logo yeni

YILLIK İZİNDEKİ MEMURUN GÖREVE ÇAĞRILMASI

Aktif . Yayınlanma İzin

YILLIK İZNİNİ KULLANDIĞI SIRADA GÖREVE DAVET EDİLEN DAVACININ BU ÇAĞRIYA UYMAMASI HALİNDE GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILACAĞI HK.

KARAR METNİ

Devlet Hastanesinde doktor olan davacı 19.8.1979 tarihi itibariyle istifa etmiş olduğunun kabulü gerekirken 9.7.1979 tarihinden itibaren görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlem ile Temmuz 1979 aylığından 6846 liranın geri alınması işleminin iptalini ve Ağustos 1979 aylığının ödenmesini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94.maddesinin 2.fıkrasında "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan yine aynı kanunun 103.maddesinde "yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir" denilmekle yıllık izinlerin kullanılması usulü ve şartlar konusunda amirlere takdir yetki verildiği ihtilafsızdır.

Dava dosyasının incelenmesinden 14.6.1979 tarihli valilik onayı ile davacının 1978, 1979 yıllarına ait 2 aylık izin hakkını kullanmak üzere görevinden ayrıldığı ancak tam gün yasasının uygulanması nedeniyle hastanede doktor adedi azaldığı için ilgilinin 6.7.1979 tarihinde Valilikce göreve davet edildiği ancak davacının 2 aylık izninin sonunda yani 19.8.1979 tarihinde istifa edeceğinden bahisle göreve davet çağrısına uymadığı, bu nedenle davalı idarece 657 sayılı kanunun yukarıda anılan 94.maddesi uyarınca 9.7.1979 tarihi itibariyle görevden çekilmiş sayıldığı anlaşılmaktadır.

657 sayılı kanunun 103.maddesi hükmünden de anlaşılacağı üzere amirin uygun göreceği zamanlarda izin kullanılması esas olup, davacının hernekadar 1978, 1979 yıllarına ait yıllık izinlerini kullanması 14.6.1979 tarihli onayla uygun görülmüşsede hizmetine ihtiyaç duyulması ve hastane hizmetlerinin aksamaması durumu gözönüne alınarak yeniden göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bu çağrı üzerine davacının göreve başlaması gerekirken bu çağrıya verdiği olumsuz yanıt üzerine kesintisiz mazeretsiz 10 gün devamsızlığı sabit olduğundan davalı idarece 9.7.1979 tarihinden itibaren görevden çekilmiş sayılarak Temmuz 1979 aylığından 6846 liranın kesilmesinde ve 1979 yılının Ağustos ayı aylığının ödenmemesinde kanuna aykırılık yoktur.

Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar verildi. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.