logo yeni

GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANINDA BELİRTİLEN KADRO SAYISINDAN DAHA FAZLA KADROYA ATAMA YAPILMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

Danıştay 2. Dairesi Başkanlığının 11/10/2010 tarihli ve E:2008/5554, K: 2010/3769 sayılı Kararı

Özeti : 571 adet kadroya yapılan atamaların Mahkeme kararıyla iptal edildiği ve kararın bu kısmının Danıştayca onandığı dikkate alındığında 571 adet kadroya yapılan tüm atamaların dayanaksız hale geldiği açık olduğundan; boş bırakılan 38 adet kadronun nasıl kullanıldığı, davacının atanmak istediği kadroların 773 kadrodan boş kalan 38 adet kadroya mı, yoksa ilave olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsis edilen 571 adet kadroya mı ilişkin olduğu hususlarının araştırılarak bir karar verilmesi gerektiği hakkında.

            Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı

           Karşı Taraf       : …

           İsteğin Özeti   : Malatya İdare Mahkemesi'nin 28.12.2007 günlü, E:2007/227, K:2007/3141 sayılı kararının 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

           Cevabın Özeti               : Cevap verilmemiştir.

           Danıştay Tetkik Hakimi : Ayşe Çakırca

           Düşüncesi                   : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

           Danıştay Savcısı           : Şule Tataroğlu

           Düşüncesi                   : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

           Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

           Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

           Dava, Malatya İli, Merkez … Anaokulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan davacının, görevde yükselme sınavı sonucu aynı İl … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine şef olarak atanmasına ilişkin 27.12.2006 tarih ve 103387 sayılı işlemin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanması gerektiği iddiasıyla iptali istemiyle açılmıştır.

           Malatya İdare Mahkemesi'nin 28.12.2007 günlü, E:2007/227, K:2007/3141 sayılı kararıyla; kılavuzda boş bulunan toplam 773 kadro için atama yapılacağı, daha sonra boş kalacak kadroların dikkate alınmayacağı ve adayın tercihi dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılacağı belirtildiği halde, atama işlemi kapsamına Bakanlar Kurulu kararıyla ilave olarak tahsis edilen boş kadroların da dahil edildiği, ancak bu kadrolara kılavuzda yer verilmediği, Malatya'ya atanan (8) kişi arasında yazılı puanı en yüksek olan davacının Malatya Merkeze atanmak istediği halde tercih edilebilecek yerler arasında bulunmadığından burayı tercih edemeyip, durumuna en uygun olan Akçadağ İlçesini tercih ettiği ve buraya atandığı, ancak kendisiyle birlikte atanan (7) kişinin kılavuzda yer almayan Malatya Merkeze atandığı anlaşılmış olup; Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrindeki boş şef kadrolarına da kılavuzda yer verilerek başvuranlara bu kadroları tercih etme imkanı sunulduktan sonra objektif değerlendirme neticesine göre atama yapılması gerekirken, bu kadrolara kılavuzda yer verilmemek suretiyle davacının burayı tercih etme imkanından yoksun bırakılarak … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

           Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

           4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin, 11.maddesinde, görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısının atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemeyeceği, üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde durumu uygun olan tüm personelin eğitime alınmasının sağlanacağı, duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınacağı, puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personelin tercih edileceği; aynı Yönetmeliğin 18.maddesinde ise, görevde yükselme sınavının Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince (ÖDYM) yazılı olarak yapılacağı, bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanların başarılı sayılacağı, sınav sonuçlarının bir sonraki sınava kadar geçerli olacağı hükümleri yer almaktadır.

