logo yeni

UZMAN ERBAŞLARIN GİH SINIFINDA BİR KADROYA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Özet: Uzman Erbaşlık yapmış olup Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına görevde yükselme yoluyla atanabileceği.

Danıştay 5. Dairesinin 02/03/2016 tarihli ve E: 2015/4531, K: 2016/1092 sayılı Kararı.

Temyiz Eden (Davalı)     : …..      

Karşı Taraf(Davacı)          :  …..

İsteğin Özeti                    : Van 1. İdare Mahkemesince verilen 07/01/2015 günlü, E:2012/257; K:2015/25 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir

Düşüncesi           : İstemin kabul edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Erciş Tapu Müdürlüğü'nde hizmetli olarak görev yapan davacının; genel idare hizmetleri sınıfından bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 21.02.2012 gün ve 4321 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Van 1. İdare Mahkemesince verilen 07/01/2015 günlü, E:2012/257; K:2015/25 sayılı kararla; 3269 sayılı Kanun uyarınca uzman erbaş olarak görev yapmış olan davacının naklen atanabileceği kadroların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Ek 1. maddesi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde yer alan kurallar uyarınca, Devlet Personel Başkanlığı'nın konuya ilişkin olumlu görüşü de dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi gerektiği; Devlet Personel Başkanlığı'nın 2000/2 sayılı Tebliği'nde de uzman erbaş olarak görev yapmış olanların koruma ve güvenlik kadrosu ile kurumların görevde yükselme yönetmeliklerinde bu düzeyde belirledikleri diğer kadrolara atanmalarının mümkün olduğu, lise mezunu olarak öğrenim koşulunu da taşıyan davacının Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde idari hizmetler grubu içerisinde sayılan kadrolara atanabilecek durumda olduğu, İdarece ilgili mevzuat hükümleri ve davacının 3269 sayılı Kanun uyarınca uzman erbaş olarak görev yapmış olması hususları dikkate alınarak İdare bünyesinde atanmak istediği unvanlarda münhal kadro bulunup bulunmadığı yönünden değerlendirme yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, talebinin reddi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin birinci fıkrasında "Kurumlar, görev ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" hükmüne yer verilmiş olup, bu madde ile memurların atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanınmıştır.

Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Görev grupları başlıklı 5 inci maddesinde bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar sayılarak, maddenin c bendinde İdari Hizmetler Grubunun da görevde yükselmeye tabi gruplar arasında bulunduğu belirtilmiş, aynı Yönetmeliğin 22 maddesinin ç bendinde de unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında geçişler ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır hükmüne yer verilmiştir.

İdarenin, bir kadroya atama yapma konusunda sahip bulunduğu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak kullanılması gerektiği idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Bununla birlikte, takdir yetkisine dayanılarak tesis edilen işlemler üzerindeki yargı denetimi, hukuka uygunluk unsuru ile sınırlı olup, İdarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği ve yerindelik denetimi yapılamayacağı hususu Anayasa'nın 125. maddesinin 4. fıkrası ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 2. fıkrasında açıkça vurgulanmış bulunmaktadır.

Dosyasının incelenmesinden; 3269 sayılı Kanuna tabi olarak uzman erbaş statüsünde görev yapmakta iken, bu görevden kendi isteğiyle ayrılması sonrasında, 2003 yılında Tapu Kadastro Ankara Bölge Müdürlüğü emrine bekçi olarak atanan ve halen Erciş Tapu Müdürlüğü emrinde yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda görev yapan davacının, genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda görev yapan davacının, genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilmesi için, yasal mevzuat gereği görevde yükselme sınavına girerek başarılı olması gerekmektedir.

Bu durumda, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümleri uyarınca mevzuata uygun olarak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle, Van 1. İdare Mahkemesince verilen 07/01/2015 günlü, E:2012/257; K:2015/25 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 02/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.