logo yeni

SINAV SORULARININ BAZILARININ İPTALİ NEDENİYLE YENİDEN PUAN HESAPLANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

 Danıştay 12.Dairesi Başkanlığının 13.9.2011 tarihli ve E:2011/4211, K:2011/4109 sayılı Kararı.

Özeti : Davalı idarece yapılan komiser yardımcılığı kursu sınavında sorulan 100 sorudan 12 tanesinin hatalı bulunarak iptal edilmesi karşısında, sınava giren adayların puanlarının protokol hükümleri uyarınca yeniden hesaplanması gerektiği hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalılar): 1. İçişleri Bakanlığı 2. Milli Eğitim Bakanlığı

Karşı Taraf : …

İsteğin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 14.3.2011 günlü, E:2010/909, K:2011/252 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Tufan Teke

Düşüncesi : Mahkeme kararının sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Esma Nur Necef

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dosya esastan tekemmül ettirildiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeyerek işin gereği düşünüldü: Dava, davacının, 2.5.2009 tarihinde yapılan komiser yardımcılığı kursu sınavında sorulan bazı soruların İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmesi üzerine yeniden yapılan değerlendirme sonucuna göre başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile almış olduğu 77,93 puanın altında puan alarak kursa devam eden kursiyerlerin emsal alınarak sınavı kazanmış sayılması ve 2010 yılında açılacak olan komiser yardımcılığı kursuna katılmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 14.3.2011 günlü, E:2010/909, K:2011/252 sayılı kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis amiri ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009- 2010 eğitim öğretim yılında kurs görmek üzere 1.200 kontenjan için komiser yardımcılığı kursu açılmasının uygun görüldüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2.5.2009 tarihinde sınavın yapıldığı, anılan sınavda davacının başarısız olduğu, sınavın bazı sorularının hatalı olduğu öne sürülerek açılan iptal davasında Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı üzerine 12 soru değerlendirme dışı bırakılarak 88 soru üzerinden idarece yeniden yapılan değerlendirme sonucunda davacının yine başarısız olduğu 325 ve kursa alınmadığı, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, olayda, polislik mesleği gibi hiyerarşinin asıl olduğu bir meslekte sınav soruları iptal edilerek yeniden yapılan değerlendirmede davacıdan daha düşük puan alan kişilerin, idarece salt birinci listede asıl sırada yer alarak kursa alınanların kazanılmış hakları olduğundan bahisle komiser yardımcılığı kursuna giderek bu kurs sonunda başarılı oldukları takdirde davacının amiri olacakları hususu düşünüldüğünde, davacının bir çok adaydan daha yüksek puan aldığı halde kursa gidemeyerek komiser yardımcılığı rütbesine terfi etme olanağını kaybetmesinin hakkaniyete ve hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından, hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, "2010 yılında açılacak olan komiser yardımcılığı kursuna katılması" istemi yönünden ise idari işlem niteliğinde yargı kararı verilmesine hukuken olanak bulunmadığına karar verilmiştir.

Davalı idareler, İdare Mahkemesi kararının hukuk ve usule aykırı olduğunu öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedirler. 2.5.2009 tarihinde yapılan komiser yardımcılığı kursu yazılı sınavına katılan bir polis memuru tarafından, başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile sınavda sorulan bazı soruların iptali istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesinin E:2009/1072 sayılı dosyasına açılan davada, Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılıp aldırılan bilirkişi raporu yeterli görülerek onbir sorunun hatalı olduğunun tespit edildiği, neticede anılan Mahkemenin 30.6.2010 günlü, K:2010/1051 günlü kararıyla, davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptaline, öte yandan, idarece iptal edilen bir soru da dahil edilmek üzere toplam oniki soru değerlendirme dışı bırakılarak tüm adayların puanlarının 88 soru üzerinden protokol hükümleri uyarınca hesaplanarak yeniden bir başarı sırası yapılarak davacının başarı durumunun bu sıralamaya göre yeniden belirleneceğine karar verildiği, anılan Mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 16.3.2011 günlü, E:2010/8408, K:2011/1170 sayılı kararıyla, bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle sınavda hatalı soruların varlığının tespit edilmesi sonucunda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararı hukuka uygun bulunmakla birlikte, kararın "öte yandan, davalı idareler tarafından iptal edilen bir soru da dahil edilmek üzere toplam oniki soru değerlendirme dışı bırakılarak tüm adayların puanlarının 88 soru üzerinden protokol hükümleri uyarınca hesaplanarak yeniden bir başarı sırası yapılacağı" şeklindeki yeni başarı listesinin oluşturulması amacıyla davalı idarelerce izlenecek yöntemi gösteren kısmında, Protokol'de öngörülen "hatalı bulunan soruların doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacağı" kuralına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesi kararının gerekçe değiştirilerek sonucu itibariyle onanmasına karar verilmiştir. Bu durumda, temyiz incelemesi neticesinde Dairemizin E:2010/8408 sayılı dosyasından verilen karar uyarınca idarece üçüncü bir liste yapılarak yeniden oluşturulacak başarı sıralamasına göre davacının başarılı olup olmadığının belirleneceği karşısında, idarece yapılan ikinci değerlendirme listesi sonucunda davacının başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde bu aşamada hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararı, sonucu itibariyle yerindedir. Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddiyle Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 14.3.2011 günlü, E:2010/909, K:2011/252 sayılı kararın, yukarıda belirtilen gerekçelerle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idareler üzerinde bırakılmasına, 13.9.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.