logo yeni

RADYOAKTİF IŞINLARA MARUZ KALAN DİŞ HEKİMLERİNE VERİLECEK İZİN

Aktif . Yayınlanma İzin

RÖNTGENLE SÜREKLİ OLARAK GÜNDE BEŞ SAAT ÇALIŞMAYAN VE KENDİLERİNE SAĞLIK İZNİ VERİLMESİNİ GEREKTİRECEK BİÇİMDE RADYOAKTİF IŞINLARA MARUZ KALMAYAN DİŞ HEKİMLERİNE, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 103. MADDESİ UYARINCA SAĞLIK İZNİ VERİLEMEYECEĞİ HK.

KARAR METNİ

Boğaziçi Üniversitesi Mediko Sosyal Diş Kliniğinde diş hekimi olarak görev yapan davacı, röntgen aygıtı kullandığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103.maddesi uyarınca yıllık iznine ilaveten sağlık izni verilmesi ya da her gün mesaisinden bir saat indirilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103. maddesinde hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verileceğinin hükme bağlandığı, belirtilen hükümle idareye tanınmış bir takdir yetkisi bulunmadığı gibi, sadece labaratuvarda çalışanların yararlanacağı yönünde de bir hükme yer verilmediği, diş hekimi olan davacının mesleği itibariyle fiilen radyasyona maruz kaldığı, bilirkişi raporunda "sağlık izninden yararlanması için radyoaktif ışınlarla bilfiil çalışmış, çalışmanın radyasyon ile ilgili labaratuvarlarda geçmesi gerektiği, diş hekimlerinin radyoaktif ışınlar (AlfaBetaGama) ile çalışmayıp, iyonizan ışın olan (X) ışınları (röntgen ışınları) ile film çektikleri, diş kliniklerinde devamlı olarak radyasyon ile 5 saat çalışmadığı, arasıra şuaya maruz kalan kardiyolog, nisaiye mütehassısı, ortopedi mütehassısı gibi doktorlarında fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaması kararının alındığı, adı geçen uzmanların yaptıkları radyoskopik ve radyografik muayeneler esnasında zorunlu olarak hastaya yakın mesafede çalıştıkları, diş hekimlerinden çok fazla radyasyona maruz kaldıkları" şeklinde görüş belirtildiği, davacı tarafından röntgen aygıtında radyoaktif ışınlarla bilfiil çalışıldığı ve TAE'den izin alındığı iddialarıyla bilirkişi raporuna itiraz edilmişse de, dosyada mevcut bilgilerl karar vermeye yeterli bulunduğundan yeniden bilirkişi incelenmesine gerek görülmediği, davacının az oranda da olsa radyoaktif ışınlara sebebiyet veren cihazlarda çalıştığı ve radyasyona maruz kaldığı anlaşıldığından sağlık izninden yararlanması gerektiği, fiili hizmet süresi zammından yararlandırabilme koşulları aranmak suretiyle aksine tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, kanunların yalnız lafzı ile değil ruhu ile de yorumlanması gerektiğini, bilirkişi raporundaki tespitlerin gözardı edilerek karar verildiğini, konu ile ilgili tüzük gereği sağlık izninden yararlanabilmek için hizmetin radyum ve benzeri ışınlar ile çalışan labaratuvarlarda geçmesi ve ilgilinin beş saat çalışması icap ettiğini, ayrıca filmlerin diş hekimi tarafından değil doğrudan hasta tarafından tutularak çekildiğinden diş hekiminin röntgen ışınına maruz kalmadığını öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık İzinlerin Kullanılışı" başlıklı 103.maddesinin üçüncü fıkrasında "hizmetlerin sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 27.4.1939 tarihli "Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi Kurumları Hakkındaki Tüzük"ün 21.maddesinde röntgen ve radyum ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamayacağı hükme bağlanmış; 19.maddesinde ise, diş muayenehanelerinde diş resmini almağa mahsus filmlerin bizzat hasta tarafından tutulacağı belirtilmiştir.

Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporda diş hekimlerinin radyoaktif ışınlar (AlfaBataGama) ile çalışmayıp, iyonizan ışın olan X ışınları (Röntgen ışını) ile film çektikleri, davacının görev yaptığı diş kliniğinin yıllık çalışma yükünün 538/677 film arasında olup tatiller çıktıktan sonra 240 çalışma günü esas alındığında günlük ortalama röntgen filmi çekim sayısının 2.44 olduğu, bu miktarın çok düşük olup lradyasyonla ilgili işlerde çalışan kişiler için internasyonel ve TAEK'in kabul ettiği doz seviyesinin altında olduğu, diş kliniklerinin röntgen, radyum ve benzeri ışınlar ile çalışan labaratuvarlar olmadığı ve kişinin devamlı olarak radyasyon ile 5 saat çalışmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda, röntgenle daimi olarak günde beş saat çalışmayan ve bilirkişi raporunda belirtildiği üzere kendisine sağlık izni verilmesini gerektirecek biçimde radyoaktif ışınlara maruz kalmayan davacıya, 657 sayılı Yasanın 103.maddesine göre yıllık iznine ilaveten bir aylık sağlık izni verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmayıp, bu yoldaki işlemin iptaline ilişkin idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 24.2.1993 günlü, 1993/298 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

AZLIK OYU:

Davacı, diş kliniğinde diş hekimi olarak görev yapmakta olup röntgen ışınlarıyla çalıştığını ileri sürerek sağlık izin isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali isteğiyle dava açmış idare mahkemesince az da olsa radyasyona maruz kaldığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir.

Radyoloji, radyum ve Elektrikli Tedavi Kurumları Hakkındaki Tüzük'ün 21.maddesinde, röntgen ve radyum ile daimi olarak günde 5 saatten fazla çalışılamayacağı belirtilmek suretiyle röntgen ışınları radyoaktif ışın kabul edildiğine göre çoğunluk kararı gerekçesinin dayanağı olan bilirkişi raporundaki AlfaBetaGama ışınlarının radyoaktif, röntgen ışınlarının ise iyonizan ışın olduğu ve radyoaktif kapsama girmediği yönündeki gerekçe de tüzük hükümlerine uyarlık yoksa da olayda davacının klinikte çalıştığı ve doğrudan daimi olarak röntgende çalışmadığı dosyanının incelenmesinden anlaşıldığından mahkeme kararının bu gerekçeyle bozulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına gerekçe yönünden katılmıyorum.

(DANDER; SAYI:89)

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.