logo yeni

AYLIKSIZ İZİNLİ İKEN TEDAVİ YARDIMI

Aktif . Yayınlanma İzin

AYLIKSIZ İZİNLİ OLAN DEVLET MEMURUNUN, TEDAVİ YARDIMINDAN YARARLANMAYA DEVAM EDECEĞİ HK.

Danıştay 5 inci Dairesi Başkanlığının 24.04.2007 tarihli ve E:2004/2346, K:2007/1872 sayılı Kararı. 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : MEDAŞ Genel Müdürlüğü
Vekili : Av. ?,
Karşı Taraf : ?
Vekili : Av. ?,
İsteğin Özeti : MEDAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken Türk Enerji-Sen İç Anadolu Şube Başkanlığına seçilen ve bu nedenle ücretsiz izne ayrılan davacının, tarafına ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına hasta sevk kağıdı verilmesi, yapılan tedavi gideri ile harcamaların karşılanması istemiyle 16.10.2002 tarihinde yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin, gerek 657 sayılı Yasa'da gerekse 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerinde aylıksız izinli personelin aylık dışındaki haklarının elinden alınmasına dair herhangi bir hükmün bulunmaması karşısında sendika şube başkanı olarak seçilmesi nedeniyle aylıksız izinli olan davacının aylık dışındaki haklarının devam ettiği dolayısıyla idarece davacı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sevk kağıdı verilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanması gerektiği bu nedenle hukuka aykırı olarak kurulduğu gerekçesiyle iptali ile 6.8.2002 tarihinden itibaren yapılan tedavi giderlerinin ödenmesi isteminin kabulü yolunda Konya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003 günlü, E:2002/1793, K:2003/1419 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Işın Aka Delice
Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Saadet Ünal
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Konya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.12.2003
günlü, E:2002/1793, K:2003/1419 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 24.4.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.