logo yeni

EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİĞİNE ATAMADA PUANLAMA

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Özeti: Eğitim kurumu yöneticiliğine yapılacak atamalarda, en az bir yıl olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen sürelerin üçüncü kademe yöneticiliğinde (C tipi eğitim kurumu müdürlüğünde) geçmiş sayılacağı ve puanlamada dikkate alınması gerektiği hakkında.

Danıştay 2. Dairesinin 8.3.2012 tarihli ve E:2011/1602, K:2012/910 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İstanbul Valiliği

Karşı Taraf : …

Vekili : Av. …

İsteğin Özeti : İstanbul 7. İdare Mahkemesince verilen 25.10.2010 günlü, E:2009/1481, K:2010/1761 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. Maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Hürriyet Micozkadıoğlu

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Ahmet Çobanoğlu

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, … Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının yeniden yapılan puanlama sonucu müdür yardımcılığı görevinden alınarak eski görev yerine öğretmen olarak atanmasına ilişkin 23.6.2009 günlü işleme yaptığı itirazın reddine dair 17.7.2009 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin 25.10.2010 günlü, E:2009/1481, K:2010/1761 sayılı kararıyla; … İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 17.2.2009 günlü işlemle … Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığına atandığı, 24.4.2008 günlü, 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği eki Yönetici Değerlendirme Formunun bazı bölümlerinin Danıştay İkinci Dairesinin 28.1.2009 günlü, E:2008/7402 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulması üzerine, bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen atamalar gözden geçirilerek puanların yeniden hesaplandığı, bu kapsamda davacının sıralamaya giremediğinden bahisle … Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcılığı görevinden alınarak eski okuluna öğretmen olarak atandığı, ancak yeni hesaplama sonrası davacıdan yüksek puan alması nedeniyle müdür yardımcılığı görevine atanmış olan …'a ait hesaplamada, müdürlük görevinde asaleten geçirdiği bir süre bulunmamasına rağmen fazladan 2,53 puan verildiği, bu hatalı hesaplamanın sıralamayı davacı aleyhine etkilediği, davacının anılan göreve atanabilmek için yeterli puana sahip olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare; dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler.

24.4.2008 günlü, 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin 6. maddesinde C tipi eğitim kurumu müdürlüğü üçüncü yönetim kademesi olarak sayılmış, 15. maddesinin 2. fıkrasında, en az bir yıl olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen sürelerin üçüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılacağı, bunlardan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin, yapılacak duyurulara başvurmaları halinde atanmak istedikleri eğitim kurumu için öngörülen atama usul ve esaslarına göre atanabilecekleri belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; öğretmen olan davacının 2008/2 dönemi yöneticilik atamalarında … Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcılığına atandığı, 24.4.2008 günlü, 26856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin eki değerlendirme formunun bazı bölümlerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay İkinci Dairesinin 28.1.2009 günlü, E:2008/7402 sayılı kararı ile formun yöneticilik hizmetleri bölümünde yöneticilik hizmetlerinde görevlendirme olarak veya vekaleten geçen yöneticilik görevlerine verilen puanların yürütülmesinin durdurulması üzerine idarece müdür yardımcılığı atamaları iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldığı, bu değerlendirmede davacının 33.63 puanla 4. sırada kaldığı, 33,68 puanla daha üst sırada yer alan …'un müdür yardımcılığına atandığı, önceki görev yerine atanan davacının bu işleme yaptığı itirazın reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliğinin anılan maddeleri ile en az bir yıl olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen sürelerin üçüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılacağının ve üçüncü kademe yöneticiliğinin de C tipi eğitim kurumu müdürlüğü olduğunun belirtilmesi nedeniyle müdür yardımcılığına atanan …'un müdür yetkili öğretmenlik süresinin değerlendirmede dikkate alınarak puan verilmesinde ve bu puana dayalı olarak atama yapılmasında hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 7. İdare Mahkemesince verilen 25.10.2010 günlü, E:2009/1481, K:2010/1761 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 8.3.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.