logo yeni

calisanlar2 copy

İŞTEN EL ÇEKTİRME NİTELEMESİYLE GÖREVE SON VERME

Aktif . Yayınlanma Göreve Son Verme

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA "İŞTEN EL ÇEKTİRME" ADINDA BİR MÜESSESEYE YER VERİLMEDİĞİNDEN BÖYLE BİR NİTELEMEYE DAYALI OLARAK VERİLEN KARARDA HUKUKİ İSABET BULUNMADIĞI HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 06/12/1988 tarihli ve E:1988/1109, K:1988/3008 sayılı Kararı

KARAR METNİ

Görevi savsaklamak suçundan beş ay hapis ve 7 ay 15 gün memuriyetten men cezasına mahkum olan davacı bu mahkumiyetinin infazından sonra göreve başlatılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

İdare Mahkemesi kararıyla; davacının Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla görevi safsaklamak suçundan mahkum olduğu ayrıca 7 ay 15 gün memuriyetten men cezası ile cezalandırılması üzerine işten el çektirildiğinin anlaşıldığı görevini ihmal ettiği mahkeme kararları ile sabit olan ve işten el çektirilen davacının yeniden göreve alınmamasında kamu hizmeti gereklerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, mahkumiyetine esas suçların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin (A) bendinin 5.fıkrasına göre memuriyete engel suçlar olmadığını ve bu nedenle aynı kanunun 98/b maddesi gereği göreve son vermeyi gerektirmediğini, cezaların infazı amacıyla 30.7.1986 tarihinden itibaren Belediyedeki görevinden geçici olarak ayrıldığını, 657 sayılı Kanunun 143/f maddesi gereğince görevine başlatılmasının zorunlu olduğunu öne sürmekte ve anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, "Kapsam" başlıklı 1.maddesinde Belediye Memurlarının bu Kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş olup, davacı hakkında verilen 5 aylık hapis ve 7,5 aylık memuriyetten men cezası sebebiyle adıgeçenin "işten el çektirildiği", infazdan sonra Belediyenin ilgiliyi göreve başlatıp başlatmama konusunda takdir hakkı bulunduğu gerekçesinden hareketle işlemin bu takdir hakkına dayanılarak tesis edildiği dosyadaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda "işten el çektirme" adıyla adlandırılan bir müessese yer almamaktadır. Yasanın 137 ve sonraki maddeleri "görevden uzaklaştırma" ile ilgili hükümleri içermekte olup söz konusu hükümlere göre görevden uzaklaştırma nedeninin ortadan kalkması halinde idareye, memuru göreve başlatıp başlatmama konusunda bir takdir hakkı tanınmamakta ve böyle bir halde idarenin ilgiliyi göreve başlatması zorunlu kılınmaktadır. Bu nedenle İdare Mahkemesince işlemin "işten el çektirme" olarak nitelendirilmesinde ve idarenin takdir yetkisinden söz edilerek davanın reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan duruma göre, mahkumiyet kararlarının infazı nedeniyle görevine gelemeyen davacının görevine son verilip verilmediği, böyle bir işlem yoksa "işten el çektirme" olarak adlandırılan işlemin gerçek niteliğinin ne olduğu araştırılarak sonucuna göre yeniden bir karar verilmek üzere İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca bozulmasına ve aynı maddenin 3.fıkrası uyarınca dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

(DANDER; SAYI:7475)

RD/YÖ

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.