geçmiş sayılması halinde toplam oniki yıl hizmeti bulunduğundan bahisle, yıllık izin süresinin otuz gün olarak belirlenmesi istemiyle idareye yaptığı başvurunun, dava konusu işlemle davacının bu hizmetinin bir kamu kuruluşunda geçmediği için reddedildiğinin anlaşıldığı, bu duruma göre, davacının 1.7.1980 27.7.1985 tarihleri arasında işçi statüsünde çalıştığı, Taksim Ekmek Fabrikasının özel bir şahsa ait olduğunun da tesbit edildiği, iptali istenen işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, intibakta değerlendirilen geçmiş hizmet süresinin, izin süresinin hesaplanmasında dikkate alınmasının yasa koyucunun amacına uygun düşeceğini, idarenin gerekçesini oluşturan Başbakanlığın 3.3.1980 tarih ve 1980/22 sayılı genelgesinin yürürlükten kaldırıldığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 24.11.1993 günlü, 1993/1523 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar verildi. (MT/NÇ)

(DANDER; SAYI:99)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.