           Yukarıda sözü edilen hükümlerle, görevde yükselme niteliğinde bir atama yapılabilmesinin, görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olma koşuluna bağlandığı, bu sınav sonucu yapılacak atamaların kriteri olarak getirilen ikinci fıkra ile; ilan edilen boş kadro için yapılan görevde yükselme sınavı sonucuna göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar başarı puan sırasına göre atama yapılması, bu sınav sonuçlarının aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli sayılmasıyla da ilan edilen ve ataması yapılan ancak, herhangi bir nedenle (mazeret, başka göreve atama gibi) göreve başlamayan kişilere ait kadroların bu sınavda başarılı olan ancak, ataması yapılamayanların sınav başarı puanına göre atanmaları suretiyle doldurulması öngörülmüştür. Ancak, Yönetmeliğin 18.maddesinde yer alan sınav sonuçlarının müteakip sınava kadar geçerli olduğu yolundaki hüküm, 70 puan üzerinde puan alanların, sınavı açılmayıp ilan dışı bırakılmış kadrolara veya yeni sınav tarihine kadar boşalacak kadrolara atanmasına imkan veren bir düzenleme olmayıp, yapılan sınav sonucunda ilan edilen boş kadro sayısı kadar kadroya atanmaya hak kazanmasına rağmen zorunlu bir nedenle ataması yapılamayan veya atanmasına rağmen hukuken geçerli bir nedenle göreve başlamayanların kazanılmış haklarının korunması, ayrıca ataması yapıldığı halde hukuken geçerli bir neden olmaksızın göreve başlamayanların kadrolarına, aynı sınavda 70 puan barajını aşanlar arasından başarı sırasına göre atama yapılması amacıyla getirilmiş bir hükümdür.

           Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği doğrultusunda davalı idare taşra teşkilatında yer alan 773 adet boş şef kadrosuna görevde yükselme eğitim ve sınavı için duyuru yapılarak üç katı adayın görevde yükselme eğitimine alındığı, eğitim sonunda 18.11.2006 tarihinde görevde yükselme sınavının yapıldığı, 14.12.2006 günlü, 26376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 571 adet daha şef kadrosu ihdas edildiği, davalı idarece önce 735 adet kadroya, ardından boş kalan 38 adet kadroyla birlikte ihdas edilen 571 adet olmak üzere toplam 609 adet kadroya 18.11.2006 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavına katılanlar arasından atamalar yapıldığı, 609 adet şef kadrosuna atama yapılmasına dair işlemin iptali istemiyle açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 15.1.2008 günlü, E:2007/656, K:2008/60 sayılı kararıyla; idarece tahsis edilen boş kadrolar için görevde yükselme eğitimi sınavı için ayrıca ilan yapılması ve boş kadro sayısının üç katı kadar adayın eğitime çağrılması gerekirken, 4.3.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne aykırı olarak, başlangıçta ilan edilen kadro dışında ihdas edilen kadrolarla birlikte toplam 609 şef kadrosuna atama yapılmasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı verildiği, Danıştay İkinci Dairesinin 13.4.2009 günlü, E:2008/3970, K:2009/1571 sayılı kararıyla; 571 adet şef kadrosuna atama yapılmasına dair işlemin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, boş kalan 38 adet kadroya söz konusu sınavda başarılı olanlar arasından başarı sıralamasına göre atama yapılmasına dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından bu kısmın bozulmasına karar verildiği görülmüştür.

           Dosyanın incelenmesinden; davacının, Malatya İli, Merkez … Anaokulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmakta iken görevde yükselme eğitimi sonunda yapılan sınavda başarılı olarak 27.12.2006 tarih ve 103387 sayılı işlemle Malatya İli … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine şef olarak atandığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanması gerektiği iddiasıyla bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

           Bu durumda, Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 15.1.2008 günlü, E:2007/656, K:2008/60 sayılı kararıyla; 571 adet kadroya yapılan atamaların, boş kadrolar için görevde yükselme eğitimi sınavı için ayrıca ilan yapılması ve boş kadro sayısının üç katı kadar adayın eğitime çağrılması gerektiği gerekçesiyle iptal edildiği ve kararın bu kısmının Danıştay İkinci Dairesinin 13.4.2009 günlü, E:2008/3970, K:2009/1571 sayılı kararıyla onandığı dikkate alındığında 571 adet kadroya yapılan tüm atamaların dayanaksız hale geldiği açık olduğundan; boş bırakılan 38 adet kadronun nasıl kullanıldığı, davacının atanmak istediği Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine tahsis edilen kadroların 773 kadrodan boş kalan 38 adet kadroya mı yoksa ilave olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla tahsis edilen 571 adet kadroya mı ilişkin olduğu hususlarının araştırılarak bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye davalı İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

           Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Malatya İdare Mahkemesi'nce verilen 28.12.2007 günlü, E:2007/727, K:2007/3141 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasayla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adıgeçen Mahkemeye gönderilmesine, 11.10.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.