logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORULARI İPTAL DAVASINA KONU EDİLEBİLİR

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Özeti : Sınav sorularının, tek başına iptal davasına konu edilebileceği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y Beşinci Daire

Esas No : 2012/7804 Karar No : 2013/6537

Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davacı) : Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası

Vekili     : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Kültür ve Turizm Bakanlığı İsteğin Özeti : Davacı Sendika tarafından, 23.12.2006 tarihinde yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme (Şeflik) Sınavı'nda sorulan sorulardan 6, 40, 41, 42, 44, 52, 64 ve 74. soruların iptali istemiyle açılan davanın incelenmeksizin reddi yolunda Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 08.12.2010 günlü, E:2010/1795, K:2010/6946 sayılı bozma kararına uyularak verilen, 26.05.2011 günlü, E:2011/867, K:2011/881 sayılı kararın onanmasına dair Danıştay Beşinci Dairesinin 19.04.2012 günlü, E:2011/6771, K:2012/2364 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Ali Aydın

Düşüncesi : Davacının karar düzeltme isteminin kabul edilerek, davanın incelenmeksizin reddine ilişkin idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; 23.12.2006 tarihinde yapılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme (Şeflik) Sınavı'nda sorulan sorulardan 6, 40, 41, 42, 44, 52, 64 ve 74. soruların iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 08.12.2010 günlü, E:2010/1795, K:2010/6946 sayılı bozma kararına uyularak verilen, 26.5.2011 günlü, E:2011/867, K:2011/881 sayılı kararla; sınav sonuçların iptali ya da davayı açan kişiye sınav sonucunda verilen not ya da başarısızlık değerlendirmesi hususlarının iptali için açılan bir idari davada incelenebileceği, incelenen davanın ise kesin sonuç doğurucu nitelikte bir işlemin iptali istenmeksizin yalnızca sınav sorularından bazılarının iptali istemiyle açıldığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin.19.04.2012 günlü, E:2011/6771, K:2012/2364 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte; Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesince verilen 19.04.2012 günlü, E:2011/6771, K:2012/2364 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinde; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından iptal davası açılabileceği; 14. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde ise; idari davaya konu olacak işlemin kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olması gerektiği kurala bağlanmıştır.

Kesin ve yürütülmesi zorunlu, idari davaya konu edilebilecek işlemler, idarenin kamu gücüne dayanarak, tek yanlı irade beyanıyla tesis ettikleri, hukuk düzeninde değişiklik yapan, başka bir deyişle ilgililerin hukukunu etkileyen işlemlerdir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı Sendika tarafından açılan davaya ilişkin dilekçede, 23/12/2006 tarihinde yapılan "Merkez ve Taşra Personelinin Görevde Yükselme" sınavına giren üyelerinin, bazı soruların hatalı olması ve hatalı değerlendirilmesi sonucunda sınavı kazanamayarak başarısız duruma düştükleri öne sürülüp, hatalı olduğu iddia edilen soruların iptali istemiyle dava açıldığı görülmektedir.

Bu durumda, Sendika üyeleri açısından; yanlış soruları cevaplandırmak zorunda kalanların başarısız sayılarak atanamaması nedeniyle ortada menfaatlerini ihlal eden kesin ve icrai nitelikte başarısız sayılma işlemlerinin bulunduğu, başarısız sayılmalarına sebebiyet veren yanlış soruların bilimsel olarak saptanıp, değerlendirme dışında bırakılmasını istemekte davacı Sendikanın hukuki menfaatinin olduğu, atanmalarına asıl engel teşkil edenin bu yanlış soruları adaylara sorma kararı olduğu, ortada iptal davasına konu teşkil eden ve davacı Sendikanın menfaatini ihlal eden, üyelerini yanlış sorulara cevap vermeye yönlendiren soru ve cevaplarının sınav kurulunca adaylara sınavda sorulmasına ilişkin idari işlemin kesin ve icrai nitelikte bulunduğu açık olup uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun aynı sınava ilişkin 29.04.2013 tarihli ve E:2011/1199, K:2013/1668 sayılı kararı da bu yöndedir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 26.05.2011 günlü, E:2011/867, K:2011/881 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 08/10/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Kararın düzeltilmesi isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle karara karşıyım.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.