logo yeni

SINAV AÇILAN KADRO SAYISI KADAR ADAYIN BAŞARILI SAYILMASI

Aktif . Yayınlanma Görevde Yükselme

BELİRLİ SAYIDAKİ KADRO İÇİN AÇILAN UNVAN YÜKSELMESİ SINAVINDA, YALNIZCA O KADRO SAYISI KADAR EN YÜKSEK PUANI ALANLARIN BAŞARILI SAYILACAĞI HK.

Danıştay 5. Dairesi Başkanlığının 24.02.2003 tarihli ve E:1999/4863, K:2003/483 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf : Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : Davacının, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ... Yakası Başmüdürlüğünün 8-9 Haziran 1996 tarihlerinde yapılan unvan yükseltme sınavı sonunda kontenjan dışı bırakılmasına ilişkin 2.4.1997 günlü, 9820 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davada; unvan yükselme sınavlarına ilişkin Genel Müdürlük Talimatnamesinin başarı listesinin düzenlenmesi başlıklı bölümünün 2. maddesinde; her bir boş pozisyon için en yüksek puan alan personelin sınavı kazanmış sayılacağı Talimatının yer aldığı; ... Telekom Müdürlüğündeki 4 adet boş başteknisyenlik kadrosuna yükseltme için 8-9.6.1996 tarihinde yapılan sınavı 70 taban puanın üzerinde puan alarak toplam 6 kişinin kazandığı, başarı puanlarının 91.6, 90, 88.8, 85.4, 83.6, 80.2 şeklinde sıralandığı, başarı puanı hesaplanmasında herhangi bir yanlışlık bulunmadığı, davacının 83.6 başarı puanıyla 5. sırada yer aldığı, davada sınavın değil sınav sonucuna göre kurulan işlemin iptalinin istendiği, bu nedenle puanlamanın bir veri olarak kabulü gerektiği; bu duruma göre, sözkonusu sınavda başarılı sayılabileceklerin boş kadro sayısı ile sınırlı olduğu ve en yüksek puanlı adaylardan, 4 adet boş kadro için, dördünün başarılı sayılması gerektiği için 5. sıradaki davacının başarısız sayılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesi'nce verilen ... günlü, ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ali Alpat

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Saadet Ünal

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 24.2.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.