logo yeni

calisanlar2 copy

TUTUKLANAN VEYA GÖZALTINA ALINAN MEMURUN ÇEKİLMİŞ SAYILMAYACAĞI

Aktif . Yayınlanma Göreve Son Verme

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 14/06/1984 tarihli ve E:1981/2907, K:1984/2816 sayılı Kararı

TUTUKLANAN VEYA GÖZALTINA ALINAN BİR MEMURUN BU SÜRE ZARFINDA MAZERETSİZ OLARAK GÖREVE GELMEDİĞİNİ KABUL EDİP, GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYMANIN
MÜMKÜN OLMADIĞI HK.
Belediye İtfaiye Müdürlüğünde şoför olarak çalışmakta iken 30.8.1981tarihinde gözaltına alınarak bilahare tutuklanan ve yargılanması sonucu da 4 ay hapis cezası ile cezalandırılıp 27.10.1981 tarihinde tahliye edilen davacının davalı idarece; durumunun sonradan öğrenildiği, bu nedenle meşru mazeret sayılamayacağından bahisle görevden çekilmiş sayıldığı ve tekrar göreve atanma istemininde reddedildiği, davanın da bu işlemlerin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.
657 sayılı Kanunun 94.maddesinin 2.fıkrasında; mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı, hükme Bağlanmıştır. Bu madde gereğince memurun görevden çekilmiş sayılabilmesi için görevi terk halinin, ilgilinin iradesi dahilinde olması veya kabul edilebilir bir mazeretinin olmaması gerekmektedir.
Dava konusu olayda davacının görevine devam etmediği süre içinde gözaltında bulunduğu ihtilafsız olduğuna göre, bu süre zarfında mazeretsiz olarak göreve gelmediğini kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki aynı Kanunun görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 141.maddesinde; "görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler" denilmek suretiyle gözaltına alınma veya tutuklanma sebebiyle görevden uzakta kalan memurların kadroları ile ilişkilerinin devam edeceği açıkca hükme bağlanmış bulunmak tadır. Bu iki maddenin birlikte incelenmesi halinde tutuklanan yahut gözaltına alınan bir memurun tutuklu veya gözaltında bulunduğu süre zarfında mazeretsiz olarak göreve gelmediğini kabul edip, 141.madde uyarınca kadro ile ilişkisini devam ettirdiği halde görevden çekilmiş saymak mümkün değildir.
Belirtilen nedenlerle, davacının görevden çekilmiş sayılmasında ve bunun sonucu memuriyete atanmamasında mevzuata uyarlık bulunmadığından iptaline karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.